Vesienhoidon ympäristötavoitteet ja niistä poikkeaminen

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain, ympäristönsuojelulain ja vesilain muuttamisesta

YM043:00/2022 Säädösvalmistelu

Työryhmätyössä valmistellaan ehdotukset vesienhoidon ympäristötavoitteita ja niistä poikkeamista koskevaksi lainsäädännöksi. Ehdotukset koskevat erityisesti vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annettua lakia, jonka toimeenpanosta vastaavat ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö toimialoillaan.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero YM043:00/2022

Asianumerot VN/30326/2022

Asettaja ympäristöministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 9.12.2022 –

Asettamispäivä 9.12.2022

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 3 Kunnat, kaupungit ja valtion aluehallinto

Alaluku 3.2 Valtion aluehallinto

Luku 7 Puhtaan energian Suomi

Alaluku 7.3 Luvituksen sujuvuudesta Suomen kilpailuetu

Alaluku 7.5 Suomi vaalii arvokasta luontoaan

Lainvalmistelu

HE laeiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain, ympäristönsuojelulain ja vesilain muuttamisesta (Vesienhoidon ympäristötavoitteet ja niistä poikkeaminen)
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.8.2023
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 4/2024
  Arvioitu uusi esittelyviikko 35/2024
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Sisältönä on asettaa ympäristötavoitteet sitoviksi vastaamaan EU-sääntelyä ja mahdollistaa vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeaminen myös vesienhoidon suunnittelumenettelyn ulkopuolella. Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaan ”hallitus vastaa vesipuitedirektiivin vaatimuksiin kansallisella lainsäädännöllä” (s. 153). ”Vesipuitedirektiivin mahdollistamat kansalliset joustot otetaan käyttöön” (s. 144). HE on budjettilaki.

VastuuministeriYmpäristö- ja ilmastoministeri Mykkänen

Kevätistuntokauden 2024 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeessa valmistellaan työryhmän ehdotus hallituksen esityksen muotoon. Ympäristötavoitteet asetettaisiin sitoviksi vastaamaan EU-sääntelyä ja mahdollistettaisiin vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeaminen myös muulloin kuin vesienhoitosuunnitelmien hyväksymisen yhteydessä. Säädösvalmisteluhankkeeseen on asetettu työryhmä.

Hankkeen tavoitteena on vesien- ja merenhoitoa koskevan lainsäädännön kehittäminen seuraavasti (tarkemmin asettamispäätöksessä, saatavilla kohdasta "asiakirjat"):
1. Sitovia ympäristötavoitteita koskevien säännösten valmistelu
2. Sitovia ympäristötavoitteita koskevien muuhun lainsäädäntöön tarvittavien muutosten valmistelu
3. Vesien tilan heikentämiskiellon sisällön täsmentäminen
4. Muutosten valmistelu ympäristötavoitteista poikkeamisesta vesienhoitokaudella
5. Kohtien 1-4 osalta käsitteiden selkeyttäminen, toteuttamisvaihtoehtojen selvittäminen ja asetuksenantovaltuuksien tarkistaminen

Työryhmän tehtävien tarkistamisen perusteella hankkeen uutena kuudentena tehtävänä on kaikkia vesipuitedirektiivin mahdollistamia poikkeuksia koskevien säännösmuutosten valmistelu pääministeri
Orpon hallitusohjelman luvituksen sujuvuutta koskevien kirjausten perusteella.

Tiivistelmä

Työryhmätyössä valmistellaan ehdotukset vesienhoidon ympäristötavoitteita ja niistä poikkeamista koskevaksi lainsäädännöksi. Ehdotukset koskevat erityisesti vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annettua lakia, jonka toimeenpanosta vastaavat ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö toimialoillaan.

Lähtökohdat

EU-tuomioistuin linjasi Weser-ennakkoratkaisussa (C-461/13), että vesienhoidon ympäristötavoitteet ovat oikeudellisesti sitovia, kun ne Suomessa vesienhoitolain säätämisen aikaan hahmotettiin pikemmin vesienhoidon suunnittelua ohjaaviksi tavoitteiksi. Komissio on useissa eri yhteyksissä esittänyt Suomelle huomion tarpeesta kehittää vesienhoidon ympäristötavoitteita koskevaa lainsäädäntöä.

Vesipuitedirektiivin 4(7) artiklassa säädetään mahdollisuudesta poiketa vesienhoidon ympäristötavoitteista uuden merkittävän hankkeen vuoksi. Säännös on toimeenpantu kansallisesti vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004, vesienhoitolaki) 23 §:ssä. Lakia säädettäessä vesienhoidon ympäristötavoitteita ei tulkittu sitoviksi ja poikkeamisen valmistelun ja sen edellytysten arvioinnin katsottiin tapahtuvan suunnittelumenettelyn yhteydessä ja sisältyvän vesienhoitosuunnitelmiin. Lainsäädäntöön ei nykyisellään sisälly mahdollisuutta poiketa vesienhoidon ympäristötavoitteista muulloin kuin vesienhoitosuunnitelmia koskevan valtioneuvoston päätöksen yhteydessä.

Hallitusohjelma sisältää työryhmän työtä koskevia tavoitteita:
Hallitus vastaa vesipuitedirektiivin tavoitteisiin kansallisella lainsäädännöllä, lisäksi ympäristötavoitteista poikkeamista koskeva sääntely toteuttaa hallitusohjelman tavoitetta ottaa vesipuitedirektiivin mahdollistamat kansalliset joustot käyttöön. Ehdotuksella myös osaltaan sujuvoitetaan lupaprosesseja ja parannetaan lupamenettelyn ennakoitavuutta.

Vesipuitedirektiivin 4(4) ja 4(5) artiklat sisältävät säännökset vesien tilatavoitteen määräajan pidentämisestä ja lieventämisestä, joista säädetään vesienhoitolain 25 ja 24 §:ssä. Nämä vesimuodostumakohtaiset poikkeukset sisältyvät valtioneuvoston päättämiin vesienhoitosuunnitelmiin. Pintaveden kemiallisen tilan sekoittumisvyöhykkeistä säädetään vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston asetukseen (1022/2006) 6 b:ssä. Ympäristöluvassa voidaan toiminnanharjoittajan hakemuksesta määrätä sekoittumisvyöhykkeestä.

Lisätietoja