Stödprogrammet för tillväxt och utveckling med trä

Miljöministeriets stödprogram för tillväxt och utveckling med trä, som ingår i Programmet för träbyggande, främjar användning av trä i byggandet genom att bevilja understöd för olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Inom ramen för stödprogrammet riktas stöd till utvalda teman på området, samtidigt som intressegrupper aktiveras och nya aktörer engageras. Målet är att de projekt som beviljas stöd ska ha brett genomslag och kunna påskynda tillväxten på området. Finansiering beviljas för sammanlagt högst 5 miljoner euro.

Information och slutrapporter om de projekt som genomförts inom ramen för Tillväxt och utveckling med trä finns i en projektportal som upprätthålls av föreningen Träproduktindustrin. 

Stödprogrammets femte ansökningsomgång: Träets många möjligheter

Våren 2021 erbjuds stödprogrammet en möjlighet för utvecklingsprojekt inom alla teman som stödprogrammet hittills omfattat: digitalisering och teknologi inom träbyggande, koldioxidsnålt byggande, användarorienterade lösningar, cirkulär ekonomi och industriella nätverk.

Kommande ansökningsomgångar

Hösten 2021 strävar stödprogrammet efter att, inom gränserna för sin budget, ordna ytterligare en ansökningsomgång för understöd. Omgången skulle syfta till att finansiera projekt för småskaligt byggande med teman såsom produktutveckling, kultur, design och arkitektur. Det planerade understödet skulle uppgå till högst cirka 30 000 euro per projekt och projekten skulle få pågå i högst 12 månader. Nedan finns möjliga och mer detaljerade teman för ansökningsomgången.

  • Främjande av kulturen och kulturarvet inom träbyggande
  • Användningen av trä i småhusbyggande, lågt och tätt byggande och semesterbyggande
  • Möbler, produktutveckling när det gäller småskaligt byggande eller miljöbyggande inom stadsbyggande
  • Startup-verksamhet: mångkompetens, nya innovativa lösningar och verksamhetssätt inom träbyggande

Anvisningar och material för projektaktörer

Mer information

Simon le Roux, projektsakkunnig 
miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön, Byggnader och byggande 0295250086