Salla nationalpark så gott som färdig

9.12.2021 13.36
MM
Foto: Anna Pakkanen
Statsrådet har i dag vid sitt sammanträde föreslagit att republikens president ska stadfästa lagen om Salla nationalpark så att den träder i kraft den 1 januari 2022. Lagen om Salla nationalpark föredras för republikens president den 16 december 2021. Nationalparken inrättas för att skydda landskapet av skogklädda höjder, skogarna, myrarna och åsarna i Östra Lappland samt de arter som förekommer där. Nationalparken inrättas också för rekreation, forskning och undervisning.

Senaste meddelanden

Noggrannare bedömning av olägenheter orsakade av buller

9.12.2021 13.46
MM
Statsrådet har i dag utfärdat en förordning om bullerutredningar och handlingsplaner för bullerbekämpning. Det blir allt viktigare att beakta ljudmiljön, eftersom byggande i närheten av bullerområden har blivit vanligare och omgivningsbuller samt exponeringen för det har ökat. Det finns också allt mer information om bullrets negativa effekter på människans hälsa.

Den klimatpolitiska planen på medellång sikt sänds på remiss

8.12.2021 12.45
MM
Ihmisiä luistelemassa jäällä talvisessa ympäristössä.
Miljöministeriet ber om utlåtanden om utkastet till en klimatpolitisk plan på medellång sikt. I planen beskrivs de åtgärder inom ansvarsfördelningssektorn genom vilka Finland ska uppnå utsläppsminskningsmålet för 2030 och målet att bli klimatneutralt före 2035. Utlåtanden kan lämnas 8.12.2021–14.1.2022.

Rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträder för att diskutera koldioxidsnålt byggande

8.12.2021 7.52
MM SRK
Rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträder för 12:e gången torsdagen den 9 juni. Temat för mötet är koldioxidsnålt byggande.