Yhteishallintolain uudistus

Hallituksen esitys laiksi yhteishallinnosta valtion tukemissa vuokrataloissa

YM003:00/2021 Säädösvalmistelu

Hallitusohjelman mukaisesti uudistetaan yhteishallinnosta vuokrataloissa annettu laki. Yhteishallintolaki päivitetään vastaamaan nykyisten suurempien ja organisaatiorakenteeltaan erilaisten vuokrataloyhtiöiden toimintaympäristöä. Yhteistyöelimen asemaa vahvistetaan ja lähidemokratiaa kehitetään. Vuorovaikutteista viestintää vahvistetaan.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero YM003:00/2021

Asianumerot VN/325/2021

Asettaja ympäristöministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 7.1.2021 – 31.12.2022

Asettamispäivä 7.1.2021

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

Strategiset kokonaisuudet Asuntopolitiikka

Keino Laaditaan asuntopolitiikan kehittämisohjelma

Lainvalmistelu

HE laiksi yhteishallinnosta valtion tukemissa vuokrataloissa sekä laiksi tupakkalain 2 §:n muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 31.5.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 38/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  19.9.2022
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 152/2022

Yhteishallinnosta vuokrataloissa annettu laki uudistettaisiin hallitusohjelman kirjauksen 3.1.1 Asuntopolitiikka (s. 55) mukaisesti. Yhteishallintolain uudistamisen kautta vahvistetaan vuokratalojen asukkaiden päätösvaltaa ja vaikutusmahdollisuuksia omaa asumistaan koskevissa asioissa.

VastuuministeriYmpäristö- ja ilmastoministeri Ohisalo

Lisätietoa

 • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Lakiuudistuksen tavoitteena on selkeä ja asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet turvaava laki. Yhteishallinto edistää asukkaiden viihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä, ja sitä kautta asukkaat voivat vaikuttaa talojen kestävään kunnossapitoon ja edesauttaa kestävää asumista. Asukkaille tärkeä lähidemokratia säilytetään, vaikka vuokrataloyhtiöissä asiat päätetään suurempina kokonaisuuksina. ARAlle säädetään lain valvontatehtävä. Asukkailla on oikeus valita vuokrataloyhteisön talouden ja hallinnon valvoja.

Tiivistelmä

Hallitusohjelman mukaisesti uudistetaan yhteishallinnosta vuokrataloissa annettu laki. Yhteishallintolaki päivitetään vastaamaan nykyisten suurempien ja organisaatiorakenteeltaan erilaisten vuokrataloyhtiöiden toimintaympäristöä. Yhteistyöelimen asemaa vahvistetaan ja lähidemokratiaa kehitetään. Vuorovaikutteista viestintää vahvistetaan.

Lähtökohdat

Yhteishallintolaki on tullut voimaan vuonna 1990, ja vuokrataloyhtiöt ja niiden toimintaympäristö on muuttunut vuosikymmenten varrella. Laki on kirjoitettu alun perin pienten kiinteistöyhtiöiden näkökulmasta, kun taas vuokrataloyhtiöt ovat nykyisin useimmiten suurempia kokonaisuuksia. Asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet halutaan turvata nykyisessä tilanteessa ja lain tulisi vastata kentän toimintaa isompina kokonaisuuksina sekä vuokrataloyhtiöiden erilaisuutta. Vaikka päätökset tehdään yhteisötasolla ja yhteistyöelimen asemaa korostetaan lakiuudistuksessa, asukkaille tärkeä lähidemokratia säilytetään ja sitä kehitetään.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.