Kysymyksiä ja vastauksia Luontolahja-kampanjasta

Ketkä voivat osallistua?

Kampanjaan voivat osallistua kaikki yksityiset maanomistajat – niin yksityishenkilöt kuin yrityksetkin.

Miten kampanjaan osallistutaan?

Kampanjaan voi osallistua osoitteessa ym.fi/luontolahja. Sivuilta löytyy lomake, jonka tiedot ohjautuvat suoraan ELY-keskukseen. ELY-keskukset perustavat tarjotuista alueista pysyviä yksityisiä luonnonsuojelualueita. 

Voivatko kunnat tai seurakunnat osallistua?

Kunnat ja seurakunnat voivat myös hyvin antaa oman Luontolahjansa, mutta heidän lahjoittamiaan alueita ei lasketa mukaan yksityisten lahjoittamaan hehtaarimäärään, jonka valtio tuplaa omilta mailtaan.

Millaiset kohteet käyvät kampanjaan?

Kampanjaan käyvät kaikki kohteet, jotka täyttävät luonnonsuojelulain 10. pykälän kriteerit. Tervetulleita ovat siis mm. kaikki erityisen luonnonkauniit tai monimuotoiset kohteet. 10. pykälän kriteerit ovat seuraavat:

  1. alueella elää tai on uhanalainen, harvinainen tai harvinaistuva eliölaji, eliöyhteisö tai ekosysteemi;
  2. alueella on luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja;
  3. alueella on erikoinen tai harvinainen luonnonmuodostuma;
  4. alue on erityisen luonnonkaunis;
  5. alueella on harvinaistuva perinneluontotyyppi;
  6. luontotyypin tai eliölajin suotuisan suojelutason säilyttäminen tai saavuttaminen sitä vaatii; tai
  7. alue on muutoin niin edustava, tyypillinen tai arvokas, että sen suojelu voidaan katsoa luonnon monimuotoisuuden tai kauneuden säilyttämisen kannalta tarpeelliseksi.

Miten valtion tuplaaminen toteutetaan?

Valtio suojelee omilta mailtaan vastaavan määrän kuin yksityiset omiltaan. Kampanjaan lasketaan mukaan yksityisten tahojen suojelemat kohteet vuoden 2019 alusta vuoden 2022 loppuun. Suojeltavien valtion alueiden suuruus on yhteensä enintään 5000 hehtaaria. Metsähallitus valitsee kampanjan lopussa valtion suojeltavat kohteet hallinnoimiltaan mailta.

Luontolahja -kampanja on osa Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmaa ja sen toteutuksesta vastaa ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö. Käytännössä suojelualueet perustaa ELY-keskus. Suojeltavat alueet valtion mailta valitsee Metsähallitus.

Kuinka kauan kampanja kestää?

Kampanja kestää vuoden 2022 loppuun ja siihen lasketaan mukaan yksityisten tahojen vuoden 2019 alusta suojelemat kohteet.

Lisätietoja

Esa Pynnönen, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto, Luonnon monimuotoisuus 0295250386