Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma 2020-2022

Erityisavustukset kuntien kehittämishankkeisiin

Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma myöntää kunnille ja kuntayhtymille avustusta hankkeisiin, joilla parannetaan ikäihmisten asumista.

Valtionavustuksen ensimmäinen hakukierros päättyi 28.8.2020. Seuraava kuntien kehittämisrahoituksen haku toteutetaan vuonna 2021.

Kehittämisrahoitusta saaneet hankkeet

Etelä-Karjala

Myönnetty avustus: 59304 €

Ikäystävällinen asuminen -hankkeen päätavoitteena on tukea kunnassa meneillään olevaa asumisen rakennemuutosta (asuntokannan korjaamista, uusia asumisratkaisuja sekä asuinalueiden kehittämistä). Tavoitteena on lisätä asuinympäristöjen ikä- ja muistiystävällisyyttä sekä yhteisöllisyyttä soveltaen green care -filosofiaa konkreettisilla toimenpiteillä.

Hankkeen pilottialueena on Savitaipaleen kunnan keskustaajama. Rakennemuutoksen ja palvelurakennusten korjausten ja uudistusten keskellä halutaan kehittää asuinalueen ikääntyneiden yhteisöllisyyttä niin, ettei kukaan jää henkisesti kodittomaksi asumisratkaisujen muutosten keskellä. Tarkoitus on edistää ikääntyneiden asumisvaihtoehtojen tarjontaa, samalla kun kunta varautuu ikääntyneiden asumisen ennakointiin.

Hankkeessa

 • valmennetaan ”ikäystävällisyyteen” ja yhteisöllisyyden huomioimiseen alueen poikkisektorisia toimijoita
 • rakennetaan Toimintakeskus Suvannon ympärille tulevaisuuden ja pitkäaikavälin ratkaisun esteettömyyttä ja yhteisökortteli -ajatusta vaaliva "Ikäystävällinen viheralue", joka on kaikkien kuntalaisten käytössä
 • tuodaan vapaaehtois- ja järjestövetoinen Arjen olohuone -toiminta digitaalisine sote-palveluineen vahvistamaan asuinalueen yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja yhteistä toimintaa.

Etelä-Savo

Myönnetty avustus: 69000 €

Ikä- ja muistiystävällinen Haukivuoren taajama-alue -hankkeessa Haukivuoren taajamaan haetaan nostetta kehittämällä alueen toimintoja ja ympäristöä ikä- ja muistiystävälliseksi. Alueen asukkaiden mukana toimintaa kehittämässä ovat Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan kuntayhtymä (Essote) ja osatoteuttajina Aalto Yliopisto, Tractr/Spacent ja Vanhustyön Keskusliitto. Hankkeen kumppanina toimivat Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnittelu, Haukivuoren aluejohtokunta ja vanhusneuvosto. Hankkeen kehittämistyössä keskeisessä roolissa ovat alueen ikääntyneet asukkaat. Hankkeessa syntyvää ikä- ja muistiystävällisen taajaman mallia hyödynnetään myös muissa Essoten taajamissa.

Haukivuoren taajama-alueen ekosysteemi muodostuu ympäristöstä, palveluista ja sosiaalisista verkostoista, jotka tukevat ikääntyvien asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä. Tämä toteutuu luomalla palvelualusta, joka yhdistää julkisen sektorin, yritysten ja järjestöjen palvelut. Haukivuoren keskustan alueella on menossa asemakaavan muutos, jonka tavoitteena on parantaa rakennetun ympäristön laatutasoa ja lisätä esteettömän asumisen ja liikkumisen mahdollisuuksia. Hankkeessa huomioidaan ARA-asunnot ja niiden mahdollinen korjaustarve yhteistyössä Mikkelin kaupungin kanssa. Hankkeessa jalkautetaan ennaltaehkäiseviä palveluita avaamalla yhteisöllisen ruokailun ja matalan kynnyksen kohtaamispaikka. Kohtaamispaikassa ja etäyhteydellä toteutettavat ennaltaehkäisevät tapahtumat ja toiminta tukevat alueen ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä edistäviä valintoja.

