Frågor och svar om avstående från fossil oljeuppvärmning

 

Varför måste man avstå från fossil oljeuppvärmning?

Finland har som mål att uppnå klimatneutralitet före 2035. Detta kräver åtgärder inom alla sektorer i samhället.

Byggande och byggnader orsakar cirka en tredjedel av Finlands växthusgasutsläpp. Ett konkret sätt att minska dessa utsläpp är att övergå till mer koldioxidsnål uppvärmning.

Uppvärmningsrenoveringarna är också en av regeringens snabba åtgärder för hållbar återhämtning som ska hjälpa ekonomin att återhämta sig och samtidigt svara på klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfald.

Ska oljeuppvärmning förbjudas i Finland? Kommer det att införas sanktioner för dem som använder oljevärme?

Övergången till mer koldioxidsnål uppvärmning genomförs på ett kontrollerat och rättvist sätt. Byggnadernas nuvarande oljeuppvärmningssystem kommer inte att förbjudas och inga sanktioner ska införas för dem som förfogar över oljeuppvärmda fastigheter.

Här används morot i stället för piska: staten uppmuntrar dem som använder oljevärme att byta till mer koldioxidsnål uppvärmning genom att finansiera en del av renoveringskostnaderna. Understöd erbjuds såväl småhusägare som husbolag, ARA-samfund och kommuner.
Avsikten är också att uppvärmningssystem som förbränner fossil olja inte längre ska installeras i nya byggnader.

Hurdan inverkan har avståendet från oljeuppvärmning på klimatutsläppen i Finland?

Avståendet från fossil oljeuppvärmning stöder Finlands mål att uppnå klimatneutralitet före 2035.
I Finland finns för närvarande i bruk drygt 130 000 oljeuppvärmda småhus. Årligen förbrukas i genomsnitt 2 220 liter olja per hus, varvid de sammanlagda årliga utsläppen från småhus uppgår till cirka 750 kiloton koldioxid.

Kommunerna förfogar över cirka 5 100 oljeuppvärmda byggnader, och deras sammanlagda utsläpp är cirka 150 kiloton koldioxid per år.

Hur ser processen med avståendet från fossil oljeuppvärmning ut i praktiken?

I regeringsprogrammet har det fastställts att oljeuppvärmning ska frångås före början av 2030-talet, och i offentliga byggnader redan före 2024.

För att påskynda övergången har det beretts ett förslag till åtgärdsprogram för avstående från oljeuppvärmning. I programmet fastställs riktlinjer för en rättvis och kontrollerad övergång och presenteras 26 metoder för att uppmuntra olika aktörer att byta till mer koldioxidsnål uppvärmning.

Förslaget till åtgärdsprogram var på remiss från den 20 april till den 31 maj. Programmet färdigställs utifrån remissvaren och statsrådet fattar ett principbeslut om programmet. Uppnåendet av programmets mål ska följas upp som en del av den klimatpolitiska planen på medellång sikt och halvtidsutvärderingarna av programmet ska göras under åren 2025 och 2028.

Övergången till mer koldioxidsnål uppvärmning har redan börjat påskyndas genom praktiska åtgärder och beslut. Understöd för uppvärmningsrenoveringar erbjuds såväl småhusägare som husbolag och kommuner. Regeringen beslutade också att höja skatten på uppvärmningsbränslen med 105 miljoner euro, vilket höjde den allmänna skattenivån på lätt och tung brännolja med 2,7 euro per megawattimme från och med början av 2021.

På vilket sätt stöder staten uppvärmningsrenoveringar?

Staten uppmuntrar till att frångå oljeuppvärmning genom att erbjuda understöd till såväl småhusägare som husbolag, ARA-samfund och kommuner. Att beakta hushållsavdraget i beskattningen kan också vara ett bra alternativ.

Småhusägare

Till småhusägare beviljas till ett belopp av 4 000 euro när man i småhus övergår till fjärrvärme, jordvärme eller luft-vattenvärmepump. Andra uppvärmningsformer understöds med 2 500 euro. Understöd kan beviljas för kostnader som uppstått efter den 1 juni 2020.

Understöden beviljas av NTM-centralen i Birkaland. Kundservicen för miljöfrågor ger information om understödet och ansökningsprocessen. Den riksomfattande energirådgivningen står till hjälp i tekniska frågor som kan uppstå när det gäller byte av uppvärmningssystem.

Husbolag och ARA-samfund

Husbolag, ARA-samfund och småhusägare kan ansöka om energiunderstöd för många slags reparationer och åtgärder som förbättrar energiprestandan i bostadshus, även för avstående från oljeuppvärmning.

Ett villkor för att understöd ska beviljas är att renoveringsprojektet förbättrar hela byggnadens energiprestanda åtminstone till det belopp som anges i förordningen, vilket beroende på byggnadskategori är 20 procent eller 30 procent mer än vad bestämmelserna om renovering i allmänhet förutsätter. Ofta krävs det flera olika åtgärder för att byggnadens energiprestanda ska förbättras tillräckligt mycket.

