Kungörelse om ansökan: Specialunderstöd för utveckling av utbildning i virkesanvändning och träbyggande

Bakgrund

Miljöministeriets program för träbyggande (2016–2022) är gemensamt med statsrådet och administreras av miljöministeriet. Målet med programmet är att öka användningen av trävirke i såväl stadsbyggande som offentligt byggande och stora träkonstruktioner. Programmets styrgrupp koordinerar åtgärder i anslutning till virkesanvändning och träbyggande i hela statsrådet. Bristande kompetens och utbildning har identifierats som ett hinder för träbyggandet.  Hela värdenätverket för förädling och användning av träprodukter behöver utvecklad utbildning och ökat intresse. En av tyngdpunkterna i programmet för träbyggande är utveckling av kompetens och utbildning, med hjälp av vilken man strävar efter att främja utvecklingen av nybörjarplatser inom utbildningen inom branschen, rätt inriktning på utbildningen och utveckling av undervisningsmaterialet. Mer allmänt är målet att utveckla utbildningen så att den motsvarar de nuvarande och framtida kraven på industriellt träbyggande.

Med hjälp av tilläggsfinansiering som beviljats Programmet för träbyggande i statens fjärde tilläggsbudget (2020) anvisas nu mer anslag för att utveckla utbildningen. Programmets styrgrupp har beslutat om allokeringen av anslaget. I styrgruppen finns representanter för de deltagande ministerierna och de viktigaste intressentgrupperna.

Verksamhet som är föremål för understöd

Miljöministeriets specialunderstöd riktas till projekt som svarar på behoven av att utveckla värdekedjan för träprodukter och särskilt utbildningen i träbyggande genom snabbverkande åtgärder. Projekten kan producera ny information, lösningar, verksamhets- och/eller samarbetsmodeller.

Med understödet stöds utvecklingen av yrkesutbildningen och högskoleutbildningen inom träteknik, byggande, formgivning och hantverks- och konstindustriella branscher.
Projektet kan riktas mot ett tidsmässigt begränsat behov och understödet är av engångskaraktär.

Understödet kan gälla följande projekt för utveckling av utbildningen:

 1. Utveckling av specialiseringsutbildningar enligt yrkeshögskolelagen eller universitetslagen stöds. En förutsättning är att genomföraren förbinder sig att genomföra specialutbildningarna med grundfinansiering.
 2. Följande stöds på alla utbildningsstadier och över alla stadier:
 • utveckling av undervisningsmaterial,
 • utveckling av samarbetet,
 • produktion av undervisningsmaterial och läroböcker,
 • anskaffning av undervisningsresurser för viss tid,
 • forskarskolans verksamhet och/eller
 • profilering av utbildningen (t.ex. byggnadsarkitekt, byggnadsingenjör) på träbyggande


Miljöministeriets andel av projektets understödsberättigande kostnader kan vara högst 70 procent. I denna ansökan delas sammanlagt högst 700 000 euro ut i understöd.

Projektet kan inte omfatta ekonomisk verksamhet. Med ekonomisk verksamhet avses all verksamhet där varor eller tjänster tillhandahålls på marknaden. Det har till exempel ingen betydelse i vilken juridisk form verksamheten bedrivs eller om avsikten är att verksamheten ska ge vinst.

Investeringar i byggnader, infrastruktur eller utrustning berättigar inte till understöd.
Det kan ingå underentreprenad i projektet, men kostnaderna kan inte enbart bestå av underentreprenader, utan den sökande ska delta i projektet med en egen kostnadsandel.

Sökande

Sökanden kan vara en anordnare av yrkesutbildning eller en högskola eller en organisation som betjänar dessa eller ett konsortium som består av de ovan nämnda. Sökanden ska vara en juridisk person. Om det är fråga om ett konsortium ska projektet ha en huvudsökande som miljöministeriet riktar understödsbeslutet till. Huvudsökanden ansvarar för projektet på alla konsortiets parters vägnar och ser till att konsortiet har kommit överens om att genomföra projektet på ett tillräckligt sätt. I ansökan ska det specificeras vilken del av projektet som genomförs av respektive part.

Bedömning av ansökningar

Bedömningsgrunder

En oberoende expertpanel bestående av representanter från miljöministeriet ansvarar för bedömningen. I utvärderingen utnyttjas undervisnings- och kulturministeriets samt arbets- och näringsministeriets sakkunskap.  Understödsansökningarna poängsätts enligt kriterierna nedan. Ansökningar om understöd som klart strider mot de villkor för understöd som anges i detta meddelande om understödsansökningar och som inte kan genomföras, som innefattar ekonomisk verksamhet eller som är bristfälligt ifyllda avslås.