Haapajärvi

Myönnetty avustus: 69960 €

Ikääntyvien asumisen kehittäminen Haapajärvellä -hankkeen tavoitteena on mahdollistaa ikäihmisten asuminen omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään. Hankkeessa selvitetään kaupungin vuokrataloyhtiön kiinteistökannan mahdollisuudet mukautua tähän tarpeeseen mm. esteettömyysmuutoksien ja hissien yms. muutosten avulla ja/tai uudisrakentamisen keinoin sekä myös kartoitetaan muiden toimijoiden tilannetta vastata tähän haasteeseen.  Omistusasunnoissa asuvien ikäihmisten tietoisuutta ARA:n korjausavustuksista lisätään tiedottamalla.

Hankkeessa selvitetään kunnan ikäihmisten määrä ja sen kehittyminen tulevaisuudessa sekä se missä ikäihmiset asuvat ja mikä on välivaiheasuntojen optimaalinen määrän tarve. Tiedon kerääminen koko kaupungin alueelta eri toimijoilta on erittäin tärkeässä asemassa hankkeen toteutumisen onnistumiseksi.

Hankkeen tavoitteena on luoda ikäystävällinen alue Vitikanpuiston ympärille ja näin lisätä kaikenikäisten asukkaiden yhteisöllisyyttä, turvallisuutta ja viihtyvyyttä Haapajärvellä sekä kehittää jo olemassa olevaa ikäihmisten toimintaa. Ikäystävällisiä muutoksia tehdään Vitikanpuistossa, kiinteistöjen pihoilla, kulkureiteillä ja toiminnan kehittämisessä.

Jyväskylä

Myönnetty avustus: 39480 €

Ikääntyneiden hyvä asuminen Jyväskylässä (IHANA) -hankkeessa tarkoituksena on analysoida kolmea erityyppistä case-asuinaluetta ikääntyvän ja ikääntyneen väestön näkökulmasta asuinympäristön ja asumisen suhteen. Case-alueiksi valitaan ominaisuuksiltaan (esimerkiksi sijainti, asuntotyyppi, asuntojen hallintamuoto ja palveluiden saavutettavuus) erilaiset alueet. Alueiden valinta tapahtuu syksyn 2020 aikana. IHANA-hankkeessa on tavoitteen kehittää myös ennakoimiseen ja varautumiseen liittyvää tiedottamista. Keskeinen tavoite läpi hankkeen on lisätä kaikkien kaupunkilaisten omaa tietoisuutta asumiseen liittyvistä asioista, teemalla: ”Kuinka itse voin ennakoida ja varautua ikääntyessäni asumisen asioihin”.

IHANA-hankkeessa tarkastellaan valittujen case-asuinalueiden fyysistä ympäristöä ikääntyvän väestön näkökulmasta muun muassa esteettömyyskatselmusten avulla sekä yksittäisten asukkaiden kokemuksiin perustuen. Hankkeessa halutaan selvittää myös paikkatietoanalyysin hyödynnettävyyttä ikääntyville soveltuvan asuinympäristön kuvaamisessa case-asuinalueiden osalta. Tarkastelujen ja analyysien pohjalta tavoitteena on löytää asuinalueiden vahvuudet ja haasteet ja tunnistaa käytännön toimenpiteet mahdollisten tarpeiden kehittämiseksi ja ratkaisemiseksi. Tavoitteena on myös viedä tunnistetut toimenpiteet niistä vastaavien kau-punkiorganisaation toimialojen tietoon sekä sitouttaa heitä toimenpiteiden toteuttamiseen.

Tehtyjen case-asuinalueiden tarkastelujen pohjalta tavoitellaan luotavaksi tarkastelumalli, jota voitaisi hyödyntää ja monistaa muiden asuinalueiden ikäystävällisyyden analysoinnissa. Tarkastelumalli voi olla esimerkiksi tarkistuslista, jossa on esitetty keskeiset asiat, joita eri asuinalueiden osalta tulee ikäystävällisyyden näkökulmasta tarkastella, jotta tunnistetaan mahdolliset toimenpiteet, joiden avulla voidaan toteuttaa ikäystävällisestä asumista ja asuinympäristöjä. Tarkastelumalli hyödyntää sekä yhdyskuntasuunnittelua että alueelle tarvittavien ja tarjottavien palveluiden suunnittelua.