Kommuner

Kommunerna erbjuds understöd för att frångå oljeuppvärmning till förmån för mer hållbara uppvärmningsformer i de fastigheter som kommunerna äger. Understödet uppgår till högst 25 procent av de godkända kostnaderna beroende på om kommunen har anslutit sig till ett frivilligt energieffektivitetsavtal.

Understöd beviljas för kostnader som uppkommit från och med den 1 juni 2020. Understödet beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA).

Hur kan hushållsavdraget utnyttjas i beskattningen då man avstår från oljeuppvärmning?

Hushållsavdrag kan sökas kontinuerligt och kan vara ett bra alternativ för småhusägare som planerar att avstå från oljeuppvärmning. Beakta att hushållsavdrag endast beviljas för arbetets andel, inte till exempel för utrustning. Hushållsavdraget är personligt.

År 2021 uppgår hushållsavdraget till högst 2 250 euro per person, och ersättningsprocenten är 40 procent. Tillsammans med maken kan man således få sammanlagt 4 500 euro i avdrag, när arbetets andel av projektets totala kostnader är minst 11 750 euro.

Från och med 2022 höjs hushållsavdraget för dem som avstår från oljeuppvärmning. Avdragets maximibelopp stiger då från 2 250 euro till 3 500 euro per person och ersättningsprocenten höjs från 40 procent till 60 procent. Tillsammans med maken kan man således få sammanlagt 7 000 euro i avdrag, när arbetets andel av projektets totala kostnader är minst 12 000 euro. Förhöjningen är tidsbegränsad och den gäller 2022–2027.

För ett ändamål kan man få endast en av de stödformer som står till buds. Man kan alltså inte få understöd utöver hushållsavdraget.

Mer information om hushållsavdraget finns på skatteförvaltningens webbplats.

Kan man få både understöd och hushållsavdrag?

Nej. För ett ändamål kan man få endast en av de stödformer som står till buds. Det lönar sig för den som planerar att avstå från oljeuppvärmning att ta reda på vilken stödform som bäst lämpar sig för den egna situationen och endast söka den.

Förutsätter beviljandet av stöd att oljepannan helt och hållet avlägsnas från byggnaden?

Villkoren för de tillgängliga stödformerna varierar.

I fråga om det understöd som erbjuds småhusägare och som söks hos Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland är ett villkor för stödet att oljeuppvärmningssystemet helt och hållet avlägsnas från byggnaden. En oljepanna kan alltså inte lämnas i reserv i byggnaden.

I fråga om hushållsavdraget och det energiunderstöd för bostadshus som beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) finns det däremot inget sådant villkor. Beakta dock att det inte ännu är klart hurdana villkor det höjda hushållsavdraget för 2022–2027 kommer att ha när det gäller avlägsningen av oljepannan.

Hurdana alternativ finns det till användningen av fossil olja? Är vissa lösningar bättre än andra?

Det finns många koldioxidsnåla alternativ till fossil olja. Ett lämpligt uppvärmningssätt ska alltid väljas enligt den aktuella byggnaden och behovet i fråga, helst genom att konsultera sakkunniga.

Villkoren för de understöd som staten erbjuder är att man i samband med renoveringarna frångår sådana uppvärmningssystem som baserar sig på förbränning av fossil olja. Valet av alternativa uppvärmningssätt styrs inte, utan byggnadens ägare väljer det uppvärmningssätt som lämpar sig bäst i den aktuella situationen.
Mer information om olika uppvärmningslösningar ges av Motivas energirådgivning för konsumenter.

Var får jag mer information om lämpliga uppvärmningssätt för att ersätta oljeuppvärmning?

Småhusägare kan be om ytterligare information om genomförandet av uppvärmningsrenoveringar och om tekniska lösningar via Motivas energirådgivning för konsumenter.

Hur förhåller man sig till förbränning av förnybar eldningsolja?

Regeringsprogrammet har som mål att frångå fossil oljeuppvärmning och därmed påskynda övergången till mer koldioxidsnål uppvärmning. För den som vill avstå från fossil eldningsolja kan en övergång till förnybar eldningsolja vara ett alternativ som kräver mindre ändringskostnader, om anläggningen i övrigt är i gott skick. För närvarande kan det vara svårt att få tag på förnybar eldningsolja och den är tills vidare dyrare än fossil eldningsolja.

Får man understöd för att avstå från gasuppvärmning?

Ja, ​​​​​​​Ansökan om understöd öppnas under hösten 2022. Ägare till småhus som används som bostad året runt erbjuds statsunderstöd för slopande av ett uppvärmningssystem som använder naturgas samt för att ersätta ett gasuppvärmningssystem med andra uppvärmningsformer, med undantag av uppvärmningssystemen som använder fossila bränslen eller biogas eller -olja. Understöd kan beviljas för projekt vars kostnader har uppkommit efter 7.4.2022.

Mer information

Pekka Kalliomäki, byggnadsråd 
miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön, Byggnader och byggande 0295250114