Kysymyksiä ja vastauksia fossiilisesta öljylämmityksestä luopumisesta

Miksi fossiilisesta öljylämmityksestä täytyy luopua?

Suomen tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Tämä vaatii toimia kaikilla yhteiskunnan sektoreilla.

Rakentaminen ja rakennukset tuottavat noin kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Yksi konkreettinen tapa pienentää näitä päästöjä on siirtyä vähähiilisempään lämmitykseen.

Lämmitystaparemontit ovat myös osa hallituksen kestävän elvytyksen nopeita toimia, jotka auttavat taloutta elpymään ja vastaavat samalla ilmastokriisiin ja luonnon köyhtymiseen.

Kielletäänkö öljylämmitys Suomessa? Tuleeko öljylämmittäjille sanktioita?

Siirtymä vähähiilisempään lämmitykseen toteutetaan hallitusti ja reilusti. Rakennuksissa nykyisin olemassa olevia öljylämmitysjärjestelmiä ei olla kieltämässä eikä öljylämmittäjille ole tulossa sanktioita.

Kepin sijaan tarjolla on porkkanaa: valtio kannustaa öljylämmittäjiä vaihtamaan vähähiilisempään lämmitykseen rahoittamalla osan remonttikustannuksista. Avustusta on tarjolla niin pientalojen omistajille, taloyhtiöille, ARA-yhteisöille kuin kunnille.

Tarkoituksena on myös, että uusiin rakennuksiin ei enää asenneta fossiilista öljyä polttavia lämmitysjärjestelmiä.

Millainen vaikutus öljylämmityksestä luopumisella on Suomen ilmastopäästöihin?

Fossiilisesta öljylämmityksestä luopuminen tukee Suomen tavoitetta saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä.

Suomessa on tällä hetkellä reilut 130 000 käytössä olevaa öljylämmitteistä pientaloa. Öljyä kuluu vuodessa keskimäärin 2 220 litraa taloa kohden, jolloin pientalojen vuosittaiset yhteenlasketut päästöt ovat noin 750 kilotonnia hiilidioksidia.

Kuntien käytössä on noin 5 100 öljyllä lämpiävää rakennusta, ja niiden yhteenlasketut päästöt ovat noin 150 kilotonnia hiilidioksidia vuodessa.

Miten fossiilisesta öljylämmityksestä luopuminen käytännössä etenee?

Hallitusohjelmassa on linjattu, että fossiilisesta öljylämmityksestä luovutaan 2030-luvun alkuun mennessä, julkisissa rakennuksissa jo vuoteen 2024 mennessä.

Siirtymän vauhdittamiseksi on valmisteltu ehdotus fossiilisesta öljylämmityksestä luopumisen toimenpideohjelmaksi. Ohjelmassa luodaan suuntaviivat reilulle ja hallitulle siirtymälle sekä esitetään 26 keinoa, joilla eri toimijoita kannustetaan vaihtamaan vähähiilisempään lämmitykseen.

Ehdotus toimenpideohjelmaksi oli lausuntokierroksella 20.4.-31.5.2021. Ohjelma viimeistellään annettujen lausuntojen perusteella ja siitä tehdään valtioneuvoston periaatepäätös.

Ohjelman tavoitteiden toteutumista seurattaisiin osana Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikansuunnitelmaa, ja ohjelman välitarkastelut tehtäisiin vuosina 2025 ja 2028.

Siirtymää vähähiilisempään lämmitykseen on lähdetty jo vauhdittamaan käytännön teoilla ja päätöksillä. Lämmitystaparemonttiin on tarjolla avustusta niin pientalojen omistajille, taloyhtiöille kuin kunnille. Hallitus on myös päättänyt lämmityspolttoaineverojen korottamisesta 105 miljoonalla eurolla, mikä nosti kevyen ja raskaan polttoöljyn yleistä verotasoa 2,7 eurolla megawattitunnilta vuoden 2021 alusta lähtien.

Miten valtio tukee lämmitystaparemontteja?

Valtio kannustaa vaihtamaan pois öljylämmityksestä tarjoamalla avustuksia niin pientalojen omistajille, taloyhtiöille, ARA-yhteisöille kuin kunnille. Myös kotitalousvähennyksen hyödyntäminen verotuksessa saattaa olla yksi hyvä vaihtoehto.

Pientalojen omistajat

Pientalojen omistajille myönnetään 4 000 euroa, kun pientalossa siirrytään maalämpöön tai ilma-vesilämpöpumppuun. Muita lämmitysmuotoja avustetaan 2 500 eurolla. Avustusta voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen.

Kaukolämmön osalta hakemusten vastaanotto päättyy 28.2.2022.

Avustukset myöntää Pirkanmaan ELY-keskus. Tietoa avustuksesta ja sen hakemisesta saa ympäristöasioiden asiakaspalvelusta. Apua lämmitysmuutoksen teknisiin kysymyksiin tarjoaa valtakunnallinen energianeuvonta.

Taloyhtiöt ja ARA-yhteisöt

Taloyhtiöt, ARA-yhteisöt ja pientalojen omistajat voivat hakea energia-avustusta monenlaisiin asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjauksiin ja toimiin, myös öljylämmityksen vaihtamiseen.

Avustuksen saamisen ehtona on, että korjaushanke parantaa koko rakennuksen energiatehokkuutta vähintään asetuksessa mainitun määrän, mikä on rakennusluokasta riippuen 20 % tai 30 % enemmän kuin korjaamista koskevat säädökset yleensä edellyttäisivät. Monesti tarvitaan useita toimenpiteitä, jotta rakennuksen energiatehokkuus paranee riittävästi.