Kalajoki

Myönnetty avustus: 58800 €

Ikäystävällinen Kalajoki -hankkeen tarkoituksena on laatia kehittämissuunnitelmia Kalajoen kaupungin ydinkeskustan alueelle.  Suunnitelmassa tarkastellaan, miten alueelle voidaan luoda ikäystävällistä asumista ja asuinympäristöä samalla huomioiden tulevaisuuden tarpeet.  Suunnittelua tehdään toteuttamisen pohjaksi. Ikäihmisten asuinalueesta halutaan muodostaa toiminnallinen kohtaamispaikka eri sukupolvia edustaville kaupunkilaisille. Erityisenä kohderyhmänä ovat ikääntyneet.

Hankkeen tavoitteena on

 • laatia suunnitelma ja toteuttamisselvitys ratkaisuvaihtoehtoineen ikäystävälliseen asumiseen ja toimintaympäristöön ikäihmisten ja tulevaisuuden tarpeet huomioiden
 • luoda kaiken kansan ”olohuone”, jonne on helppo tulla
 • osallistaa kuntalaisia ja ottaa mukaan keskeisiä toimijoita.

Hankkeen tuloksena syntyy innovatiivinen, tulevaisuuden tarpeita ennakoiva, yhteinen näkemys ikäihmisten asumisesta ja toivotun kaltaisista ratkaisuvaihtoehdoista toteuttavuusselvityksineen, jotka mahdollistavat jatkohankkeet suunnitelman tuotoksena. Hanke edistää ikäihmisten, heidän sidosryhmiensä osallisuutta ja parantaa vuoropuhelua kaupungin toimijoiden kanssa. Välillisesti Ikäystävällinen Kalajoki -kehittämishanke kehittää Kalajoen kaupungin kaupunkikuvaa ja kaupungin keskustan viihtyisyyttä ja vetovoimaa. Varsinaisen rakennushankkeen toteuttaminen käynnistyy hankkeen päättymisen jälkeen niin, että uusi ikäystävällinen asuminen ja ympäristö kokonaisuutena olisi valmis vuoteen 2025 mennessä.

Kemi

Myönnetty avustus: 58200 €

Ikävihreä Pruntsi- hankkeen tavoitteena on tehdä suunnitelma Kemin keskustassa sijaitsevan Pruntsin alueen kortteleista ikä- ja muistiystävällinen asuinalue, joka hyödyntää asuin- ja elinympäristön mahdollisuudet hyvinvoinnin edistäjänä kestävän kehityksen periaattein ja tarjoaa alueen sosiaali- ja terveyspalveluita uudella tavalla.

Hanke on jatkoa Kemin kaupungin Pruntsin alueen kehittämisen tarveselvitykselle. Asuinalueen ja palvelukorttelin kehittäminen kytkeytyy osaksi Kemin kaupungin Vihreä Kemi-strategiaa, ikäihmisten hyvinvointisuunnitelmaa sekä asumisen ja palveluiden rakenneuudistusta. Alueella sijaitsee Kemin kaupungin omistaman Kemiläisten Vanhusten asuntosäätiön peruskorjattavia asuntoja. Alueella on useita erilaisia sosiaali- ja terveyspalveluiden toimipisteitä sekä kaupungin muiden toimialojen toimintoja ja kulttuurihistorialliset kohteet: Juhlatalo Jänkälä ja Pruntsin talo, joissa on toimintaa eri-ikäisille kaupunkilaisille.

Tavoitteena on luoda alueelle palveluita ja toimijoita koordinoiva ja yhteen sitova, yhteisöllisyyttä edistävä toimintamalli. Hankkeessa tehdään aluesuunnitelma kahden korttelin yhdistämiseksi viihtyisäksi, turvalliseksi ja ikäihmisten sujuvan arjen mahdollistavaksi, yhteisölliseksi asuinalueeksi, jossa palvelut ovat pääosin kävellen saavutettavissa. Toimintamallissa hyödynnetään myös elinympäristön tarjoamaa kuntouttavaa tukea sekä luontolähtöisiä menetelmiä ja periaatteita. Toimintamallia voidaan monistaa ja hyödyntää muille vastaaville asuinalueille.