Bedömningskriterierna är följande:

 1. Nödvändighet: Behovet har konstaterats i kartläggningen av kompetensbehovet eller ett på annat sätt påvisat användningsbehov/användare, det vill säga den instans som utnyttjar utbildningen.
 2. Genomförbarhet: Projektet kan genomföras enligt den föreslagna beskrivningen när man bedömer åtgärder, resultat och tillgängliga resurser och aktörers kompetens samt de metoder som används.
 3. Omfattning: Projektets resultat kan utnyttjas i stor utsträckning inom utbildningsfältet, det vill säga projektet är gemensamt för läroanstalterna eller man har kommit överens om gemensamt utnyttjande och/eller överskrider utbildningsnivåerna.
 4. Kontinuitet: Projektet leder till en bestående förändring som främjar en fortsättning på utbildningen inom trä.

Ansökan om understöd

Ansökan om understöd är öppen 23.11.2020–21.12.2020.

Ansökningarna ska vara miljöministeriets registratorskontor tillhanda senast den 21 december 2020 kl. 16.00. Ansökningar och bilagor som inkommit efter tidsfristen beaktas inte. Understöd kan endast sökas med en elektronisk ansökningsblankett, som skickar ansökan direkt till miljöministeriets registratorskontor.

En del av finansieringen av projektet kan också bestå av annat offentligt stöd. Enligt statsunderstödslagen (688/2001, 6 §) får statsunderstödet dock inte tillsammans med andra offentliga stöd täcka det fulla beloppet av totalkostnaderna för det projekt som utgör föremål för statsunderstödet.

Handläggning av ansökningar och beslut

Man strävar efter att allokera understödet till projekten och informera om det senast den 31 december 2020. Information om de projekt som har valts ut för understöd skickas till den e-postadress som sökanden uppgett i ansökan. Miljöministeriet fattar därefter ett skriftligt statsunderstödsbeslut, positivt eller negativt, för varje sökande senast den 31 januari 2021. Miljöministeriet utser en övervakare för vart och ett av de projekt som understöds.

Miljöministeriet kan också bevilja mindre understöd än vad som ansökts. När ansökningarna behandlas bedömer ministeriet hur projektets åtgärder inriktas på utbildning i virkesanvändning och träbyggande. Om det i kostnaderna för ett projekt som understöds ingår kostnader som hänför sig till annan verksamhet, kan understödet vara mindre än vad som ansökts.

Genomförande av projektet och utbetalning

Projektet kan inledas och kostnaderna kan beviljas understöd först när understödsbeslutet har fattats. Projektet ska genomföras före utgången av 2022. Ändringar i genomförandet av projektet är möjliga. Ändringarna ska godkännas skriftligt av finansiären.  Understödstagaren förbinder sig att rapportera om genomförandet av projektet, lämna en redogörelse för användningen av statsunderstödet och publicera resultaten efter att projektet avslutats. Slutrapporten lämnas till ministeriet senast två månader efter att projektet avslutats. Understödet betalas ut mot faktiska kostnader. Kostnader som berättigar till stöd är de kostnader som anges på ansökningsblanketten till den del de motsvarar de avgränsningar som anges i detta ansökningsmeddelande och på ansökningsblanketten.  

Projektstöd

Utöver det ekonomiska understödet erbjuder Programmet för träbyggande ömsesidiga tillställningar för nätverkande, sparring av genomförandet och effektiviteten samt synlighet i programmets kommunikationskanaler. Programmet satsar också på att dela resultat och god praxis så att alla aktörer kan dra nytta av dem.

Villkor för understöd

Undervisningsmaterial och annat material som skapas inom projektet ska göras öppet tillgängliga för alla, till exempel genom att utnyttja öppen licensiering. Undervisningsmaterial som eventuellt skapas inom projektet ska med en öppen licens göras tillgängliga för lärande och undervisning via den nationella tjänsten för öppna undervisningsmaterial som är under utveckling (www.aoe.fi) . I tjänsten ska materialet licensieras med den valda CC-licensen.

På understödsförfarandet tillämpas miljöministeriets bifogade villkor och begränsningar för specialunderstöd och närmare villkor för understöden ingår i understödsbesluten.

Villkor och begränsningar för miljöministeriets specialunderstöd:

Lagstiftning som tillämpas på ansökningsförfarandet

Ytterligare information:

Petri Heino, programchef, [email protected], tfn + 358 295 250 203