Kunnat:

Kunnille  tarjotaan avustusta öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja lämmitysmuodon muuttamiseen kestävämmäksi niiden omistamissa kiinteistöissä. Avustuksen määrä on enintään 25 prosenttia kustannuksista riippuen siitä, onko kunta liittynyt vapaaehtoiseen energiatehokkuussopimukseen.

Avustusta myönnetään 1.6.2020 alkaen syntyneisiin kustannuksiin. Avustuksen myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

Miten kotitalousvähennystä voi hyödyntää verotuksessa öljylämmityksen vaihtamisessa?

Jatkuvasti haettavissa oleva kotitalousvähennys voi olla hyvä vaihtoehto öljylämmityksestä luopumista suunnittelevalle pientalon omistajalle. Kannattaa huomioida, että kotitalousvähennystä voi saada vain työn osuudesta, ei esimerkiksi tarvikkeista. Kotitalousvähennys on henkilökohtainen.

Vuonna 2021 kotitalousvähennys on enintään 2 250 euroa henkilöä kohden ja korvausprosentti 40 %. Puolison kanssa vähennystä voi siten saada yhteensä 4 500 euroa, kun työn osuus hankkeen kokonaiskustannuksista on vähintään 11 750 euroa.

Vuodesta 2022 alkaen kotitalousvähennystä korotetaan öljylämmityksestä luopumisen osalta siten, että vähennyksen enimmäismäärä nousee 2 250 eurosta 3 500 euroon henkilöä kohden ja korvausprosentti 40 prosentista 60 prosenttiin. Puolison kanssa vähennystä voi siten saada yhteensä 7 000 euroa, kun työn osuus hankkeen kokonaiskustannuksista on vähintään 12 000 euroa. Korotus on määräaikainen ja se on voimassa vuosina 2022–2027.

Yhteen kohteeseen voi saada vain yhden tarjolla olevista tukimuodoista, eli kotitalousvähennyksen lisäksi ei voi saada avustusta.

Kotitalousvähennyksestä voi lukea lisää verohallinnon sivuilla.

Voiko saada sekä avustuksen että kotitalousvähennyksen?

Ei voi. Yhteen kohteeseen voi saada vain yhden tarjolla olevista tukimuodoista. Öljylämmityksen vaihtoa suunnittelevan kannattaa selvittää omaan tilanteeseen parhaiten sopiva tukimuoto ja hakea vain sitä.

Edellyttääkö tuen saanti öljykattilan poistamista rakennuksesta kokonaan?

Tarjolla olevien tukimuotojen ehdot vaihtelevat.

Pientalon omistajille tarjottavassa, Pirkanmaan ELY-keskukselta haettavassa avustuksessa yksi tuen ehto on, että öljylämmitysjärjestelmä poistetaan rakennuksesta kokonaan. Öljykattilaa ei siis voi jättää rakennukseen varalle.

Sen sijaan Asumisen kehittämis- ja rahoituskeskuksen (ARA) myöntämässä asuinrakennusten energia-avustuksessa ja kotitalousvähennyksessä tällaista ehtoa ei ole. Kannattaa kuitenkin huomioida, että vuosille 2022-2027 suunnitellun korotetun kotitalousvähennyksen ehdot esimerkiksi öljykattilan poistoon liittyen eivät ole vielä tiedossa.

Mitä vaihtoehtoja fossiilisen öljyn käytölle on olemassa? Suositaanko tiettyjä ratkaisuja?

Fossiiliselle öljylle on olemassa lukuisia vähähiilisempiä vaihtoehtoja. Sopiva lämmitystapa tulee valita aina kulloisenkin rakennuksen ja tarpeen mukaan, mielellään asiantuntijoita konsultoiden.

Valtion tarjoamien avustusten ehtoina on, että remontin yhteydessä luovutaan fossiiliseen öljyn polttoon perustuvasta lämmitysjärjestelmästä. Vaihtoehtoisen lämmitystavan valintaa ei ohjata, vaan rakennuksen omistaja valitsee tilanteeseensa sopivimman lämmitystavan.

Lisätietoja lämmitysratkaisuista tarjoaa Motivan kuluttajien energianeuvonta.

Mistä saan lisätietoa minulle sopivasta öljylämmityksen korvaavasta lämmitystavasta?

Pientalojen omistajat voivat kysyä lisätietoja lämmitysremonttien toteuttamisesta ja teknisistä ratkaisuista Motivan järjestämästä kuluttajien energianeuvonnasta.

Miten suhtaudutaan uusiutuvan lämmitysöljyn polttamiseen?

Hallitusohjelman tavoitteena on luopua fossiilisesta öljylämmityksestä ja vauhdittaa siten siirtymää vähähiilisempään lämmitykseen. Uusiutuvan lämmitysöljynkäyttö voi olla vain vähäisiä muutoskustannuksia vaativa tapa siirtyä pois fossiilisesta lämmitysöljystä, jos laitteisto on muuten hyväkuntoinen. Saatavuudessa voi kuitenkin vielä olla haasteita, ja hinta on toistaiseksi fossiilista lämmitysöljyä kalliimpi.

Saanko avustusta myös kaasulämmityksestä luopumiseen?

​​​​​​​Kyllä, avustushaku avautuu syksyllä 2022. Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille on tarjolla valtionavustusta maakaasua käyttävän kaasulämmitysjärjestelmän poistamiseen ja korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla, pois lukien fossiilisia polttoaineita sekä biokaasua ja -öljyä käyttävät lämmitysjärjestelmät. Avustusta voidaan myöntää hankkeille, joiden kustannukset ovat syntyneet 7.4.2022 jälkeen.

Lisätietoja

Pekka Kalliomäki, rakennusneuvos 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Rakennukset ja rakentaminen 0295250114