Kerava

Myönnetty avustus: 18000 €

Marttilanpuistosta esteetön, esteettinen ja yhteisöllinen korttelipuutarha -hankkeessa kehitetään puistoaluetta. Keravan Marttilassa, noin 2 kilometrin päässä Keravan keskustasta, on tekeillä asemakaavamuutos, jossa käytöstä poistetun päiväkodin tontille kaavoitetaan ikääntyneille tehostetun palveluasumisen yksikkö. Kaava-alue sijaitsee melko tiiviisti rakennetun kerros- ja pientaloalueen keskellä. Rajoittuen kaavamuutosalueeseen sijaitsee asemakaavan mukainen Marttilanpuisto, joka on tällä hetkellä vähäisessä käytössä johtuen osittain sen vähäisestä varustelusta. Osa puistoalueesta on metsää, joka on muun muassa koiranulkoiluttajien käytössä.

Ajatuksena on kehittää Marttilanpuistoa eri aistikokemuksia ja muistijälkiä tuottavaksi istutusten (perinnekasvit, tuoksuvat kasvit, kosketeltavat kasvit), materiaalivalintojen, välineistön ja esteettömien reittien avulla. Hankkeessa pyritään tuottamaan innovatiivisia ja kestäviä ja julkiseen tilaan sopivia ratkaisuja kaikkiin edellä mainittuihin elementteihin siten, että syntyy kuitenkin puutarhamainen ja kotoinen tunnelma ja että puisto on ainakin osittain käytössä ympäri vuoden. Puiston kehittämiseen haetaan malleja myös kansainvälisistä toteutuneista hankkeista.

Kuopio

Myönnetty avustus: 45600 €

Ikäihmisten asumisen kehittäminen yhteistyössä -hankkeen tavoitteena on aktivoida Kuopion kaupungin, Niiralan Kulma Oy:n ja Kuopion Vanhustenkotiyhdistys ry:n yhteistyötä edelleen ikäihmisten asumisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi Kuopiossa.

Hanke kohdistetaan ikäihmisille soveltuvan vuokra-asuntokannan ja asumista tukevien palvelujen kehittämiseen sekä uusien asumisen hankkeiden suunnitteluun. Hankkeen tavoitteena on kaupungin ja eri tahojen aiempaa tiiviimpi yhteistyö ikäihmisten asumista tukevien pitkällä aikavälillä kestävien ja uusien palvelu- ja yhteistyömuotojen löytämiseksi. Tavoitteena on myös kehittää välimuotoista asumista ikäihmisille sekä luoda tätä tukevia palveluja esimerkiksi yhteistyössä järjestöjen kanssa.

Hankkeessa

 • Niiralan Kulma Oy:n nykyisen asuntokannan kartoittaminen ikäihmisten asumisen näkökulmasta (hissit, esteettömyys, puutteet, ongelmakohdat, yhteisöllisyys jne.) ja kehittämistoimenpiteiden tarkastelua ja priorisointia alueen väestökehitystä ajatellen (kaupunkialue / maaseutukeskukset).
 • Vanhan asuntokannan korjaamisen kestävät toimenpiteet pitkällä aikavälillä.
 • Asumismuotojen kehittäminen (mm. välimuotoinen asuminen) yhteistyössä eri tahojen kanssa.
 • Uusien ja nykyistä asuntokantaa uudistavien kohtuuhintaisten ja monimuotoisten vuokrahankkeiden suunnittelu ikäihmisille.
 • Elinkaarikortteleiden suunnittelu Kuopioon ikäihmisten asumisen näkökulmasta.
 • Ikäihmisen asumista tukevien palvelujen kehittäminen.
 • Aktivoidaan vuoropuhelua vanhusneuvoston kanssa.

Lahti

Myönnetty avustus: 13800 €

Ikäihmisten paikat ja asumisen tarpeet -hanke tuottaa tietoa Lahden kaupungille, jotta suunnittelun ja rakentamisen niukkoja resursseja voidaan ohjata tarkoituksenmukaisesti. 

Hankkeen tavoitteena on

 • selvittää paikkatietoaineistoin, miten ja missä kaupungin ikääntyneet ja ikääntyvät asuvat. Hankkeessa tarkastellaan muun muassa asumismuotoa ja asumisen esteettömyyttä.
 • tarkastella ikääntyneiden palveluverkkoa paikkatietopohjaisesti ja peilata sitä asumisen aineistoihin.
 • muodostaa edellä mainituista paikkatietotarkasteluista johtopäätökset ja toimenpidetarpeet tuleville vuosille.
 • luoda malli seurantaan ja tulevaisuuden tarpeiden arvioimiseen.
 • kartoittaa ikääntyneiden ja ikääntyvien halukkuutta omaehtoiseen varautumiseen sekä tutkia, millaista tukea he kokevat tarvitsevansa varautumisen tueksi. Näkökulmana erityisesti, miten uudet ikääntyvät ikäluokat näkevät toiveensa ja mahdollisuutensa asua tulevaisuudessa ja miten he suhtautuvat palvelujen käyttämiseen.

