Utlysning: Stödprogrammet för tillväxt och utveckling med trä: Träets många möjligheter

Bakgrund

I åtgärdsprogrammet för träbyggande satsar man särskilt på industriellt träbyggande. Den femte ansökningsomgången för stödprogrammet för tillväxt och utveckling med trä erbjuder en möjlighet för utvecklingsprojekt inom alla teman som stödprogrammet hittills omfattat: digitalisering och teknologi inom träbyggande, koldioxidsnålt byggande, användarorienterade lösningar, cirkulär ekonomi och industriella nätverk.

Stödprogrammet har hittills finansierat sammanlagt 39 projekt med 4 miljoner euro. I den femte ansökningsomgången delas det ut högst 1,5 miljoner euro. Som finansieringsobjekt söker vi projekt som har en snabb och stor inverkan på användningen av trä i byggande.

Teman

Sökanden ska för projektet välja ett huvudsakligt utvecklingstema (1–5) under vilket projektet placeras, men det är bra att tydligt lyfta fram kopplingarna till andra teman.

Huvudtemat för det projekt som finansieras ska vara ett av följande:

 1. Digitalisering och teknologi inom träbyggande: Ett centralt utvecklingsmål för projektet kan vara datamodellbaserad planering och informationsgränssnitt. Temat kan också omfatta konstruktionsplanering inom träbyggande, nya industriella produkter och stora konstruktioner, hybridbyggande, tekniska ändringar i byggandet och kostnadsoptimala lösningar.
 2. Koldioxidsnålt byggande: Ett centralt utvecklingsmål för projektet kan vara beräkningsmetoder och databaser för miljökonsekvensbedömning av träbyggande, bedömningsverktyg samt pilotprojekt där man undersöker träbyggandets miljökonsekvenser fram till slutet av byggnadernas livscykel. Temat kan också omfatta uppföljning av materialflödena för träbaserade produkter, biobaserade byggnadsmaterial och forskning kring dem.
 3. Användarorienterade lösningar inom träbyggande: Ett centralt utvecklingsmål för projektet kan vara lösningar och mekanismer som både fysiologiskt och psykologiskt påverkar dem som använder byggnader eller produkter, byggnadsfysikaliska processer, fuktsäkerhet och hantering av skadliga ämnen vid byggande och vid användning av dem. Temat kan också omfatta konsumenternas miljömedvetenhet, miljömärken, beaktande av användarnas synvinkel, livscykeltänkande och byggnaders ändringsflexibilitet.
 4. Cirkulärekonomiska lösningar inom träbyggande: Ett centralt utvecklingsmål för projektet kan vara återvinning av bygg- och rivningsavfall samt cirkulär ekonomi vid planering, byggande, användning och reparation av byggnader och när det gäller byggprodukter och byggsystem.
 5. Utveckling av industriellt träbyggande i nätverk: Inom detta tema ska sökanden vara ett konsortium och de myndigheter som styr byggandet ska delta i projektet i tillämpliga delar. I centrum för temat står förståelsen för att skapa värde för alla centrala aktörer i nätverket i olika skeden av planeringen, tillverkningen, byggandet och användningen av byggnader. Ett centralt utvecklingsmål för projektet kan vara att utveckla dynamiken mellan skapande och intjänande av värde, att starta nätverksbaserad verksamhet och plattformar, praktiska innovationer (produkter eller tjänster) inom nätverk, nätverksbaserat konceptarbete eller standardisering av lösningar för att möjliggöra upprepning samt ledarskap i industriella projekt.

Bedömning av ansökningarna

Bedömningen utförs så att stödansökningarna poängsätts på skalan 1–5 enligt nedanstående kriterier. En oberoende expertpanel som består av representanter från miljöministeriet och inbjudna experter poängsätter och rangordnar ansökningarna.

