Jätelain muutos

Vastuunjakoa ja TSV-palvelua koskevat jätelain muutokset

TSV-palvelua koskevat säädösmuutokset voimaan 1.1.2020

Jätelain uudistuksen toisessa vaiheessa täsmennetään kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua (TSV-palvelu) koskevaa sääntelyä. Jätelain muuttamisesta annetulla lailla (438/2019) jätelakiin lisätään säännökset muun palvelutarjonnan puutteen todentamiseen käytettävästä jätteiden ja sivuvirtojen tietoalustasta (Materiaalitori) ja sen käyttämisestä. Lailla säädetään myös Motiva Oy:n velvollisuudesta ylläpitää ja kehittää tietoalustaa sekä eri viranomaisten tietoalustaa koskevasta tiedonsaantioikeudesta. Lisäksi täsmennetään kunnan toissijaisesta jätehuoltopalvelusta perittävän jätemaksun periaatteita. Lakimuutoksen tavoitteena on lisätä kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelun läpinäkyvyyttä sekä edistää jäte- ja kierrätysmarkkinoiden toimintaa. Kunnan ja kunnan jätehuoltoyhtiön kirjanpitovelvoitteisiin tehdään lisäksi kunnan jätehuollon toimialan sidosyksikkösäännösten noudattamisen seuraamiseksi tarpeelliset muutokset. Jätelain muutos ja sitä täydentävä valtioneuvoston asetus tulevat voimaan 1.1.2020.

Jätelain muutos edellyttää, että jätteen haltijan on etsittävä Materiaalitorissa jätteelleen markkinaehtoista jätehuoltopalvelua, ennen kuin voi pyytää palvelua kunnalta muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi. Jätteen haltijan on tehtävä Materiaalitoriin ilmoitus tarvitsemastaan jätehuoltopalvelusta ja odotettava siihen tarjouksia vähintään 14 vuorokauden ajan. Mikäli kohtuullisia tarjouksia ei tule, palvelun pyytäminen kunnalta onnistuu tämän jälkeen Materiaalitorin kautta. Kunnalla on lakisääteinen velvollisuus antaa näin pyydettyä palvelua, jos se on mahdollista käytettävissä olevan kapasiteetin puitteissa. TSV-palvelusta tehdään sopimus enintään kolmeksi vuodeksi. Ilmoituksen, pyynnön ja sopimuksen voi jätteen haltijan puolesta tehdä myös jätteen kuljettaja tai muu toimija osana tarjoamaansa jätehuoltopalvelua, kun pyyntö koskee jätteen käsittelyä.

Materiaalitorin käyttövelvoite koskee yrityksiä ja julkisia organisaatioita, joiden tulisi ensisijaisesti järjestää jätteidensä jätehuolto yksityisiä tai markkinaehtoisia jätehuoltopalveluja hyödyntäen. Kunnan jätehuoltopalvelut ovat tarkoitettu ensisijaisesti asumisessa ja kunnan omassa toiminnassa syntyvän jätteen hoitamiseksi, mutta muut toimijat voivat pyytää kunnan palvelua, mikäli kohtuullista yksityistä tai markkinaehtoista palvelua ei ole löytynyt. Materiaalitorin on tarkoitus auttaa löytämään tarvittava palvelu ja tarvittaessa auttaa todentamaan läpinäkyvästi palvelun puute. Mikäli yrityksellä tai organisaatiolla on jo tiedossa yksityinen tai markkinaehtoinen jätehuoltopalvelu, lainmuutos ei edellytä muutoksia toimintaan. Materiaalitorin käyttövelvoite koskee vain tilanteita, joissa palvelua ei ole tiedossa ja sitä arvioidaan tarvittavan kunnalta.

Materiaalitorin käyttövelvoite ei koske vuotuista alle 2 000 euron arvoista kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua tai tilanteita, joissa jätehuoltopalvelua tarvitaan nopeasti ennalta arvaamattoman kiireen vuoksi. Tällöin jätteen haltija voi pyytää tarvitsemaansa jätehuoltopalvelua suoraan kunnan jätelaitokselta, mutta silloinkin edellytyksenä on, että muuta palvelua ei ole saatavilla. Jätteen haltijan on hyvä ennakoida palveluntarvettaan hyvissä ajoin etukäteen ja hänen tehtävänä on seurata käyttämänsä TSV-palvelun määrää ja 2000 euron rajan ylittyessä tehdä ilmoitus Materiaalitoriin.

Lain muutos koskee julkisia jätteen haltijoita eli hankintayksiköitä vasta siirtymäajan jälkeen 1.1.2021 alkaen.

Luonnos hallituksen esitykseksi oli lausunnoilla 26.6.-24.8.2018.

Uudistuksen ensimmäinen vaihe

Jätelain uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa yhdyskuntajätehuollon vastuunjakoa koskevia säännöksiä muutettiin pääministeri Sipilän hallituksen ohjelman mukaisesti siten, että kunnille säädetty vastuu rajattiin pääosin vain asumisessa syntyvään jätteeseen. Lakiin tehtiin lisäksi vastuunjaon rajauksesta johtuvat muutokset poikkeusmahdollisuuteen velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon sekä säädettiin kunnan jätehuollon alalla toimiviin sidosyksiköihin ja hankintayksiköihin sovellettavasta markkinaehtoista toimintaa rajoittavasta ulosmyynnin osuudesta. Hallituksen esityksen pohjalta on hyväksytty jätelain muutos (445/2018), joka tulee voimaan vuoden 2019 alussa.

Uudistuksen ensimmäinen vaihe pohjautuu ympäristöministeriön asettaman työryhmän 28.2.2017 valmistuneeseen ehdotukseen. Työryhmän tehtävänä oli selvittää jätelain vastuurajauksen uudistamista sekä jätelain ja uudistuvan hankintalainsäädännön yhteensovittamista. Ympäristöministeriö teetti lisäksi vaikutusarvion kunnan vastuun rajauksesta.

Työryhmän työn tueksi ympäristöministeriö tilasi selvitysmies Mikko Alkiolta erillisselvityksen hankintalain ja jätelain yhteensovittamiseksi.

Lisäksi ympäristöministeriö tilasi asianajaja Mika Pohjoselta erillisselvityksen kunnallisen jätteenkäsittelyinfran avaamisesta yksityisille toimijoille.

Luonnos hallituksen esitykseksi jätelain muuttamisesta oli lausunnoilla 20.6.-15.8.2017.

Ympäristöministeriö järjesti lisäksi 17.11.2017 kuulemistilaisuuden hallituksen esitysluonnokseen jatkovalmistelun yhteydessä tehdyistä muutoksista.

Lisätietoja

Riitta Levinen, ympäristöneuvos 
ympäristöministeriö, Ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, Materiaalikierrot 0295250162  

Materiaalitori