Hallituksen esitys laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain muuttamisesta

YM005:00/2020 Säädösvalmistelu

Esityksellä tarkistettaisiin ympäristönsuojelulain (527/2014) 89 §:ää ympäristöluvan muuttamisesta sekä jätteenkäsittelyn vakuuksia koskevaa sääntelyä (59-61 §).

Lisäksi esityksellä pantaisiin kansallisesti täytäntöön ns. EU:n sivutuoteasetuksen täytäntöönpanoasetukseen (EU) 142/2011 tehdyt muutokset (lihaluujauhon polttoa koskien).

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero YM005:00/2020

Asianumerot VN/1010/2021

Asettaja ympäristöministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 15.1.2021 – 15.1.2021

Asettamispäivä 15.1.2021

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

Tavoite Parannetaan kaivosten ympäristönsuojelua

Lainvalmistelu

HE laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain 11 ja 18 luvun muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 13.4.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 50/2020
  Arvioitu uusi esittelyviikko 4/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  27.1.2022
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 44/2022

Esityksellä muutettaisiin ympäristönsuojelulain (527/2014) 89 §:ää ympäristöluvan muuttamisesta sekä tarkennettaisiin jätevakuuksia koskevaa sääntelyä (59-61 §). Lisäksi esityksellä pantaisiin kansallisesti täytäntöön ns. EU:n sivutuoteasetuksen täytäntöönpanoasetuksen (EU) 142/2011 johdosta tehtävät ympäristönsuojelulain muutokset (lihaluujauhon poltto). Ympäristönsuojelulakiin ja vesilakiin lisättäisiin vanhojen päätösten julkaisemista koskevat säännökset, jotta välttämättömät henkilötiedot voidaan julkaista yleisessä tietoverkossa.

VastuuministeriYmpäristö- ja ilmastoministeri Ohisalo

Lisätietoa

 • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Syysistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Ympäristönsuojelulain 89 §:n perusteella ympäristölupaa voidaan muuttaa tietyin edellytyksin. Säännöksen soveltaminen on korostunut vuodesta 2015 alkaen, kun ympäristölupien määräaikaista tarkistamista koskeva sääntely (71 §) kumottiin lailla 423/2015. Luvan muuttamista koskeva säännöksen soveltamisessa on huomattu haasteita, joihin pyritään nyt valmisteltavalla hallituksen esityksellä tarttumaan. Toimeenpanon tueksi voidaan laatia myös ohjeita.

Valmisteilla olevan hallituksen esityksen yhteydessä on tarkoitus arvioida myös jätteenkäsittelyn vakuussääntelyn toimivuus ja mahdolliset muutostarpeet siihen. Eräs tarkasteltava asia koskee jätteenkäsittelyn vakuutta koskevan lupamääräyksen muuttamista ympäristöluvassa, mikä sivuaa myös edellä mainittua 89 §:ää. Jätevakuussääntelyn tarkistamisen yhteydessä päivitetään tarvittaessa vakuuksia koskevia ohjeistuksia.

Kaivosten osalta jätteenkäsittelyn vakuussääntelyn tarkistaminen toteuttaisi osaltaan pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman kirjausta: ”Parannetaan kaivosten ympäristösuojelua; Kehitetään vakuussääntelyä siten, että ympäristölliset vastuut hoidetaan kaikissa tilanteissa”.

Lisäksi esityksellä tehtäisiin tarvittavat muutokset ympäristönsuojelulakiin ns. EU:n sivutuoteasetuksen täytäntöönpanoasetukseen (EU) 142/2011 komission asetuksella (EU) 2020/735 tehtyjen muutosten myötä lihaluujauhon polttoa koskien. Esityksellä muutettaisiin ympäristönsuojelulain (527/2014) 89 §:ää ympäristöluvan muuttamisesta sekä tarkennettaisiin jätevakuuksia koskevaa sääntelyä (59-61 §). Lisäksi esityksellä pantaisiin kansallisesti täytäntöön ns. EU:n sivutuoteasetuksen täytäntöönpanoasetuksen (EU) 142/2011 johdosta tehtävät ympäristönsuojelulain muutokset (lihaluujauhon poltto). Ympäristönsuojelulakiin ja vesilakiin lisättäisiin vanhojen päätösten julkaisemista koskevat säännökset, jotta välttämättömät henkilötiedot voidaan julkaista yleisessä tietoverkossa.

Tiivistelmä

Esityksellä tarkistettaisiin ympäristönsuojelulain (527/2014) 89 §:ää ympäristöluvan muuttamisesta sekä jätteenkäsittelyn vakuuksia koskevaa sääntelyä (59-61 §).

Lisäksi esityksellä pantaisiin kansallisesti täytäntöön ns. EU:n sivutuoteasetuksen täytäntöönpanoasetukseen (EU) 142/2011 tehdyt muutokset (lihaluujauhon polttoa koskien).

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.