Finlands naturpanels uppgifter har preciserats – nomineringen av medlemmar för den nya mandatperioden inleds

13.9.2023 14.01
MM
Foto: Juha Metso
Statsrådet har i dag godkänt förordningen om naturpanelen. Förordningen preciserar naturvårdslagens bestämmelser om Finlands naturpanel. Miljöministeriet ber nu högskolorna och forskningsinstituten föreslå medlemmar till naturpanelen. Den nuvarande naturpanelens fyraåriga mandatperiod löper ut i år.

Senaste meddelanden

Arbetsgruppens betänkande om miljömålen för vattenvården och avvikelser från dem på remiss

3.10.2023 8.56
MM
En arbetsgrupp som tillsatts av miljöministeriet har färdigställt sitt betänkande om lagstiftning där det föreskrivs om miljömålen för vattenvården och om när avvikelser från miljömålen kan göras på grund av ett nytt projekt. I betänkandet föreslås också att bestämmelserna om avvikelser från miljömålen för olika vattenförekomster ska preciseras. Arbetsgruppens betänkande är på remiss till och med den 15 november 2023.

Statsrådet understöder avståendet från användningen av tandamalgam år 2025

21.9.2023 13.34
MM
Statsrådet anser att EU-kommissionens förslag till ändring av kvicksilverförordningen är bra. Genom förslaget förbjuds användningen av tandamalgam och tillverkningen av vissa kvicksilverlampor. Förslaget bidrar till EU:s mål att fasa ut tillverkningen och exporten av produkter som innehåller kvicksilver. Regeringen lämnade i dag till riksdagen en U-skrivelse där den fastställer sin ståndpunkt till kommissionens förslag.

Arbetsgruppsrapport
Stödjande av byggbranschens utveckling genom offentliga åtgärder medför endast begränsad och temporär nytta

19.9.2023 21.29
FM MM
En arbetsgrupp som tillsatts av finansministeriet och miljöministeriet uppskattar att nybyggnaden av bostäder minskar kraftigt 2023 och kommer att ligga på en anspråkslös nivå också nästa år. I sin rapport lägger arbetsgruppen fram förslag till stödåtgärder som regeringen fattade beslut om vid budgetförhandlingarna. 

Se även

Ministeriet

  • Miljö- och klimatminister »

    Miljö- och klimatminister Kai Mykkänen är chef för miljöministeriet.

  • Organisation och ledning »

    Miljöministeriet svarar för beredningen av de ärenden som kommer upp i statsrådet och i riksdagen som gäller samhällen, klimat, byggd miljö, boende, biologisk mångfald, hållbart nyttjande av naturresurser samt miljövård.

  • Miljöministeriet som arbetsplats »

    Vi på miljöministeriet vill garantera en bättre miljö för kommande generationer. Vid miljöministeriet har vi möjlighet att påverka miljöfrågor, byggande och boende samt den biologiska mångfalden.