Tavoitteena on selvittää, millaisia muutoksia asuntomarkkinoilla on odotettavissa lähitulevaisuudessa sekä millaisia tarpeita on odotettavissa kaupungin palveluverkkoon etenkin ikääntyvän väestön näkökulmasta. Selvitys toimii toisaalta pohjana kaupungin asuntopoliittisten linjausten määrittelyssä ja toisaalta yleis- ja asemakaavasuunnittelun sekä palveluverkkosuunnittelun tukena: millaista asuntorakentamista kaupungissamme tarvitaan? Minne sitä olisi syytä rakentaa? Millaiset toimenpiteet edesauttavat nykyisen rakennuskannan soveltumista iäkkäämpien käyttöön?

Lapinjärvi

Myönnetty avustus: 16000 €

Lapinjärven muistiystävällisen taajaman valaistuksen kehittäminen -hankkeessa laaditaan Lapinjärven muistiystävällisen taajaman valaistussuunnitelma hyödyntäen osallistavaa suunnittelua ja yhteiskehittämistä eri asiantuntijöiden sekä kokemusasiantuntijoiden kanssa. Valaistussuunnittelun erityispiirteenä on vanhusten ja muistisairaiden huomioiminen toiminnallisesti ja tilallisesti.

Lapinjärven kunta on kehittänyt kirkonkylästään muistiystävällistä taajamaa vuodesta 2016. Taajamasta on tehty STM:n rahoittamassa hankkeessa yleissuunnitelma, jota on jatkosuunniteltu aluesuunnitelman muodossa. Jo olemassa olevien suunnitelmien pohjalta on jo tehty mm. esteetön kulku ja tie kirjastolle ja tehdään kevyen liikenteen sekä pysäköinnin muutoksia vuonna 2021-2022 sekä jaetun katutilan ja kevyen liikenteen infraa 2023-2025. Lisäksi on suunniteltu opastusjärjestelyt.

Lapua

Myönnetty avustus: 40788 €

"Mun koto – paras paikka" -hankkeessa kartoitetaan tällä hetkellä toimivat, ikäihmisille soveltuvat ja/tai ikäihmisille suunnatut hyvinvointia tukevat palvelut ja kontaktoidaan mahdolliset yhteistyötahot.

Hankkeessa suunnitellaan palveluasumisyksikön kolmessa erillisessä yksikössä tapahtuvan toiminnan muutos seniorikodeiksi liittyen toiminnan hallinnoinnin siirtymiseen yksityiseltä toimijalta Lapuan kaupungin toiminnaksi.

Kiinteistöjen yleistilat suunnitellaan kokoontumis- ja harrastetiloiksi tukemaan lapualaisten ikäihmisten hyvinvointia. Suunnittelu tehdään tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (kaupungin eri sektorit, mm. liikunta- ja kulttuuritoimi, vanhusneuvosto sekä kaupungissa toimivat järjestöt).

Hankkeessa suunnitellaan teknologiaratkaisuja, esimerkiksi teknologian hyödyntämistä ikäihmisten kotien turvaratkaisuissa ja hyvinvoinnin turvaamisessa (mm. kuntoutus, terveydentilan seuranta, muistin apuvälineet), teknologioiden pilotointi Saarenpään palvelukotien kodeissa.

Marttila

Myönnetty avustus: 49800 €

Suvirannan asumiskorttelin käytettävyysselvitys – toimintaympäristön muutos ja kehitystarpeet -hankkeen tavoitteena on tehdä käytettävyysanalyysi ja -suunnitelma erilaisista asumis- ja palveluratkaisuista olemassa olevaan ikäihmisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden asumiskortteliin. Käytettävyysanalyysin ja -suunnitelman tavoitteena on selvittää rakennuksen käyttöön liittyvät haasteet, löytää keinoja vastata näihin haasteisiin ja visioida tilankäytön mahdollisuuksia. Tavoitteena on, että kunnassa on valmiina keinoja, miten reagoida mahdollisiin tilaan liittyviin vaatimuksiin.

