Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2021

Ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet alternerar mellan länderna. År 2021 är det Finlands tur att leda ministerrådet. Ordförandeskapsprogrammet har beretts av flera ministerier under ledning av utrikesministeriet. Finlands ordförandeskapsprogram stöder sig starkt på Nordiska ministerrådets nya vision där Norden är det hållbaraste och mest integrerade området före 2030.

Inom miljöministeriets förvaltningsområde genomförs flera projekt vars syfte är att under ordförandeskapsperioden främja de teman som enligt Finland är särskilt viktiga. De nordiska länderna kom i januari 2019 i Helsingfors överens om en gemensam deklaration om koldioxidneutralitet, och utifrån deklarationen har det gjorts en utredning om de nordiska ländernas arbete för att uppnå koldioxidneutralitet. Finland kommer att främja det nordiska samarbetet för att uppnå detta mål. Ansvaret för att begränsa klimatförändringen ligger på flera olika sektorer. Till exempel byggandet har betydande konsekvenser för miljön och klimatet.

Miljöministeriet bär huvudansvaret för det treåriga projektet Cirkulär ekonomi i byggbranschen, vars syfte är att främja cirkulär ekonomi inom byggsektorn, utveckla och skapa nya samarbetsnätverk och effektivt omsätta de nordiska ländernas goda praxis i praktiken.

Andra centrala teman för miljöministeriet är bevarandet av skogsnaturen i Barentsregionen och främjandet av internationella miljö- och klimatprocesser. Dessa frågor ska främjas under Finlands ordförandeskap.

De nordiska miljö- och klimatministrarna sammanträder minst två gånger under året. De ministrar som ansvarar för byggande och boende håller också ett möte i Finland. På grund av covid-19 pandemin ordnas mötena under första hälften av året på distans.

Mer information

Bo Storrank, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Hallinto- ja kansainväliset asiat - tulosalue (HAKA), Kansainväliset ja EU-asiat (KVE) 0295250346