Miljö- och klimatminister Maria Ohisalo: Gasledningsläckaget i Östersjön är en säkerhets- och miljöfråga

4.10.2022 15.52
MM
Ministeri Maria Ohisalo
Miljöministeriet har haft kontakt med svenska, estniska och danska myndigheter i fråga om gasläckaget, och den dagliga kontakten kommer att fortsätta. De behöriga myndigheterna i Sverige och Danmark undersöker orsaken till gasläckan. Även i Finland följer vi utvecklingen av situationen noggrant.

Senaste meddelanden

En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har tillsatts för att bereda lagstiftning om en avgift för ändrad markanvändning

3.10.2022 14.06
JSM MM
Genom en avgift för ändrad markanvändning vid byggande och åkerröjning vill man minimera avskogning och växthusgasutsläpp. Avsikten är att en arbetsgrupp av tjänstemän ska utarbeta ett utkast till proposition med lagförslag som kan sändas på remiss första veckan i april 2023.

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik diskuterade klimatarbetet och åtgärder för att stärka kolsänkorna

30.9.2022 15.53
MM
På fredagen diskuterade ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik den nya klimatårsberättelsen som publiceras i slutet av oktober samt utredningar och ytterligare åtgärder för att stärka kolsänkorna.

Utkasten till förordning om klimatdeklaration och materialspecifikation för byggnader sänds på remiss

30.9.2022 12.22
MM
Miljöministeriet begär utlåtanden om förslagen till förordning om klimatdeklaration av byggnader och materialspecifikation för byggnader. Genom förordningarna främjas utvecklingen av byggandet i en koldioxidsnål riktning. Utlåtanden kan lämnas fram till den 11 november 2022 i utlåtandetjänsten.