Kansallinen IPBES-paneeli

YM026:00/2014 Kehittäminen

Suomen IPBES-paneeli käsittelee ja nostaa keskusteluun erityisesti IPBESin kannalta ajankohtaisia luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja koskevia asioita. Paneeli toimii tieteen ja politiikan rajapinnassa.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero YM026:00/2014

Asianumerot

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.1.2019 – 30.4.2020

Asettamispäivä 4.5.2015

Tavoitteet ja tuotokset

Suomen IPBES-paneelin tavoitteena on kansainvälisen paneelin tapaan toimia tieteen ja politiikan rajapinnassa vahvistaen vuorovaikutusta tieteellisen tiedon ja päätöksenteon välillä. Paneeli käsittelee ja nostaa keskusteluun erityisesti IPBESin kannalta ajankohtaisia luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja koskevia asioita ja kansallisia tietotarpeita. Paneeli tekee omalta osaltaan IPBESin työtä ja sen tuloksia tunnetuksi Suomessa sekä tarkastelee kansainvälisten arviointiraporttien tulosten sovellettavuutta Suomessa. Se myös edistää ja seuraa tutkijoiden sekä muiden asiantuntijoiden osallistumista IPBES-työhön kansallisesti ja kansainvälisesti.

Paneeli tuo esille aihealueita ja painopisteitä, jotka ovat Suomelle keskeisiä IPBES-työssä ja osallistuu IPBESin kansainvälisissä kokouksissa käsiteltävien asioiden valmisteluun. Paneeli koordinoi näkemysten kokoamista IPBESin arviointiraporttien luonnoksiin niiden kommentointivaiheessa. Paneeli tekee ehdotuksia luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja koskevan tutkimuksen kehittämisestä ja painopisteistä Suomessa.

Paneelin tulee osallistaa sidosryhmät työhönsä laajemmin niin sanotun IPBES-foorumin kautta, jonka kokoonpanon ja toimintatavat paneeli määrittelee.

Tiivistelmä

Suomen IPBES-paneeli käsittelee ja nostaa keskusteluun erityisesti IPBESin kannalta ajankohtaisia luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja koskevia asioita. Paneeli toimii tieteen ja politiikan rajapinnassa.

Lähtökohdat

Hallitustenvälinen biodiversiteettiä ja ekosysteemipalveluita koskeva tieteen ja politiikan välinen IPBES-paneeli (IPBES - Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) perustettiin 21.4.2012 annetulla, YK:n ympäristöohjelman (UNEP) isännöimän kokouksen päätöslauselmalla.

IPBES on riippumaton hallitustenvälinen elin. Sen tarkoituksena on vahvistaa tieteen ja politiikan vuorovaikutusta luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluita koskevissa kysymyksissä monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön edistämiseksi sekä ihmisen hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen turvaamiseksi pitkällä aikavälillä. IPBES laatii alueellisia ja globaaleja raportteja biodiversiteettiä ja ekosysteemipalveluita sekä niiden yhteyksiä koskevan tiedon pohjalta, kokoaa ja priorisoi tieteellistä tietoa poliittisen päätöksenteon tueksi, edistää uuden tiedon hankkimista tekemällä yhteistyötä tiedeyhteisön, päätöksentekijöiden ja rahoittajien kanssa sekä mobilisoi rahoitusta tunnistettujen prioriteettien mukaisesti. IPBESin jäsenenä on tällä hetkellä 124 valtiota. Suomen yhteystahona toimii ympäristöministeriö.