Regeringen ställer sig kritisk till förslaget till samhällsfacilitet för EU:s klimatåtgärder

21.10.2021 14.04
MM
Regeringen betonar att omställningen till ett klimatneutralt samhälle bör ske på ett socialt och regionalt rättvist sätt. Regeringen anser det principiellt nödvändigt att klimatåtgärdernas eventuella skadliga effekter på inkomstfördelningen kompenseras särskilt för låginkomsttagare och utsatta hushåll. Enligt regeringen är kommissionens förslag i dess nuvarande form dock inte ändamålsenligt. Regeringen kritiserar särskilt möjligheten till direkta inkomstöverföringar från EU:s budget som ingår i förslaget, och betonar att överlappande kompensationssystem bör undvikas.

Senaste meddelanden

Vid partskonferensen för Montrealprotokollet behandlas utvecklandet av uppföljning av ämnen som bryter ned ozonskiktet och av fluorerade växthusgaser

21.10.2021 12.56
MM
Den 33:e partskonferensen för Montrealprotokollet, som handlar om ämnen som bryter ned ozonskiktet, hålls virtuellt 23–29 oktober. Samtidigt hålls också den 12:e partskonferensen för Wienkonventionen för skydd av ozonskiktet. Vid konferensen behandlas frågan om att fylla luckorna i det globala nätverket för uppföljning av ämnen och starka klimatgaser som bryter ned ozonskiktet, samt ozonfondens verksamhet.

Miljöministeriet ber om utlåtanden om naturskyddsområden som inrättas på statsägd mark i Norra Österbotten

20.10.2021 12.15
MM
Miljöministeriet ber om utlåtanden om utkast till förordningar som gäller naturskyddsområden som ska inrättas i Norra Österbotten. Alla dessa områden ägs av staten och har redan tidigare reserverats för naturskyddsändamål. Områdena ingår till största delen i olika skyddsprogram och i nätverket Natura 2000.

Förslag till ändringar i avfallslagens registerlagstiftning på remiss

19.10.2021 9.13
MM
Miljöministeriet har sänt ett lagutkast om ändring av avfallslagen på remiss. Ändringar föreslås i registerlagstiftningen för avfallsbranschen och i förutsättningarna för godkännande av yrkesmässig transport och förmedling av avfall. Utlåtanden kan lämnas fram till den 29 november 2021.