Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden muutoksenhakua koskevien säännösten muuttamisesta

YM011:00/2019 Säädösvalmistelu

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi 29 ympäristöministeriön toimialan lakia, jotta lakien muutoksenhakusäännökset erityisesti valitusluvan osalta olisivat yhdenmukaiset 1 päivänä tammikuuta 2020 voimaantulevan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) kanssa.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero YM011:00/2019

Asianumerot VN/4126/2019

Asettaja ympäristöministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 12.6.2019 – 31.12.2019

Asettamispäivä 12.6.2019

Lainvalmistelu

HE laeiksi ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden muutoksenhakua koskevien säännösten muuttamisesta

Eduskunnan vastaus EV 48/2019

Viime vaalikaudella kumottiin hallintolainkäyttölaki ja säädettiin uusi laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa. Uudella lailla valituslupamenettely tulee pääsäännöksi valitettaessa KHO:een. Tältä pohjalta esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräitä ympäristöministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakua koskevia pykäliä.

VastuuministeriYmpäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen

Lisätietoa

  • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Syysistuntokauden 2019 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Lakimuutosten tavoitteena on ajantasaistaa ympäristöministeriön toimialan lainsäädäntöön sisältyviä muutoksenhakusäännöksiä suhteessa uuteen yleislakiin eli lakiin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa. Samalla yhdenmukaistetaan ympäristöministeriön toimialan muutoksenhakusäännöksiä. Lakimuutosten tavoitteena on selkeyttää ympäristöministeriön toimialan lainsäädäntöä ja toteuttaa valituslupamenettely kattavasti. Ehdotetut muutokset jatkaisivat hallintolainkäyttöä koskevaa kehitystä. Valittaminen hallinto-oikeuden päätöksestä suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen ilman valituslupaa rajoittuisi asioihin, joiden osalta poikkeavaan menettelyyn olisi erityiset perusteet. Valituslupamenettely mahdollistaa korkeimman hallinto-oikeuden aseman kehittymisen entistä enemmän ennakkopäätöstuomioistuimeksi.

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi 29 ympäristöministeriön toimialan lakia, jotta lakien muutoksenhakusäännökset erityisesti valitusluvan osalta olisivat yhdenmukaiset 1 päivänä tammikuuta 2020 voimaantulevan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) kanssa.

Lähtökohdat

Eduskunta on 19.2.2019 hyväksynyt lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa sekä siihen liittyvät lait (HE 29/2018 vp). Lait on tarkoitus vahvistaa mahdollisimman pian sen jälkeen, kun eduskunta on toimittanut valtioneuvostolle eduskunnan vastauksen. Tarkoituksena on, että lait tulevat voimaan 1.1.2020.

Lisätietoja