Utlysning: Understöd till den offentliga sektorn för projekt som främjar användningen av trä i byggandet

Bakgrund

Miljöministeriets program för träbyggande (2016–2022) är statsrådets gemensamma program som administreras av miljöministeriet och som har som mål att öka användningen av trä vare sig det gäller byggande i städer, offentligt byggande eller byggande av stora träkonstruktioner. Programmet syftar samtidigt till en mångsidigare användning av trä och till att öka dess förädlingsvärde. De senaste åren har användningen av trä i offentligt byggande börjat öka kraftigt, i synnerhet i de byggnadskategorier som omfattar byggnader inom undervisnings- och vårdbranschen. I kommunerna har man insett att träbyggande är ett viktigt sätt att uppnå de uppställda målen för klimatneutralitet.

Verksamhet som kan få understöd

Miljöministeriets understöd riktas till projekt som främjar användningen av trä inom den offentliga sektorn. Understödet är avsett att stödja en snabb utveckling av träbyggandet i kommunerna och öka beredskapen att genomföra träbyggnadsprojekt. Projekten kan resultera i ny information, tjänster, lösningar och verksamhets- eller samarbetsmodeller. För att projektet ska ha framgång i ansökningsomgången ska det syfta till bestående förändringar i kommunernas verksamhet när det gäller att främja användningen av trä, och projektet ska ha potential för större genomslagskraft eller en systemisk förändring.

Utvecklingsmålet för projektet kan till exempel vara

  • att utarbeta och/eller genomföra en strategi för träbyggande 
  • att se över planläggningen, tillståndsprocesserna och byggnadstillsynen när det gäller träbyggande samt att genomföra utredningar om dem
  • att utveckla kompetensen i organisationen när det gäller träbyggande, till exempel beträffande upphandling, koldioxidsnålt byggande och miljöfrågor
  • att genomföra projekteringstävlingar som stöder användningen av trä i byggandet
  • att bedriva samarbete med den offentliga förvaltningen, byggbranschen samt aktörer som representerar forskning och utveckling för att identifiera lokala utmaningar och möjligheter att öka användningen av trä
  • att utveckla det nationella och internationella samarbetet för att öka användningen av trä 
  • att genomföra eller bereda andra projekt som främjar kommunernas användning av trä i byggandet

Miljöministeriets andel kan utgöra högst 70 procent av projektets stödberättigande kostnader. I denna ansökningsomgång delas det ut sammanlagt högst 700 000 euro.

Stödet beviljas som ett sådant specialunderstöd som avses i 5 § i statsunderstödslagen (688/2001) för ett projekt med begränsat innehåll och syfte. Understöd beviljas endast projekt som uppfyller de allmänna förutsättningarna för beviljande av statsunderstöd enligt 7 § i statsunderstödslagen.

Projektet får inte inbegripa ekonomisk verksamhet. Med ekonomisk verksamhet avses all verksamhet som innebär tillhandahållande av varor eller tjänster på marknaden. Det spelar exempelvis ingen roll i vilken juridisk form verksamheten bedrivs eller om verksamheten är avsedd att ge vinst. Ytterligare information om EU:s regler för statligt stöd tem.fi/sv/eu-regler-om-statligt-stod 

Investeringar i byggnader, infrastruktur eller anläggningar är inte kostnader som berättigar till understöd. 

Projektet kan inbegripa underentreprenad, men kostnaderna får inte uppkomma enbart av underentreprenader, utan sökanden ska delta i projektet med en egen kostnadsandel.

Sökanden

Sökanden kan vara en kommun, en samkommun, en ekonomisk region, ett landskap, ett landskapsförbund, ett kommunalt affärsverk eller ett konsortium som dessa bildar. Sökanden ska vara en juridisk person. Om det är fråga om ett konsortium ska projektet ha en huvudsökande, till vilken miljöministeriet sänder stödbeslutet. Denna svarar för projektet för alla parters del och ser till att parterna i konsortiet sinsemellan i tillräcklig utsträckning har avtalat om hur projektet ska genomföras. I ansökan bör specificeras vilken del av projektet som genomförs av vilken part. 

Ansökan om understöd 

Understöd för främjande av träbyggande inom den offentliga sektorn utlyses i två omgångar. för den andra omgången är 22.2.2021 tid 8:00 –12.4.2021 tid 16:00. 

Under den första ansökningsomgången ska ansökningarna ha kommit in till miljöministeriets registratorskontor senast den 12 april 2020 kl. 16.00. Ansökningar och bilagor som lämnas in efter den utsatta tiden beaktas inte. Understöd kan endast sökas med en elektronisk ansökningsblankett, som vid inlämning automatiskt styrs till miljöministeriets registratorskontor.

