Ny skjuts åt vattendragsrestaureringen – på hösten kan projekt ansöka om finansiering

Ansökningstiden är den 15 oktober–30 november 2020

Miljöministeriets program för effektiverat vattenskydd har som mål att göra Finland till det land i världen som skyddar vattnen effektivast. Genom de projekt för restaurering av vattendrag som får finansiering via programmet vill man förbättra vattenstatusen och vattenmiljön, öka den biologiska mångfalden och stärka samarbetet mellan de aktörer som restaurerar vattendrag.

Vattendragen är avrinningsområdenas barn. Problemen i sjöarna beror främst på att sjöarna övergöds, blir grundare och växer igen. I strömmande vatten föranleds restaureringsbehovet ofta av belastningen av näringsämnen och fasta partiklar eller av de olägenheter som dämning och röjning medför. Om man ser till småvatten har vattenkvaliteten och livsmiljöerna också försämrats på grund av torrläggning av jord- och skogsbruksområden samt vattenbyggnad. Alla åtgärder i alla vattendrag och tillhörande avrinningsområden har betydelse.

Restaureringen av vattendrag gagnar hela kommunen, allt från invånare till företag

Vattendragens tillstånd har en betydande inverkan på såväl naturens välmående som människornas välbefinnande. Genom restaureringsåtgärder säkerställer vi att även kommande generationer får njuta av en trivsam boendemiljö och kan använda vattnen för rekreation, till exempel för att bada och fiska. Mångsidiga akvatiska ekosystem och fiskbestånd har också de bästa förutsättningarna att anpassa sig till klimatförändringen.

Även små lokala projekt kan ha stor inverkan. Välmående vattendrag stärker hela den ekonomiska regionens livskraft. De stöder fiskerinäringen, skapar möjligheter till affärsverksamhet kring turism, stimulerar byaverksamheten och gör regionen attraktivare för potentiella nya invånare och företagare.

Så här inleder ni ett restaureringsprojekt

NTM-centralerna beviljar årligen statsunderstöd för projekt för restaurering av vattendrag. Nästa ansökningsomgång öppnas på hösten. Ett restaureringsprojekt kan inledas till exempel av en vattenskydds- eller vattenvårdsförening, en stiftelse, en byförening, en miljöorganisation, en rådgivningsorganisation, en förening för fritidsfiske, en kommun eller en stad. I planeringsskedet är det viktigt att skapa nätverk, eftersom vi behöver varandras insats för att kunna förbättra vattenstatusen och uppnå bestående resultat. Kontakta experter i tid så att ni får goda råd under planeringen av projektet. Nedan finns en beskrivning av hur du kan inleda ett restaureringsprojekt och ansöka om understöd och om hur du fyller i ansökningsblanketten.

NTM-centralen behandlar ansökningarna och tillhandahåller expertis

Ansökan om understöd för restaurering av vattendrag ska riktas till den närings-, trafik- och miljöcentral i vars verksamhetsområde största delen av verksamheten pågår.

Kontaktpersoner vid närings-, trafik- och miljöcentralerna när det gäller restaurering av vattendrag

Obs! E-postadresserna har formen [email protected], om inte något annat anges efter namnet

Södra Österbotten

Vincent Westberg, gruppchef, tfn 0295 027 956

Kontaktpersonerna i olika landskap

Södra Österbotten: Hanna Välimaa, vattenvårdsexpert, tfn 0295 027 383
Österbotten: Erika Raitalampi, vattenhushållningsexpert, tfn 0295 028 027
Mellersta Österbotten: Marko Aalto, vattenhushållningsexpert, tfn 0295 027 971

Södra Savolax

Teemu Oittinen, vattenplanerare, tfn 0295 024 099
Liisa Muuri, vattendragsexpert, tfn 0295 024 029

Tavastland

Heini-Marja Hulkko, hydrobiolog, tfn 0295 025 183
Harri Mäkelä, enhetschef, tfn 0295 025 207, harri.j.makela(at)NTM-centralen.fi

Sydöstra Finland

Antti Haapala, hydrobiolog, tfn 0295 029 103
Ville Räihä, vattenvårdsexpert, tfn 0295 029 226

Kajanaland

Kimmo Virtanen, vattenhushållningsexpert, tfn 0295 023 899
Mika Pylvänäinen, miljösakkunnig, tfn 0295 023 876

Mellersta Finland

Timo Sokka, vattenhushållningsexpert, tfn 0295 024 816
Lauri Kaisto, vattenhushållningsexpert, tfn 0295 024 752

Lappland

Anni Olkoniemi, vattenhushållningsplanerare, tfn 0295 037 051
Jarmo Huhtala, överinspektör, tfn 0295 037 327
Annukka Puro-Tahvanainen, hydrobiolog, tfn 0295 037 495

Birkaland

Salla Taskinen, vattenvårdsexpert, tfn 0295 036 150
Anu Peltonen, överinspektör, tfn 0295 036 367

Norra Karelen

Tiina Käki, vattendragsexpert, tfn 0295 026 196
Paula Mononen, ledande expert, vattenvårdsteamet, tfn 0295 026 204

Norra Österbotten

Henri Vaarala, miljösakkunnig (fr.o.m. 15.6)
Jukka Tuohino, vattenhushållningsexpert, tfn 0295 038 426

Norra Savolax

Sanna Katajamäki, vattenhushållningsexpert, tfn 0295 026 804
Veli-Matti Vallinkoski, hydrobiolog, tfn 0295 026 854
Arja Saarelainen, vattenvårdsexpert, tfn 0295 016 201

Nyland

Pasi Lempinen, specialforskare, tfn 0295 021 425
Harri Aulaskari, specialforskare, tfn 0295 021 375

Egentliga Finland

Ari Sallmén, vattenhushållningsexpert, tfn 0295 022 937
Pekka Paavilainen, överinspektör, tfn 0295 022 921

Sprid budskapet genom att använda färdigt kommunikationsmaterial

Vill du sprida information om möjligheterna att ansöka om finansiering för restaurering av vattendrag? Ladda ner texterna och tillhörande bilder och publicera dem i din organisations egna kanaler i sociala medier. På organisationens webbplats kan du också publicera en knapp med en länk som leder till denna sida med ytterligare information om ansökningsomgången.