Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

YM038:00/2020 Säädösvalmistelu

Hallituksen esityksellä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettuun lakiin (252/2017) tehtäisiin tarkennuksia muun muassa määritelmiin, viranomaisiin, soveltamisalaan ja kansainvälistä kuulemista koskevaan menettelyyn. Samassa hallituksen esityksessä tehtäisiin tarkennuksia eräisiin maa-aineslain (555/1981) säännöksiin.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero YM038:00/2020

Asianumerot VN/12087/2020

Asettaja ympäristöministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 1.6.2020 – 18.6.2021

Asettamispäivä 29.5.2020

Lainvalmistelu

HE laeiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Eduskunnan vastaus EV 73/2021

Suomi on vastaanottanut 28.11.2019 EU:n komissiolta virallisen huomautuksen koskien YVA-direktiivin (2011/92/EU, muutettuna direktiivillä 2014/52/EU) täytäntöönpanoa. Tähän liittyen esityksessä ehdotetaan eräitä muutoksia YVA-lakiin ja maa-aineslakiin. Lisäksi maa-aineslakiin ehdotetaan sisällytettävän säännöksiä luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelystä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annetun asetuksen mukaisista rekisterinpitäjistä.

VastuuministeriYmpäristö- ja ilmastoministeri Ohisalo

Kevätistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Hallituksen esitys laeista ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain ja maa-aineslain muuttamisesta sekä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttaminen.

Tiivistelmä

Hallituksen esityksellä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettuun lakiin (252/2017) tehtäisiin tarkennuksia muun muassa määritelmiin, viranomaisiin, soveltamisalaan ja kansainvälistä kuulemista koskevaan menettelyyn. Samassa hallituksen esityksessä tehtäisiin tarkennuksia eräisiin maa-aineslain (555/1981) säännöksiin.

Lähtökohdat

Hallituksen esityksen valmistelu liittyy Euroopan komission Suomelle vuoden 2019 lopulla antamaan viralliseen huomautukseen koskien YVA-direktiivin täytäntöönpanoa. Suomi on vastauksessaan komissiolle ilmoittanut täydentävänsä lainsäädäntöään YVA-direktiivin säännösten täytäntöönpanon täsmentämiseksi. Lainsäädäntömuutokset valmistellaan niin, että ne kokonaisuudessaan tulisivat voimaan vuoden 2021 aikana.
Hallituksen esityksen valmistelu liittyy myös EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja kansallisen henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön täytäntöönpanoon maa-aineslaissa.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.