Vähähiilinen kiertotaloussopimus

Vapaaehtoinen vähähiilinen kiertotaloussopimus vauhdittaa yhteiskunnan siirtymistä kiertotalouden mukaiseen toimintaan. Sopimus nojaa vahvasti skenaariotyöhön, joka tuottaa uutta tietoa kestävästä luonnonvarojen käytöstä.

Vähähiilistä kiertotaloussopimusta tehdessä toimijat määrittelevät omasta toiminnastaan tavoitteet ja toimenpiteet, jotka edistävät kiertotalouteen siirtymistä mahdollisimman vaikuttavasti.

Sopimukseen ovat tervetulleita liittymään mukaan esimerkiksi toimialajärjestöt, yritykset, maakunnat, kaupungit, kunnat ja muut tahot.

Tavoitteena on, että sopimukseen liittyy vähintään kaksi keskeistä toimialajärjestöä, 2–5 oman toimialansa keskeistä yritystä sekä 20–30 kuntaa ja kaupunkia ja 3–7 maakuntaa.

Yhteistyö tutkimuslaitosten kanssa lisää toimien vaikuttavuutta

Sopimukseen mukaan lähtevät toimijat asettavat omia tavoitteitaan ja määrittelevät vaikuttavimmat keinot näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Työn tueksi ja tietopohjaksi tutkimuslaitokset (SYKE, GTK, LUKE, VTT ja Tilastokeskus) päivittävät Suomen materiaalivirta-analyysin ja valmistelevat yhteistyössä mukaan lähtevien toimijoiden kanssa kolme skenaariota luonnonvarojen kulutukselle ja kiertotalouden mahdollisuuksille.

Materiaalivirta-analyysi tuotetaan pääosin tutkimuslaitosten voimin ja se valmistuu vuoden 2022 aikana.

Skenaariotyössä vähähiiliseen kiertotaloussopimukseen mukaan lähtevät toimijat ovat keskeisessä roolissa tuottamassa tietoa ja näkemyksiä. Skenaarioiden avulla voidaan arvioida toimenpiteiden aiheuttamia muutoksia luonnonvarojen käytössä ja tarkastella muutosten vaikutuksia ympäristöön, työllisyyten ja kansantalouteen. Skenaariot materiaalijalanjäljen kehityksestä valmistuvat kesään 2023 mennessä.

Miten vähähiilinen kiertotaloussopimus valmistellaan?

Kiertotaloussopimus luonnostellaan ja valmistellaan tiiviissä yhteistyössä mukaan lähtevien toimijoiden kanssa.

Valmistelu alkaa keväällä 2022. Toimijat päättävät liittymisestään sopimukseen omilla sitoumuksillaan. Sitoumukset valmistuvat kesään 2023 mennessä. 

Kiertotaloussopimuksen valmistelun vaiheet:

  1. Keväällä 2022 ministeriöt kutsuvat toimialajärjestöjä, yrityksiä, maakuntia, kaupunkeja, kuntia ja muita kiinnostuneita osapuolia mukaan.

  2. Kiinnostuneet osapuolet vastaavat kutsuun ja sitoutuvat yhteistyöprosessiin kesäkuun loppuun mennessä. Sitoutuminen ei vielä koske varsinaista sopimusta.

  3. Yhteistyöhön mukaan lähteneet toimijat saavat tietoa materiaalivirroista ja luonnonvarojen käytöstä omalla alueellaan tai toimialallaan. Skenaariotyöhön osallistuminen auttaa heitä arvioimaan omien kiertotaloustoimien vaikuttavuutta. Toimijat myös tuottavat itse tietoa omasta kiertotaloustyöstään skenaarioita varten. Skenaariotyötä tehdään toimialojen näkökulmasta etenkin syksyllä 2022 ja alueiden näkökulmasta keväällä 2023.

  4. Keväällä 2023 toimijat tekevät omat sitoumuksensa, joilla he liittyvät kiertotaloussopimukseen. Sitoumukseen kirjataan tavoitteet ja niitä tukevat vaikuttavimmat toimet. Toimijat myös laativat tarkemmat suunnitelmat kiertotalouden edistämiseksi tai päivittävät jo valmiita suunnitelmiaan.

  5. Kesällä 2023 vähähiilinen kiertotaloussopimus ja skenaariotyö valmistuvat ja tulokset julkistetaan. Työ jatkuu kiertotaloustoimien seurannalla.

Lisätietoja

Heikki Sorasahi, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto, Materiaalitalous 0295250165