De nordiska länderna vill delta i EU-kommissionens nya europeiska Bauhaus med gemensamma satsningar

22.11.2021 16.52
MM
De nordiska ministrarna med ansvarar för byggande och bostäder sammanträdde i Borgå i dag den 22 november för att diskutera de nordiska ländernas gemensamma mål och åtgärder för att minska utsläppen från byggande. Ministrarna diskuterade möjligheten att föreslå för kommissionen att de nordiska länderna deltar i det nya europeiska Bauhausinitiativet genom gemensamma åtgärder.

Senaste meddelanden

Arbetsgruppen för revideringen av naturvårdslagen föreslår att nya skyddsmetoder tas in i lagen

30.11.2021 14.54
MM
Arbetsgruppen har färdigställt ett förslag till regeringsproposition med förslag till naturvårdslag. Förslaget ska uppdatera och stärka skyddet av naturobjekt, utvidga urvalet av naturskyddsmetoder, främja deltagandet och tillgången till information samt erbjuda verktyg för att främja frivilligt skydd. Dessutom ska effekterna av klimatförändringarna och främjandet av samernas rättigheter beaktas bättre i den nya lagen. Som ett nytt initiativ föreslås att ekologisk kompensation tas in i lagen.

Antalet understödda platser med laddningsberedskap för elbilar uppgår till 35 000 – villkoren för understödet ändras nästa år

26.11.2021 12.31
MM
I den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2021, som publicerades den 4 november, föreslog regeringen ett tillägg på 2 miljoner euro till understödet för laddningsinfrastrukturen för elbilar. Tilläggsanslaget räcker till uppskattningsvis 2 000 platser med laddningsberedskap. Det totala antalet understödda platser med laddningsberedskap uppgår således till cirka 35 000 vid utgången av året, när även de föreslagna tilläggsanslagen beaktas.

Fridlysta fåglar orsakade färre skördeskador än i fjol – ansökan om ersättning ska lämnas in före utgången av året

26.11.2021 8.40
MM
Foto: Jari Kontiokorpi
Enligt preliminära uppgifter har fåglar som är fridlysta enligt naturvårdslagen, såsom vitkindade gäss, orsakat mindre skador på odlingar än i fjol. Gynnsamma väderförhållanden anses vara den huvudsakliga orsaken. Ersättning för skador orsakade av fridlysta fåglar kan sökas före utgången av året. Ersättningen betalas ut i början av nästa år.