HE eduskunnalle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

YM038:00/2020 Säädösvalmistelu

Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettuun lakiin, maa-aineslakiin, ympäristönsuojelulakiin ja eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta annettuun lakiin YVA-direktiivin täytäntöönpanon täydentämiseksi.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero YM038:00/2020

Asianumerot

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laeiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 3.2.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  7/2021
  14/2021
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  8.4.2021
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 73/2021

Suomi on vastaanottanut 28.11.2019 EU:n komissiolta virallisen huomautuksen koskien YVA-direktiivin (2011/92/EU, muutettuna direktiivillä 2014/52/EU) täytäntöönpanoa. Tähän liittyen esityksessä ehdotetaan eräitä muutoksia YVA-lakiin ja maa-aineslakiin. Lisäksi maa-aineslakiin ehdotetaan sisällytettävän säännöksiä luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelystä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annetun asetuksen mukaisista rekisterinpitäjistä.

VastuuministeriYmpäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen

Kevätistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettuun lakiin, maa-aineslakiin, ympäristönsuojelulakiin ja eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta annettuun lakiin YVA-direktiivin täytäntöönpanon täydentämiseksi.