Bedömningskriterierna är:

 • Förmåga att främja träbyggande: Projektet främjar användningen av trä i byggande genom det huvudsakliga utvecklingstemat och anpassar lösningarna inom temat till praxisen inom träbyggande. Projektet ska tydligt motivera på vilket sätt det är kopplat till träbyggande och målet med tillämpningen. Projektet siktar mot framtiden och har nyhetsvärde. Projektet kan stödja förädling, pilotförsök eller andra försök som hänför sig till befintlig bästa praxis.
 • Genomslagskraft, reproducerbarhet och kommunikation: Målet är att de projekt som beviljas stöd ska ha brett genomslag och kunna påskynda tillväxten på området. Projektet anknyter till en central utmaning som avser den byggda miljön och genomförandet av utvecklingstemat eller möjliggör andra lösningar som har betydelse för genomslagskraften. Projektet påskyndar utvecklingen av verksamhetsformerna inom byggsektorn, förbättrar dagens verksamhetsmodeller, och höjer mervärdet när det gäller användningen av trä. Projektet är inriktat på hållbara och högklassiga verksamhetsmodeller och har potential att bidra till en förändring av verksamhetskulturen i samhället. Målet med kommunikationen är att sprida de resultat och erfarenheter som projektet utmynnar i, att se till att dessa kan tillämpas i andra sammanhang och att öka kännedomen om träbaserade produkter med högt mervärde.
 • Genomförbarhet och kontinuitet: Projektgenomförarna har tillräckliga kunskaper och nätverk för att utveckla, införa och etablera en genomförbar och ekonomiskt hållbar lösning. Projektet kan genomföras i överensstämmelse med den plan, den tidsplan och de tillgängliga resurser som presenterats. Projektet har dessutom en realistisk budget och kan genomföras inom 18 månader. Ansökan visar att det finns ett starkt engagemang, resurser och planer om att fortsätta verksamheten efter att projektet har avslutats. Projektet får inte gå ut på att sälja en produkt eller en tjänst.

Kraven på och bedömningen av projektplanen i projektansökan

Projektansökan ska innehålla en projektplan som obligatorisk bilaga. Projektplanen ska vara en konkret och tydligt presenterad helhet där de uppställda målen kan nås genom åtgärder som har realistiska resurser. Ansökningar som uppenbart strider mot stödvillkoren i denna utlysning eller är bristfälligt ifyllda och ansökningar som gäller projekt som är ogenomförbara avslås.

Krav på innehållet i projektplanen:

 • Struktureringen av arbetet i arbetspaket samt ansvar och konkreta åtgärder
 • De indelade kostnaderna (särskilt personalkostnader, köpta tjänster) för projektet och projektets finansieringsplan (finansiärernas åtaganden (inklusive preliminära åtaganden) och uppgifter)
 • Medlemmarna och rollerna i ett eventuellt konsortium

Sökande

Stödet kan sökas av alla privata och offentliga organisationer och företag som är juridiska personer. Sökanden får inte vara en enskild person. Sökanden kan också vara ett konsortium. Om ett konsortium ansöker om stöd ska projektet ha en huvudsaklig sökande som har huvudansvar för projektet. Denna svarar för projektet för alla parters del och ser till att parterna sinsemellan i tillräcklig utsträckning har avtalat om hur projektet ska genomföras. I ansökan bör specificeras vilken del av projektet som genomförs av vilken part. Miljöministeriet fattar beslutet om understöd tillsammans med sökanden eller, i fråga om ett konsortium, den huvudsakliga sökanden.

Sparrningshjälp för sökande

Sökandena har möjlighet att få sparrningshjälp av miljöministeriet vid planeringen av projektet. Detta sker på distans mellan den 25 januari och den 12 februari 2021. Sparrningstiden är en timme. Vi hoppas att sökandena före deltagandet i sparrningen känner till de viktigaste basuppgifterna om projektet (genomförare, innehåll och omfattning) och har färdigt förberedda frågor. Anmälan till sparrningen sker per e-post senast den 21 januari 2021 på adressen [email protected]

Ansökningsförfarande

Under denna ansökningsomgång kan projekt ansöka om stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt enligt artikel 25 i den allmänna gruppundantagsförordningen (kommissionens förordning 651/2014), inom stödkategorin experimentell utveckling.

På understödsförfarandet tillämpas de bifogade villkor och begränsningar som gäller statsunderstöd. Närmare villkor för understöden anges i stödbesluten. Mer information om stödformen och de särskilda villkoren för stödet:

Enligt gruppundantagsförordningen innebär experimentell utveckling till exempel att förvärva, kombinera, forma och använda kunskaper och färdigheter med syftet att utarbeta nya eller förbättrade produkter, processer eller tjänster. Experimentell utveckling kan också inbegripa bland annat prototyper för nya eller förbättrade produkter, processer eller tjänster, pilotprojekt och testning i en pilotmiljö. Med experiment avses avgränsad, praktisk testning av en idé eller lösning där man snabbt får veta om det lönar sig att utveckla eller ta i bruk lösningen i vidare utsträckning. Experimenten kan genomföras av både företag och sammanslutningar.

