Ympäristönsuojelulain uudistaminen

Ympäristöministeriö asetti 30.11.2011 ympäristönsuojelulain uudistamishankkeen (YM038:00/2011). Hankkeen ehdotusten pohjalta on muun muassa valmisteltu uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014) ja sen muutos (423/2015). Ympäristönsuojelulain uudistamisella sujuvoitettiin lupakäytäntöjä muun muassa karsimalla päällekkäisyyksiä ja ottamalla käyttöön yksinkertaisempia menettelyjä. Uudistamishanke on päättynyt kolmannessa vaiheessa annetuilla yleistä ilmoitusmenettelyä koskevilla säännöksillä.

Uudistuksen viimeisessä 3. vaiheessa sujuvoittaminen jatkui yleisen ilmoitusmenettelyn säätämisellä

Uudistuksen kolmannessa vaiheessa lupamenettelyä edelleen sujuvoitettiin. Luotiin uusi, ympäristölupamenettelyä osittain korvaava kevyempi ja yksinkertaisempi ilmoitusmenettely. Lisäksi siirrettiin laajasti eläinsuojia ilmoitusmenettelyn piiriin ja säädettiin niiden osalta nyt lupamääräyksissä ratkaistavista asioista valtioneuvoston asetuksessa.

Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta (1166/2018) tulee voimaan 1.2.2019, samanaikaisesti ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muutoksen (50/2019) ja ilmoituksenvaraisista eläinsuojista annetun valtioneuvoston asetuksen (138/2019) kanssa.

Koulutusaineistoa yleisestä ilmoitusmenettelystä

Uudistuksen aiemmat vaiheet

1. vaihe: Hallituksen esitys ympäristönsuojelulaiksi

Tasavallan presidentti vahvisti uuden ympäristönsuojelulain 26.6.2014. Ympäristönsuojelulailla tuodaan teollisuuspäästödirektiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä, mikä parantaa ja yhdenmukaistaa ympäristön tilaa turvaavia parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimuksia. Tavoitteena on myös tehostaa ympäristönsuojelun lupamenettelyä ja lupien valvontaa. Uudistuksen ansiosta merkittävät luonnonarvot voidaan ottaa huomioon entistä paremmin turvetuotantoa koskevassa ympäristölupaharkinnassa.

Uudistuksen 2. vaihe

Hankkeen toisen vaiheen tavoitteena on arvioida ympäristönsuojelulain ja sen mukaisiin toimintoihin samanaikaisesti sovellettavan muun ympäristölainsäädännön muutostarpeita, jotka koskevat:

 • ennakkovalvontamenettelyjen sujuvoittamista sekä lupien tarkistamismenettelyiden sujuvoittamista,
 • eri ympäristölakien mukaisten lupamenettelyiden suhteiden selkeyttämistä ja
 • toiminnan ympäristövaikutuksia koskevien arviointien ja selvitysten entistä parempaa hyödyntämistä ympäristölupamenettelyssä.

Hankkeen toisen vaiheen valmistelun pohjalta laadittu hallituksen esitys ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain muuttamisesta annettiin eduskunnalle 20.11.2014. Hallituksen esityksessä tehostetaan ympäristölupien käsittelyä, yhdistetään ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaisten lupien käsittelyt sekä muutetaan eläinsuojien luvanvaraisuusrajoja. Hallituksen esityksen pohjalta on hyväksytty ympäristönsuojelulain muutos (423/2015).

3. vaihe: Säädösehdotusten eteneminen

Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta (437/2017hallituksen esitys 8/2017 vp) on tullut voimaan 1.9.2017. Lain muutoksessa säädetään kansalliseen laitosluetteloon kuuluvien toimintojen luvanvaraisuuteen kevennyksiä sekä lupahakemusvaiheen viranomaisneuvonnalle hallinnon yleislainsäädäntöä täsmällisempiä säännöksiä.

Luvanvaraisuus poistetaan kokonaan sellaisilta toiminnoilta, joiden ympäristövaikutukset ovat yleisellä tasolla vähäisiä. Näitä toimintoja ovat muun muassa pellettien puristamot, viilutehtaat, tekstiilien vesipesulat ja pelastustoiminnan helikopterilentopaikat.

Lisäksi lupamenettelyä hallinnollisesti kevyemmän rekisteröintimenettelyn soveltamisalaa laajennetaan. Keskeisimpänä tähän liittyvänä muutoksena on, että nykyisin luvanvaraiset kiinteät betoniasemat ja betonituotetehtaat siirretään rekisteröintimenettelyyn. Tällöin kyseisten toimintojen on noudatettava valtioneuvoston asetuksella säädettäviä yleisiä ympäristönsuojeluvaatimuksia,

Myös orgaanisia liuottimia käyttävien toimintojen luvanvaraisuuskynnyksiä nostetaan ja osa näistä toiminnosta siirretään rekisteröintimenettelyyn.

SELVITYKSET

Ympäristönsuojelulain uudistuksen toimeenpano

Uuden ympäristönsuojelulain ja –asetuksen tueksi laaditaan ohjeistusta sekä edistetään sähköisten työkalujen käyttämistä.

Uusi ympäristönsuojelulaki ja asetus ympäristönsuojelusta

 • Ympäristönsuojelulaki 527/2014 (Finlex), voimaan 1.9.2014
  • Huhtikuussa 2015 uutta lakia muutettiin muun muassa poistamalla ympäristölupamääräysten tarkistamismenettely ja luomalla menettely maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelylle. Lain muutos 423/2015 (Finlex)
  • Tammikuussa 2018 tuli voimaan muutos 974/2017 (Finlex), jolla muun muassa otettiin käyttöön valituslupajärjestelmä valitettaessa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Muutoksella on vaikutuksia päätösten täytäntöönpanokelpoisuuteen (pdf).

Ohjeet, koulutusaineistot ja muu tausta-aineisto

 1. Maaperän ja pohjaveden suojelua koskevia ohjeita ja ohjeistuksia
 2. Parhaan käyttökelpoisen tekniikan päätelmät direktiivilaitosten lupaharkinnassa
 3. Suurten polttolaitosten erityiskysymykset
 4. Pienet polttolaitokset
 5. Laitosluettelon muutokset ja tulkinnat, muistio (pdf)
 6. Turvetuotannon ympäristölupahakemuksen luontoselvitykset -ohje (Valto)
 7. Valvonta

Muita taustamuistioita ja selvityksiä

Muistilistoja ja luetteloita

Koulutuksia ja koulutusaineistoja

Julkaisuja

Kemikaalien parempi huomioiminen ympäristöluvissa - esiselvitys (pdf)

 

Lisätietoja

Hallitusneuvos Oili Rahnasto p. 0295 250 244, [email protected]

Laitosluettelo, ilmoitusmenettelyn soveltamisala ja imoitusmenettely: Lainsäädäntöneuvos Tia Laine-Ylijoki, p. 0295 250 150, [email protected]

Eläinsuojat: Ylitarkastaja Markus Tarasti p. 0295 250 291, [email protected]