Mötet i Kunming utgör en god grund för fortsatt arbete för att stoppa förlusten av biologisk mångfald

15.10.2021 11.52
MM
Den första fasen av partskonferensen för FN:s konvention om biologisk mångfald gav en god grund för fortsatta förhandlingar för att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Den viktigaste slutsatsen i mötet, som Kina stod värd för i Kunming och som delvis ordnades virtuellt, var de enhetliga tankarna om ambitionsnivån i de åtgärder som krävs. I Kunmingdeklarationen betonas det att man snabbt inom alla samhällssektorer måste vidta åtgärder för att stoppa förlusten av biologisk mångfald.

Senaste meddelanden

Miljöministeriet ber om utlåtanden om det nationella kemikalieprogrammet

15.10.2021 12.44
MM
Det nationella kemikalieprogrammet ställer upp mål och riktlinjer för utveckling och förbättring av kemikaliesäkerheten. Med hjälp av kemikalieprogrammet utvecklar man skyddet av människors hälsa och miljön i enlighet med målen i Europeiska unionens kemikaliestrategi för hållbarhet. Det nya kemikalieprogrammet, som sträcker sig till 2035, är en fortsättning på det nationella programmet för farliga kemikalier 2006–2020. Miljöministeriet ber intressentgrupper lämna utlåtanden om programutkastet före den 15 november.

Ministrarna bekantar sig med restaurering av värdefullt fågelvatten och jakt efter främmande rovdjur i Salminlahti 15.10.

15.10.2021 10.05
JSM MM
Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen och jord- och skogsbruksminister Jari Leppä bekantar sig med restaureringen av det värdefulla fågelvattnet i Salminlahti vid gränsen mellan Kotka och Fredrikshamn fredagen den 15 oktober.

Kommuner och föreningar får specialunderstöd för genomförande av naturvårdsarbete

14.10.2021 13.28
MM
Foto: Markus Sirkka
Möjligheterna att utföra naturvårdsarbetet i livsmiljöprogrammet Helmi utvidgas, eftersom statsrådet har godkänt en förordning om specialunderstöd för projekt för iståndsättning, vård och restaurering av livsmiljöer. Specialunderstöd kan beviljas projekt som förbättrar tillstånden i kommuners, föreningars, stiftelsers och vattenandelslags livsmiljöer. Förordningen överensstämmer med statsunderstödslagen och träder i kraft den 21 oktober. Den första ansökningsomgången öppnas följande dag, dvs. den 22 oktober.