Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta (aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten yhteistyön tehostaminen)

YM032:00/2021 Säädösvalmistelu

Esityksessä ehdotetaan siirrettäväksi ympäristönsuojeluasetuksesta ympäristönsuojelulakiin pykälä, jossa säädettäisiin viranomaisen yhteydenpidosta valvontaviranomaisen ja hakijan kanssa sekä viranomaisen mahdollisuudesta järjestää yleisön kuulemistilaisuuksia.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero YM032:00/2021

Asianumerot VN/20475/2021

Asettaja ympäristöministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 17.8.2021 –

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta (aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten yhteistyön tehostaminen)
  • 1

    Valmistelussa

    Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 6.5.2022
  • Ei annettu istuntokaudella

Eduskunnan vastaus EV 116/2022

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia. Esityksen mukaan lakiin lisättäisiin säännökset viranomaisen yhteydenpidosta valvontaviranomaisen ja hakijan kanssa sekä viranomaisen mahdollisuudesta järjestää yleisön kuulemistilaisuuksia sekä säännös, jolla tarkennetaan Suomen ympäristökeskuksen tehtäviä ympäristövahingon vaaraa aiheuttaviin hylkyihin ja öljy- tai muun kemikaalivahingon yhteydessä likaantuneiden eläinten hoitamisen järjestämiseen liittyvissä kysymyksissä.

VastuuministeriYmpäristö- ja ilmastoministeri Ohisalo

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Aino Pietarinen, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 250 229
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Ehdotuksen tavoitteena on parantaa ja vahvistaa aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten välistä yhteistyötä ympäristölupamenettelyssä ja -lupaharkinnassa, säätämällä tästä nimenomaisesti ympäristönsuojelulaissa. Säätäminen toteutettaisiin siirtämällä asiaa koskeva säännös ympäristönsuojeluasetuksen 13 §:stä ympäristönsuojelulakiin.

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan siirrettäväksi ympäristönsuojeluasetuksesta ympäristönsuojelulakiin pykälä, jossa säädettäisiin viranomaisen yhteydenpidosta valvontaviranomaisen ja hakijan kanssa sekä viranomaisen mahdollisuudesta järjestää yleisön kuulemistilaisuuksia.

Lähtökohdat

Ehdotuksen tavoitteena on varmistaa valtion ympäristöviranomaisten saumaton yhteistyö ympäristölupamenettelyssä. Yhteistyötä tehdään jo nykyään laajasti, mutta laintasoisella säännöksellä tämä toimintatapa varmistettaisiin osaksi tavanomaista lupamenettelyn ja lupaharkinnan aikaista viranomaisten yhteistyötä.

Lisäksi esitys toteuttaa kevään 2022 kehysriihen kirjausta siitä, että muutetaan ympäristönsuojelulakia aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten välisen yhteydenpidon ja tiedon-vaihdon tehostamiseksi tällä vaalikaudella.

Lisää aiheesta