Understöd

Miljöministeriet beviljar statsunderstöd och samordnar de processer som gör det möjligt för organisationer och sammanslutningar att ansöka om understöd för sin verksamhet och sina projekt. Statsunderstöd beviljas för de behov som anges i statsbudgeten och för utvecklingsprojekt som stöder målen i regeringsprogrammet.

Miljöministeriet ska bland annat

  • bevilja statsunderstöd enligt prövning för verksamhet som bedrivs av naturvårdsorganisationer, miljöorganisationer och organisationer inom bostads- och byggbranschen samt för förvärv av rekreationsområden,
  • bevilja statsunderstöd för forsknings- och utvecklingsprojekt,
  • bevilja stipendier för journalisters och fotografers resor och för kommunikationsprojekt som rör miljön,
  • samordna vissa understöd som EU beviljar (LIFE-finansiering och stöd från EU:s strukturfonder för miljöprojekt).

På understöd som beviljas av miljöministeriet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001). På en del understöd tillämpas vid behov särskilda förordningar av statsrådet. De statsunderstöd som beviljas är huvudsakligen allmänna understöd, specialunderstöd, investeringsunderstöd och stipendier. Statsunderstöd beviljas för icke-ekonomisk verksamhet och i form av företagsstöd för ekonomisk verksamhet.