Stödets maximibelopp

Det understöd som beviljas för projektet kan uppgå till högst 40 procent av de stödberättigande kostnaderna. Stödet kan dock uppgå till högst 150 000 euro per projekt.

Alla stöd som beviljas är statsunderstöd. Endast en ansökan per projekt godkänns. Kostnaderna för ett enskilt projekt är stödberättigade först efter att ett positivt beslut om understöd har fattats. Investeringar i byggnader, infrastruktur eller anläggningar är inte kostnader som berättigar till understöd.

Stödnivån för experimentell utveckling som beviljas för forsknings- och utvecklingsprojekt är 25 procent av de stödberättigande kostnaderna. Utöver detta kan stödnivån höjas med 15 procent om sökanden förbinder sig att offentliggöra resultaten av projektet genom konferenser, publikationer, öppna databaser eller gratis eller öppen programvara. Alternativt kan stödnivån höjas med 10 procent för medelstora företag och med 15 procent för små företag. I denna ansökningsomgång är stödet högst 40 procent.

Ansökningstid

Ansökan öppnas på webben den 1 februari 2021 och stängs den 1 mars 2021 kl. 16.00.

Ansökningarna som görs under ansökningsomgången ska ha kommit in till miljöministeriets registratorskontor senast den 1 mars 2021 kl. 16.00. Ansökningar och bilagor som lämnas in efter den utsatta tiden beaktas inte. Understöd kan endast sökas med en elektronisk ansökningsblankett, som vid inlämning automatiskt styrs till miljöministeriets registratorskontor. Kom ihåg att skriv ut och bifoga signatursidan till ansökan.

Sökandens egen finansieringsandel kan också genomföras i form av eget arbete. Då ska projektgenomföraren i sin rapportering tydligt visa att arbetstimmarna har använts för projektet i fråga, till exempel genom att föra bok över antalet arbetstimmar.

Behandling av ansökningar och beslut

Målet är att senast i slutet av mars 2021 fatta beslut och informera sökandena om hur mycket understöd som anvisas för olika projekt.

Information om vilka projekt som beviljas understöd skickas till den e-postadress som sökanden har uppgett i ansökan. Miljöministeriet kommer före utgången av mars att skicka ett skriftligt statsunderstödsbeslut (positivt eller negativt) till alla sökande. Miljöministeriet utser en projektspecifik övervakare för de projekt som beviljas understöd.

Miljöministeriet kan även bevilja ett mindre belopp än vad sökanden ansökt om. Vid behandlingen av ansökningarna bedömer ministeriet motiveringarna för projektets kostnader och hur projektets åtgärder är riktade med tanke på främjandet av användningen av trä i byggandet.

Projektgenomförande och utbetalning av stöd

Projekten kan pågå i högst 18 månader: 1.4.2021–30.9.2022.

Projektet får inledas och kostnader uppkomma först när ett beslut om understöd har fattats. Projekten ska vara avslutade senast den 30 september 2022. Projektets slutrapport och ansökan om utbetalning av den sista betalningsposten samt revisorns utlåtande ska sändas till ministeriet senast den 15 november 2022.

Det är möjligt att göra ändringar i projektgenomförandet. Ändringarna ska skriftligen sändas till finansiären för godkännande. Projektet kan inte beviljas förlängd tid för 2023.

Stödmottagaren förbinder sig att rapportera om genomförandet, redogöra för hur statsunderstödet använts och publicera resultaten efter att projektet avslutats.

Ansökningsblankett

Villkoren för understöd 

Lagstiftning som tillämpas på ansökningsförfarandet 

Mer information

Simon le Roux, projektsakkunnig 
miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön, Byggnader och byggande 0295250086  


Petri Heino, programchef 
miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön, Byggnader och byggande 0295250203  


Jemina Suikki, sakkunnig 
miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön, Regioner och samhällen 0295250345