Hoppa till innehåll
Media

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik diskuterade revideringen av naturvårdslagen

Utgivningsdatum 21.12.2021 15.48
Pressmeddelande

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik diskuterade på tisdagen prioriteringarna i revideringen av naturvårdslagen. Naturvårdslagstiftningen från 1997 ska ses över för att man bättre ska kunna bevara naturen och den biologiska mångfalden i Finland. Reformen är på slutrakan, och avsikten är att regeringspropositionen ska överlämnas till riksdagen i början av 2022.

"Naturvårdslagen är den viktigaste lagen vi har för att trygga den biologiska mångfalden. Nu uppdaterar vi den så att den motsvarar 2020-talets situation, och vi förbättrar dess verkningsfullhet. Det krävs effektiva lokala lösningar för att motarbeta förlusten av biologisk mångfald eftersom det är endast vi finländare själva som kan stoppa förlusten av den biologiska mångfalden i Finland”, betonar ministerarbetsgruppens ordförande, miljö- och klimatminister Emma Kari.

Miljöministeriets förslag till ny naturvårdslag ska uppdatera och stärka skyddet av naturobjekt, utvidga urvalet av naturskyddsmetoder, främja deltagandet och tillgången till information samt erbjuda verktyg för att främja frivilligt skydd. Dessutom föreslås det att effekterna av klimatförändringarna och främjandet av samernas rättigheter ska beaktas bättre i den nya lagen. Som ett nytt initiativ föreslås att ekologisk kompensation tas in i lagen.

Under beredningen har man hört många olika intressegrupper. Lagutkastet var på remiss i juli–september. Arbetsgruppen som beredde revideringen av naturvårdslagen fortsatte sitt arbete efter remissbehandlingen och färdigställde ett förslag till regeringsproposition med förslag till naturvårdslag den 10 december.

Kommissionens förslag till direktiv om byggnaders energiprestanda presenterades för ministrarna

Ministrarna fick också en presentation av förslaget till det nya direktivet om byggnaders energiprestanda som kommissionen gav den 15 december. Förslaget är en del av EU:s 55 %-paket. Kommissionen föreslår att energieffektiviteten i både befintliga och nya byggnader ska höjas genom att skärpa de nuvarande energieffektivitetskraven. Statsrådets förslag till Finlands ståndpunkt, det vill säga en så kallad U-skrivelse, lämnas till riksdagen för behandling under februari 2022.

Ministrarna fick också en rapport om mötet som rundabordsforumet för klimatpolitik höll i december. Vid mötet behandlades koldioxidsnålt byggande.

Ytterligare information

Riikka Yliluoma
Miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
tfn 050 414 1682
[email protected]

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik ska med beaktande av social rättvisa och internationell konkurrenskraft styra genomförandet av regeringsprogrammet när det gäller främjande av målet om klimatneutralitet, stärkande av kolsänkorna och klimat- och energipolitiskt beslutsfattande.