Rekreation i naturen blir nationell framgångsfaktor - statsrådet godkände Finlands första strategi för friluftsliv

19.5.2022 13.40
JSM MM
Att röra sig i naturen hjälper medborgarna att må bättre och stärker kontakten med naturen. Syftet med den första nationella strategin för friluftsliv är att göra finländarna medvetna om fördelarna med att vistas i naturen och uppmuntra dem att bege sig ut. Genom strategin förtydligas dessutom betydelsen för vårt samhälle att främja användningen av naturen för rekreation.

Senaste meddelanden

Utredning: Det finns inte skäl att decentralisera behandlingen av dispenser för fredade arter, förslag om att utveckla den nuvarande verksamheten

17.5.2022 15.51
MM
Miljöministeriet har låtit göra en utredning om behandlingen av dispenser för alla arter som fridlysts med stöd av naturvårdslagen vid närings-, trafik- och miljöcentralerna. I utredningen gjordes en kartläggning av resursläget vid NTM-centralerna och en bedömning av olika alternativ för att förbättra resursläget när ansökningarna om dispens behandlas och följs upp. Baserat på resultaten i utredningen och på det rådande resursläget framgick inga anledningar att göra ändringar i det nuvarande systemet, där dispensuppgifterna sköts av NTM-centralen i Egentliga Finland. I utredningen föreslogs vissa förbättringar i den nuvarande verksamheten och dessa behandlas mellan miljöministeriet och NTM-centralerna.

Miljöministeriet har inlett en utvärdering av hur lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden fungerar

13.5.2022 12.23
MM
Utvärderingen av hur lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden fungerar blir klar före utgången av 2022. Därefter fattas beslut om fortsatta åtgärder, såsom en eventuell revidering av lagen.

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik gavs en översikt över Finlands och EU:s strategier för biologisk mångfald

11.5.2022 16.44
MM
Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik diskuterade biologisk mångfald på sitt möte den 11 maj 2022. I Finland utarbetas för närvarande en ny nationell strategi för biologisk mångfald, och samtidigt bereds åtaganden som gäller genomförandet av EU:s strategi för biologisk mångfald.