Rekreation i naturen blir nationell framgångsfaktor - statsrådet godkände Finlands första strategi för friluftsliv

19.5.2022 13.40
JSM MM
Att röra sig i naturen hjälper medborgarna att må bättre och stärker kontakten med naturen. Syftet med den första nationella strategin för friluftsliv är att göra finländarna medvetna om fördelarna med att vistas i naturen och uppmuntra dem att bege sig ut. Genom strategin förtydligas dessutom betydelsen för vårt samhälle att främja användningen av naturen för rekreation.

Senaste meddelanden

Ekonomiska rådet
Partha Dasgupta talar om hållbar ekonomisk politik i Helsingfors

24.5.2022 13.46
FM MM SRK
Bild av Partha Dasguptan med text
Ekonomiska rådet, som leds av statsminister Sanna Marin, ordnar den 1 juni en konferens om ekonomisk politik. Temat är ekologiskt hållbar ekonomisk politik på 2020-talet. Professor Sir Partha Dasgupta är huvudtalare på konferensen. Rapporten, som bär professorns namn, handlar om vilken betydelse den biologiska mångfalden har för ekonomin och har fått stor uppmärksamhet internationellt.

Miljöministeriet ber om utlåtanden om lagändringarna med syfte att påskynda investeringar i den gröna omställningen

23.5.2022 15.50
MM
Miljöministeriet bereder åtgärder för att påskynda investeringar i den gröna omställningen i Finland. Genom den regeringsproposition som sänds på remiss i dag vill man göra det möjligt för vissa investeringar i den gröna omställningen att få temporärt företräde fram till 2025 vid regionförvaltningsverkens tillståndsbehandling enligt miljöskyddslagen och vattenlagen. I propositionen föreslås också att vissa besvärsärenden som är centrala med tanke på den gröna omställningen ska behandlas med brådskande tidtabell vid förvaltningsdomstolarna 2023–2027. Enligt förslaget ska domstolarna också behandla besvärsärenden som gäller detaljplaner som är viktiga med tanke på energiproduktion och generalplaner som styr utbyggnad av vindkraft med brådskande tidtabell.

Utredning: Det finns inte skäl att decentralisera behandlingen av dispenser för fredade arter, förslag om att utveckla den nuvarande verksamheten

17.5.2022 15.51
MM
Miljöministeriet har låtit göra en utredning om behandlingen av dispenser för alla arter som fridlysts med stöd av naturvårdslagen vid närings-, trafik- och miljöcentralerna. I utredningen gjordes en kartläggning av resursläget vid NTM-centralerna och en bedömning av olika alternativ för att förbättra resursläget när ansökningarna om dispens behandlas och följs upp. Baserat på resultaten i utredningen och på det rådande resursläget framgick inga anledningar att göra ändringar i det nuvarande systemet, där dispensuppgifterna sköts av NTM-centralen i Egentliga Finland. I utredningen föreslogs vissa förbättringar i den nuvarande verksamheten och dessa behandlas mellan miljöministeriet och NTM-centralerna.