Sökandens egen finansieringsandel kan också genomföras i form av eget arbete. Då ska projektgenomföraren i sin rapportering tydligt kunna visa att arbetstimmarna har använts för projektet i fråga (till exempel genom att föra bok över antalet arbetstimmar).

En del av projektets finansiering kan också bestå av annat offentligt stöd. Enligt 6 § i statsunderstödslagen (688/2001) får statsunderstödet dock inte tillsammans med andra offentliga stöd täcka det fulla beloppet av de totalkostnader som orsakas av det projekt som utgör föremål för statsunderstödet. 

Bedömningsgrunder

Bedömningen görs av en expertpanel bestående av experter från miljöministeriet och eventuella andra experter. Panelen poängsätter ansökningarna med hjälp av de bedömningskriterier som nämns nedan. Ansökningar som uppenbart strider mot stödvillkoren i denna utlysning eller är bristfälligt ifyllda och ansökningar som gäller projekt som är ogenomförbara eller inbegriper ekonomisk verksamhet avslås.

Bedömningskriterierna är: 

  1. Potential: Ett projekt som genomförs med framgång bidrar till att användningen av trä i byggandet ökar märkbart. 
  2. Genomförbarhet: Projektet kan med beaktande av åtgärderna, resultaten och de tillgängliga resurserna samt de metoder som används genomföras i överensstämmelse med den beskrivning som presenterats.
  3. Kontinuitet: Genom projektet kan man åstadkomma en bestående förändring som bidrar till ökat träbyggande i området. Ett bevis på kontinuitet i resultaten är till exempel strategier och program som främjar träbyggande i kommuner, mellan kommuner eller i landskap, eller arbetsgrupper som bildats inom organisationen.

Behandling av ansökningar och beslut 

Målet är att senast i slutet av maj 2021 fatta beslut och informera om hur mycket understöd som anvisas för olika projekt. Information om vilka projekt som beviljas understöd skickas till den e-postadress som sökanden har uppgett i ansökan. Miljöministeriet kommer före utgången av maj att skicka ett skriftligt statsunderstödsbeslut (positivt eller negativt) till alla sökande. Miljöministeriet utser en projektspecifik övervakare för de projekt som beviljas understöd. 

Miljöministeriet kan även bevilja ett mindre belopp än vad sökanden ansökt om. Vid behandlingen av ansökningarna bedömer ministeriet hur projektets åtgärder är riktade med tanke på främjandet av användningen av trä i byggandet. Om kostnaderna för det projekt som understöds inbegriper kostnader som inte bevisligen används för att främja användningen av trä eller om de inte i övrigt är motiverade, kan understödet beviljas till ett mindre belopp än vad sökanden ansökt om. 

Projektgenomförande och utbetalning av stöd 

Projektet får inledas och kostnader uppkomma först när ett stödbeslut har fattats. Projektet ska genomföras senast 30.6.2022. 

Det är möjligt att göra ändringar i projektgenomförandet. Ändringarna ska skriftligen sändas till finansiären för godkännande.

Stödmottagaren förbinder sig att rapportera om genomförandet, redogöra för hur statsunderstödet använts och publicera resultaten efter att projektet avslutats. Slutrapporten ska sändas in till ministeriet senast två månader efter att projektet avslutats.

Understöd betalas på basis av de faktiska utgifterna. Stödberättigande kostnader är de kostnader som uppges i ansökningsblanketten, till den del de motsvarar de avgränsningar som meddelas i denna utlysning och på ansökningsblanketten. 

På understödsförfarandet tillämpas de villkor och begränsningar som gäller miljöministeriets specialunderstöd (bilaga). Närmare villkor för understöden anges i stödbesluten.

Annat stöd som tillhandahålls

Utöver finansiellt understöd erbjuds projekten via Programmet för träbyggande även möjlighet att delta i nätverksevenemang, sparrning med tanke på genomförandet och genomslaget samt synlighet i programmets kommunikationskanaler. Programmet satsar också på att dela med sig av resultaten och god praxis så att alla kommuner kan dra nytta av dem. 

För att öka projektens genomslag och samarbetet mellan projektaktörerna och finansiären kan miljöministeriet inrätta en stöd- och uppföljningsgrupp för de projekt som kan tänkas ha nytta av det, och i denna grupp ska forskarexpertis utnyttjas. Miljöministeriet kommer att inhämta den forskarexpertis som behövs i stöd- och uppföljningsgruppens arbete. Det förutsätts att de projekt som finansieras deltar i stöd- och uppföljningsgruppens verksamhet, om en sådan inrättas. 

Ansökningsblankett

Villkoren för understöd 

Lagstiftning som tillämpas på ansökningsförfarandet 

Mer information

Jemina Suikki, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön, Områdesanvändning 0295250345