Hakukuulutus: erityisavustukset puun käyttöön ja puurakentamiseen liittyvän koulutuksen kehittämiseen

Tausta

Ympäristöministeriön Puurakentamisen ohjelma (2016–2022) on valtioneuvoston yhteinen, ympäristöministeriön hallinnoima ohjelma, jonka tavoitteena on lisätä puun käyttöä niin kaupunkien rakentamisessa, julkisessa rakentamisessa kuin suurissa puurakenteissakin. Ohjelman ohjausryhmä koordinoi puun käyttöön ja puurakentamiseen liittyviä toimia koko valtioneuvostossa. Yhdeksi puurakentamisen kasvun esteeksi on tunnistettu osaamisen ja koulutuksen puutteet.  Puutuotteiden jalostuksen ja käytön koko arvoverkko tarvitsee koulutuksen kehittämistä ja kiinnostavuuden kasvattamista. Puurakentamisen ohjelman yhtenä painopisteenä on osaamisen ja koulutuksen kehittäminen, jolla pyritään edistämään toimialan koulutuksen aloituspaikkojen kehitystä, koulutuksen oikeaa suuntaamista ja opetusaineiston kehittämistä. Yleisemmin tavoite on koulutuksen kehittäminen vastaamaan teollisen puurakentamisen nykyisiin ja tulevaisuuden vaatimuksiin.

Valtion lisätalousarviossa (4./2020) Puurakentamisen ohjelmalle myönnetyn lisärahoituksen avulla koulutuksen kehittämiseen kohdennetaan nyt enemmän määrärahoja. Määrärahan kohdentamisesta on päättänyt ohjelman ohjausryhmä, jossa on edustettuina osalliset ministeriöt ja tärkeimmät sidosryhmät.

Avustuksen kohteena oleva toiminta

Ympäristöministeriön erityisavustus kohdistuu hankkeisiin, joilla vastataan puutuotteiden arvoketjun ja erityisesti puurakentamisen koulutuksen kehittämisen tarpeisiin nopeavaikutteisilla toimenpiteillä. Hankkeet voivat tuottaa uutta tietoa, ratkaisuja, toiminta- ja/tai yhteistyömalleja.
Avustuksella tuetaan ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen kehittämistä puutekniikan, rakentamisen, muotoilun ja käsi- ja taideteollisuuden aloilla.

Hanke voi kohdistua ajallisesti rajattuun tarpeeseen ja avustus on kertaluonteinen. Avustus voi kohdistua sisällöltään seuraaviin koulutuksen kehittämisen hankkeisiin:

 1. Tuetaan ammattikorkeakoululaissa tai yliopistolaissa säädettyjen erikoistumiskoulutuksien kehittämistä. Edellytyksenä on, että toteuttaja sitoutuu erikoiskoulutuksien toteuttamiseen perusrahoituksella.
 2. Tuetaan kaikilla koulutusasteilla ja asteet ylittävää:
 • opetusaineistojen kehittämistä,
 • yhteistyön kehittämistä,
 • oppimateriaalien ja -kirjojen tuottamista,
 • opetusresurssien hankintaa määräajaksi,
 • tutkijakoulun toimintaa, ja/tai
 • koulutuksen (esim. rakennusarkkitehti, -insinööri) profiloitumista puurakentamiseen.

Ympäristöministeriön osuus hankkeen avustuskelpoisista kustannuksista voi olla korkeintaan 70 %. Avustuksia jaetaan tässä haussa yhteensä enintään 700 000 euroa.

Hankkeeseen ei voi sisältyä taloudellista toimintaa. Taloudellisella toiminnalla tarkoitetaan kaikkea sellaista toimintaa, jossa on kyse tavaroiden tai palvelujen tarjoamisesta markkinoilla. Merkityksellistä ei esimerkiksi ole sillä, missä oikeudellisessa muodossa toimintaa harjoitetaan tai onko toiminnalla tarkoitus tuottaa voittoa.