Visiona on Suvirannan palvelukeskuksen rakennuksen muunneltavuus ja yhteisöllinen asuminen esimerkiksi soveltuminen edelleen tehostettuun palveluasumiseen, perhehoitoon, ryhmäkotiasumiseen tms. Rakennus tulisi suunnitella esimerkiksi osina (n. 3–6 osiota) niin, että siitä voitaisiin erilaisten tarpeiden mukaan muodostaa tarvittavia kokonaisuuksia erityyppisistä  asumisen ja palvelujen ratkaisuista. Rakennuksessa on mahdollisuus myös monen sukupolven asumisratkaisuihin, esimerkiksi rakennuksessa oleva Suvisiipi erillisenä yhdistyen muuhun rakennukseen pienen aulan kautta. Yhtenä tarkasteltavana mahdollisuutena olisi Suvirannan tulevaisuus kevyempien asumisratkaisujen kiinteistönä, tätä mahdollisuutta tukevat korttelissa sijaitsevat rivitaloasunnot ja kotipalvelun ja sitä tukevien tilojen sijoittuminen Suvirantaan ja yhteen rivitaloista.

Mänttä-Vilppula

Myönnetty avustus: 45000 €

Kyläyhteisössä tuki ja turva -hankkeen tavoitteena on tehdä suunnitelmat Koskelantalot Oy:n omistamiin rivitaloihin. Tavoitteena on kylämäinen, esteetön pihapiiri sekä esteetön pääsy asuntoihin. Sisätilat pesutiloineen muutetaan ikäihmisille soveltuviksi. Asuntojen muutostöillä varaudutaan tulevaan väestökehitykseen ja pienennetään vuokrataloyhtiön tyhjien asuntojen ongelmaa. Tavoitteena on, että jatkossa samassa yhteisössä asuisi ikäihmisten lisäksi kaikenikäisiä; työssäkäyviä ja myös muita erityisryhmiä.

Hankkeessa selvitetään eri asukasaryhmistä koostuvan asumisyhteisön vaikutusta ikääntyneiden ja muiden asukasryhmien asumisviihtyvyyteen ja palvelujen tuottamiseen alueelle.

Hanke toteutetaan kaupungin tytäryhtiö Koskelantalot Oy:n omistamissa Piekantie 9 ja Akanvirta 1-2 vuokrarivitalokohteissa. Kahdella kiinteistöllä on yhteensä 8 rakennusta (21 asuntoa) sijoitettuna tonteille niin, että piha-alueille saadaan helposti yhteistiloja. Tarkoitus on luoda kylämäinen, esteetön ja turvallinen ympäristö. Ikääntyneiden asumista helpotetaan tuomalla yhteisöön kotihoidon ja palveluneuvojan palvelut, palvelutaksin ja kaupan kotiinkuljetuspalvelut. Mahdollisuudet läheisen huoltoaseman palvelutarjonnan laajentamiseen selvitetään.

Oulu

Myönnetty avustus: 70000 €

Auttava yhteisö -hankkeen tavoitteena on parantaa ikääntyneiden sekä samalla muiden erityisryhmien kotona asumisen edellytyksiä aktivoimalla lähimmäisresurssia oululaisissa asuinyhteisöissä ja vahvistaa näin yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja turvallisuuden tunnetta.

Hankkeen toimenpiteillä:

 • vahvistetaan yhteisöllisyyttä, myönteistä asenneilmapiiriä ja turvallisuutta asuinyhteisöissä
 • lisätään lähimmäistukea ja aktivoimalla lähimmäisresurssia asuinyhteisöissä
 • helpotetaan ikääntyneiden sekä muiden erityisryhmien ja tukea tarvitsevien kotona asumista
 • vähennetään koettua yksinäisyyttä ja turvattomuutta.

Hankkeen tavoitteena on luoda uudenlainen oululainen asumisen malli, jossa arjen tukea saadaan merkittävässä määrin asuinyhteisön sisältä. Hankkeessa pyritään vaikuttamaan ihmisten ajatteluun ja yleiseen asenneilmapiiriin asuinyhteisöissä sekä luomaan arjen osallisuuden ja asumisen yhteisöllisyyden toimintamalli. Kohteena ovat kaikki oululaiset asuinyhteisöt, ja resursseja kohdistetaan laajalti alueille, joilla asuu paljon ikääntyneitä.

