Frågor och svar om kampanjen Min naturgåva

Vem kan delta?

Alla privata markägare – såväl privatpersoner som företag – kan delta i kampanjen.

Hur deltar man i kampanjen?

Man kan delta i kampanjen på adressen ym.fi/luontolahja. På sidan finns en blankett vars uppgifter går direkt till NTM-centralen. NTM-centralerna inrättar permanenta privata naturskyddsområden på de områden som erbjuds. 

Kan kommuner eller församlingar delta?

Kommuner och församlingar kan också ge sin egen naturgåva, men de områden som de skänkt räknas inte med i det antal hektar som skänkts av privata markägare och som staten fördubblar av statsägd mark.

Hurdana objekt lämpar sig för kampanjen?

Kampanjen omfattar alla objekt som uppfyller de kriterier som avses i 10 § i naturvårdslagen. Alla objekt som är speciellt natursköna eller som har stor mångfald är alltså välkomna. Kriterierna i 10 § är följande:

  1. i området lever eller finns en art eller biotop som är hotad eller som är eller håller på att bli sällsynt, eller ett motsvarande ekosystem
  2. i området finns föröknings- och rastplatser för individer av djurarter som avses i bilaga IV (a) till habitatdirektivet
  3. i området finns en egenartad eller sällsynt naturformation
  4. området är speciellt naturskönt
  5. i området finns en kulturbiotop som håller på att bli sällsynt
  6. detta är nödvändigt för att en gynnsam skyddsnivå för en naturtyp eller en art skall kunna bibehållas eller uppnås, eller
  7. området är i övrigt så representativt, typiskt eller värdefullt att det är skäl att skydda det för att bevara naturens mångfald eller skönhet.

Hur genomförs statens fördubbling?

Av sin egen mark skyddar staten ett motsvarande antal hektar som skyddats av de privata markägarna. I kampanjen inkluderas de objekt som skyddas av privata aktörer från ingången av 2019 till utgången av 2022. De statsägda områden som kan skyddas uppgår till sammanlagt högst 5 000 hektar. Av den statsägda marken väljer Forststyrelsen i slutet av kampanjen de objekt som ska skyddas.

Vem genomför kampanjen?

Kampanjen Min naturgåva är en del av regeringsprogrammet för Sanna Marins regering. Miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för genomförandet av kampanjen. I praktiken inrättas skyddsområdena av NTM-centralen. De statsägda områden som ska skyddas väljs av Forststyrelsen.

Hur länge varar kampanjen?

Kampanjen pågår till utgången av 2022 och i kampanjen inkluderas de objekt som skyddats av privata aktörer sedan ingången av 2019.

Mer information

Esa Pynnönen, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Naturens biologiska mångfald 0295250386