Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä

Ryhti-hankkeessa rakennetun ympäristön keskeisimmät tiedot kootaan saataville yhteiseen paikkaan. Tavoitteena on keventää ja selkeyttää tiedonhallintaa: Tiedot luodaan vain yhden kerran, sovitussa muodossa yhteiseen valtakunnalliseen tietojärjestelmään, jossa ne ovat ajantasaisina ja luotettavasti kaikkien järjestelmien saatavilla. Näin helpotetaan tiedon käyttäjien työtä. Käytettävyys on tärkeässä roolissa tietojärjestelmän tekemisessä.

Toteutus koostuu kahdesta tietovarannosta, joista toinen on rakennustiedolle ja toinen kaavoituksen tarpeisiin.

Järjestelmän kehityksestä vastaa Suomen ympäristökeskus SYKE ja sen määrittelytyötä ohjaavat SYKE ja ympäristöministeriö yhdessä. Toteutuksen rajaus ja tekninen toteutustapa hahmottuvat vuoden 2021 aikana, jolloin työtä edistää konsultti ja tiivis sidosryhmäyhteistyö. Tämän jälkeen hankitaan pääkehittäjä toteuttamaan tietojärjestelmän ensimmäinen versio (MVP).

Tietojärjestelmää kehitetään siten, että siihen voidaan myöhemmin lisätä sisältöjä tai luoda uusia rajapintoja muihin järjestelmiin.

Mitä tietoa uuteen järjestelmään tulee?

Kehitettävä alusta tarjoaa hallitun pääsyn maankäyttöä ja rakentamista koskeviin tietoihin. Ensivaiheessa tiedot tulevat olemaan sellaisia, joita julkishallinto käyttää lakisääteisessä toiminnassaan. Uudistuva maankäyttö- ja rakennuslaki määrittelee tiedot, jotka jatkossa on saatava digitaalisessa muodossa.

Tämän hetken valmistelun mukaan rakennetun ympäristön tietojärjestelmään vietäviä tietoja ovat:

Alueidenkäytön suunnittelussa

 • Tieto kaavan laatimisen vaiheesta
 • Kaavaehdotus tietomallina
 • Hyväksytty kaava tietomallina
 • Lainvoimainen kaava tietomallina
 • Kaavaselostus     
 • Tieto rakennuskiellosta
 • Tieto rakentamisrajoituksesta
 • Tieto toimenpiderajoituksesta
 • Tonttijakosuunnitelma
 • Yleisten alueiden suunnitelmat
 • Rakennusjärjestys  
 • Kaupunkiseutusuunnitelma
 • Kunnan maapolitiikan ohjelma ja kunnan maapolitiikan yhteenveto

Rakentamisen luvissa

 • Rakentamislupapäätös
 • Maisematyölupapäätös
 • Purkamislupapäätös
 • Poikkeamislupapäätös
 • Rakentamiskohteen suunnitelmatietomalli  
 • Rakentamiskohteen toteumatietomalli  
 • Käyttö- ja huolto-ohje rakentamisluvan kohteelle

Ketkä tietojärjestelmää käyttävät?

Tieto tallentuu uusiin järjestelmiin erityisesti kuntien kaavoituksessa ja rakentamislupia käsiteltäessä. Jatkossa manuaalinen tiedonkäsittely tulee vähenemään.  

Alustan kautta eri toimijat saavat tarpeelliset maankäytön ja rakentamisen tiedot ajantasaisina ja luotettavasti, esimerkiksi:

 • Päättäjät saavat tarkempaa tietoa arviointiin ja ennakointiin, joka ohjaa alueiden ja kiinteistöjen käyttöä.  
 • Kunta saa tiedot, joiden avulla voidaan esimerkiksi arvioida lähitulevaisuuden korjaustarpeita kunnan kiinteistöissä.
 • Rakennuksen omistaja saa kohteensa ydintiedot (mm. rakennusoikeus ja lähiympäristön kaavoitus) ja voi pitää yllä esimerkiksi rakennuksen kunnostuksiin liittyvää korjaustietoa.  
 • Pelastuslaitos saa tiedot kohteen erityispiirteistä, kuten suojelupäätöksistä.  
 • Verottaja saa ajantasaiset tiedot esim. kiinteistöverotukseen.
 • Yritykset saavat tietoja palveluiden kehittämiseen.  

Korvaako uusi järjestelmä olemassa olevia tietojärjestelmiä?

Tavoitteena on, että valtion toimijat pyytävät tietoa vain kerran. Uusi tietojärjestelmä täydentää valtion tiedonhallintakokonaisuutta, joka koostuu mm. kiinteistö-, väestö- ja yritystietojärjestelmästä. Järjestelmä suunnitellaan siten, että se toimii yhteen muiden järjestelmien kanssa, ja ne voivat hakea tietoa toisistaan. Kunnat saattavat maankäytön ja rakennusten tiedon määritellyssä standardisoidussa muodossa joko suoraan valtakunnalliseen järjestelmään tai siten, että yksi valtiotoimija hakee kunnan tiedot yhteentoimivasta rajapinnasta.  

Maankäytön ja rakennusten niin sanotut ydintiedot (esimerkiksi käyttötarkoitus, rakennusoikeus) olisivat jatkossa tarjolla vain tässä uudessa järjestelmässä, josta muut valtion tietojärjestelmät tai muut tietoa tarvitsevat organisaatiot ne hakisivat. Uusi tietojärjestelmä puolestaan käyttää esimerkiksi muissa järjestelmissä olevia kiinteistö-, huoneisto-, omistaja-, väylä- ja infratietoja.

Tietojärjestelmän määrittelyn aikataulu

Määrittelytyön seuraavat tärkeät päivämäärät 2021:

 • Määrittelytyö alkoi huhtikuun lopulla. Konsultiksi valittiin konsortio Ramboll, Ubigu, Gravicon ja Gofore.

 • Määrittelytyön kick-off webinaarit pidetään 10. ja 12.5.

 • Määrittelytyön työpajoja pidetään 21.5., 31.5. ja 7.6. Jälkimmäisin on kaikille avoin.

 • Käyttäjätapausten keruu sekä työpajan tulosten testauksen kyselyt kesällä 2021.

 • Välitulosten esittely Ryhti-infoissa 24.8. ja 1.9. sekä muissa syksyn tapahtumissa.

 • Määrittelytyö valmistuu vuoden 2021 aikana.

Lisätiedot

erityisasiantuntija Tuija Pakkanen, [email protected], 050 471 0891
hankepäällikkö Lena Hallin-Pihlatie, [email protected]