Naturmötet COP15 i Montreal

Den femtonde partskonferensen för FN:s konvention om biologisk mångfald ordnas i Montreal i Kanada den 5.-17. december 2022. Partsmötets första fas ordnades i oktober 2021.

Världens länder förhandlar som bäst om ett nytt ramverk för att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Inom ramen fastställs centrala och mätbara mål för skydd och återhämtning av den biologiska mångfalden. Målet är att människornas verksamhet ska göra naturen, samhället och ekonomin mer nytta än skada.

Den nya ramen för biologisk mångfald bereds på grund av att giltighetstiden för de nuvarande så kallade Aichimålen löpte ut 2020. Man talar om de nya målen som ett post 2020-ramverk (Post-2020 Biodiversity Framework).

Vid förhandlingarna behandlas fyra centrala mål som ska nås före 2050. De två första målen ingår också i EU:s gällande strategi för biologisk mångfald.

  • Skydd av hav, markområden och arter.
  • Främjande av hållbar användning av naturresurser och nyttor från naturen.
  • Rättvis fördelning av nyttan som uppstår vid användning av genetiska resurser.
  • Integration av biologisk mångfald i alla delområden inom politiken och samhället.

Det ska ingå 22 delmål i de fyra långsiktiga målen. Delmålen gör det möjligt att följa upp framstegen. Delmålen ska uppnås före 2030.

Finland deltar aktivt i förhandlingarna som en del av EU. Finland, liksom alla deltagande stater, utarbetar egna nationella naturstrategier och handlingsprogram som stöder uppnåendet av de gemensamma målen.

Mer information

Marina von Weissenberg, miljöråd 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Naturens biologiska mångfald Miljörådet  0295250321