Hoppa till innehåll
Media

Byggnadstillsynen och den tekniska granskningen förnyas

miljöministeriet
Utgivningsdatum 31.8.2006 6.00
Pressmeddelande -

Miljöministeriet nya förordning om tillsyn av byggande och teknisk granskning träder ikraft den 1.9.2006. Den nya A1-delen i Finlands byggbestämmelsesamling innehåller föreskrifter och anvisningar om det särskilda förfarande som skall tillämpas på sådana byggnader där ett fel i planeringen, byggandet eller användningen av byggnaden kan medföra risk för en storolycka. Förordningen gavs i slutet av februari och den ersätter bestämmelserna och anvisningarna från år 2000.

Särskilt förfarande för krävande byggnadsobjekt

Det nya särskilda förfarandet skall tillämpas på sådana byggnader där ett fel i projekteringen, byggandet eller användningen av byggnaden kan leda till risk för storolycka. Dessutom kan det särskilda förfarandet behöva tillämpas om byggförhållandena är besvärliga eller om byggprojektet kräver särskilda byggmetoder eller omfattar arbetshelheter som kräver särskild kompetens. Bland annat krävande reparations- och ombyggnadsarbeten kan förutsätta särskilt förfarande, även om uppförandet av byggnaden i tiden inte har krävt specialförfaranden.

Det ankommer på byggnadstillsynsmyndigheten att i ett så tidigt skede som möjligt i samband med handläggningen av ansökan om bygglov avgöra hur krävande byggprojektet är.

I det särskilda förfarandet ingår också att en opartisk instans vid behov undersöker byggprodukternas duglighet på den aktuella byggplatsen. Kompetensfordringarna för den arbetsledare som svarar för det särskilda förfarandet är striktare än när det gäller sedvanliga byggprojekt. För särskilt krävande byggprojekt fordras dessutom en kvalitetssäkringsutredning, vars omfattning är beroende av byggnadsobjektet.

Byggnadsbranschen har utvecklat en verksamhetsmodell för krävande byggobjekt, som uppfyller krav på förfarande som förutsätts i bestämmelserna för bland annat riskbedömning. Förfaranden i enlighet med verksamhetsmodellen har redan prövats i praktiken.

Bärande strukturer kräver särskild uppmärksamhet

De nya bestämmelserna gäller projekteringen och uppförandet av bärande strukturer samt övervakning under tiden de är i bruk. Denna övervakning riktas in på sådant som är väsentligt med tanke på strukturernas hållfasthet. Den ansvarige arbetsledaren skall informera byggnadstillsynsmyndigheten om sådana fel och skador som han observerat under byggnadsarbetet. Byggnadstillsynsmyndigheten kan kräva att strukturerna kontrolleras då byggnaden är i användning. Det är viktigt att eventuella risker för fel på de bärande strukturerna tas upp i inspektionsprotokollet för bygget och att sådana ägnas särskild uppmärksamhet också vid sluttillsynen.

Extern granskning

Extern granskning skall börja användas i större omfattning. En extern granskning behövs vanligen då byggprojektet avviker från det sedvanliga, eller då särskilt förfarande skall tillämpas. Ofta kan en extern granskning också behövas då byggprojektet omfattar stora allmänna utrymmen. Beslut om extern granskning fattas av kommunens byggnadstillsynsmyndighet.

Tilläggsuppgifter:

Byggnadsrådet Heikki Aho, tfn (09) 1603 9653, fö[email protected] (byggnadstillsyn).Byggnadsrådet Teppo Lehtinen, tfn (09) 1603 9670, 050 5179 202 (strukturell säkerhet), förnamn.efternamn@ymparistö.fi