Toiminta on tarkoitus juurruttaa osaksi kaupungin ja asuinyhteisöjen toimintaa. Kaupunki näkee kuitenkin, että 10 kk on liian lyhyt aika tähän toiminnan juurruttamiseen. Hankkeen aikana arvioidaan jatkon kannalta toimintaan vaadittavat henkilöstö- ym. resurssit. Ajatuksena on, että kaupunki jatkaa hanketta lokakuun 2021 jälkeen saatujen kokemusten perusteella.

Tampere

Myönnetty avustus: 45000 €

Välimuotoista asumista ikääntyneille Tampereella ja Orivedellä -hankkeessa selvitetään, miten palvelukorttelikonsepti saadaan toteutettua yhteistyökumppaneiden kanssa erilaisissa välimuotoisen asumisen kohteissa Tampereella ja Orivedellä.

Hankkeessa

 • Peltolammin alueelle suunnitellaan hyvinvointikeskus, johon sijoittuu eri-ikäisten palveluja. Tässä kohteessa etsitään erilaisia tapoja toteuttaa palvelukortteli ja miten fyysinen ympäristö voi tätä tukea.
 • Käräjätörmän alueella on jo pitkään suunniteltu kylätalo-konseptia, jossa kylätalo toimintoinen tukee muistisairaiden asumista ja tuo toimintaa kaiken ikäisille korttelissa ja sen lähellä asuville. Haukiluomaan rakennetaan uudiskohde, jonne pohditaan yhdessä rakennuttajan ja palveluntuottajan kanssa ikääntyvän erilaisiin elämäntilanteisisin joustavaa ja muuntuvaa asumisen konseptia.
 • Pohjois-Hervannan kohteessa on myös tavoitteena monipuolinen asuminen kaikkiin elämänvaiheisiin. Tässä kohteessa tulisi huomioida miten välimuotoisen asumisen -konsepti voitaisiin toteuttaa, jotta lähellä sijaitsevat lähitori ja tehostetun palveluasumisen yksikkö saadaan korttelimallin mukaan, vaikka toimija on eri.
 • Oriveden kehittämiskohde on lähtökohdiltaan samankaltainen kuin Hervannan kohde, mutta toteutus suunnitellaan maaseutumaiseen ympäristöön. Oriveden kohteen tulokset ovat Pirkanmaalla kiinnostavia, sillä maakunnassa on jo nyt liikaa tehostettua palveluasumista osassa kunnista.

Tampereen ja Oriveden välimuotoisen asumisen konseptin suunnittelussa haastetaan mukaan kaikki kunnan hallintorakenteet, jotta päästään lähitulevaisuudessa tilanteeseen, jossa muisti- ja ikäystävälliset elinympäristöt ovat luonnollinen osa yhteiskuntaa. Kuntalaisten osallistuminen ja kuuleminen on tärkeää.

Turku

Myönnetty avustus: 70000 €

Asuminen vanhuspalvelujen rakennemuutoksessa (AVARA) -hankkeen aikana tuotetaan konseptimäärittely sekä välimuotoisesta asumisesta että perhehoidosta. Konsepti käsittää seuraavat sisällöt:

 • palvelun sisällön tarkennus, palvelukuvaukset välimuotoisista ratkaisuista
 • kohderyhmän määrittely
 • volyymin tarkennus
 • rahoitusmallien määrittelyt
 • asiakasmaksujen määrittelyt.

Myös eri toimijoiden roolit tulee hankkeessa määritellä. Hankkeen aikana tulee valmistella ehdotus siitä, mikä rooli kunnalla, asiakkaalla, kaupunkisuunnittelulla ja asuntotuotannolla on seuraavien kokonaisuuksien osalta;

 • asuntotuotanto
 • asumisen järjestäminen, vuokrasuhde, omistusasuminen, osaomistus
 • palvelun järjestäminen
 • ohjaus palveluihin.

Hankkeen aikana tuotetaan aikataulutettu pitkän aikavälin kokonaissuunnitelma välimuotoisen asumisen ja tilapäisen perhehoidon käyttöönotosta Turun kaupungin vanhuspalveluissa osana vanhuspalvelusuunnitelman sisältämän rakennemuutoksen toimeenpanoa ja Ikäasumisen ohjelman toteutusta.

Lisätietoja

Heli Mäntylä, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Lähiympäristö ja asuminen 0295250189