Rakennus-, infrastruktuuri- tai laiteinvestoinnit eivät ole avustuskelpoisia kustannuksia.
Hankkeeseen voi sisältyä alihankintaa, mutta kustannukset eivät voi muodostua yksinomaan alihankinnoista vaan hakijan on osallistuttava hankkeeseen omalla kustannusosuudella.

Hakija

Hakijana voi olla ammatillisen koulutuksen järjestäjä, tai korkeakoulu, tai niitä palveleva organisaatio tai edellä mainituista muodostuva konsortio. Hakijan on oltava oikeushenkilö. Jos kyseessä on konsortio, hankkeella on oltava päähakija, jolle ympäristöministeriö kohdistaa avustuspäätöksen. Päähakija vastaa hankkeesta kaikkien konsortion osapuolten puolesta ja huolehtii siitä, että konsortio on sopinut hankkeen toteuttamisesta keskenään riittävällä tavalla. Hakemuksessa tulee eritellä, minkä osan hankkeesta kukin osapuoli toteuttaa.

Hakemusten arviointi

Arviointiperusteet

Arvioinnista vastaa ympäristöministeriön edustajista koostuva riippumaton asiantuntijapaneeli. Arvioinnissa hyödynnetään opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntemusta.  Avustushakemukset pisteytetään alla mainittuja kriteereitä käyttäen. Selvästi tässä avustushakuilmoituksessa ilmoitettujen avustusehtojen vastaiset, toteuttamiskelvottomat, taloudellista toimintaa sisältävät tai vaillinaisesti täytetyt avustushakemukset hylätään.

Arviointikriteerit ovat:

 1. Tarpeellisuus: Tarve on todettu osaamistarvekartoituksessa tai muuten osoitettu käyttötarve/käyttäjä eli koulutuksessa hyödyntävä taho.
 2. Toteutettavuus: Hanke on mahdollista toteuttaa esitetyn kuvauksen mukaan, kun arvioidaan toimenpiteitä, tuloksia ja käytössä olevia resursseja ja toimijoiden osaamista sekä käytettäviä menetelmiä.
 3. Laaja-alaisuus: Hankkeen tulokset ovat hyödynnettävissä laajalti koulutuskentässä, eli hanke on oppilaitosten yhteinen tai yhteisestä hyödyntämisestä on sovittu ja/tai koulutusasteet ylittävä.
 4. Jatkuvuus: Hankkeella saadaan aikaan pysyvä muutos, joka edistää puuhun liittyvän koulutuksen jatkoa.

Avustuksen hakeminen

Avustushaku on avoinna 23.11.2020 - 21.12.2020.

Hakemusten tulee olla perillä ympäristöministeriön kirjaamossa 21.12.2020 klo 16.00 mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ja liitteitä ei huomioida. Avustusta voi hakea ainoastaan sähköisellä hakulomakkeella, josta hakemus ohjautuu suoraan ympäristöministeriön kirjaamoon.

Osa hankkeen rahoituksesta voi koostua myös muusta julkisesta tuesta. Valtionavustuslain (688/2001, 6 §) mukaan valtionavustus ei kuitenkaan saa yhdessä muiden julkisten tukien kanssa kattaa avustettavasta hankkeesta aiheutuvien kokonaiskustannusten täyttä määrää.

Hakemusten käsittely ja päätökset

Avustuksen kohdentaminen hankkeille pyritään tekemään ja viestimään 31.12.2020 mennessä. Tieto avustettavaksi valituista hankkeista lähetetään hakijan hakemuksessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Ympäristöministeriö tekee tämän jälkeen jokaiselle hakijalle kirjallisen valtionavustuspäätöksen, myönteisen tai kielteisen 31.1.2021 mennessä. Avustettaville hankkeille ympäristöministeriö nimeää hankekohtaisen valvojan.

Ympäristöministeriö voi myöntää avustusta myös haettua vähemmän. Hakemuksia käsiteltäessä ministeriö arvioi hankkeen toimenpiteiden kohdentumista puun käyttöön ja puurakentamiseen liittyvään koulutukseen. Jos avustettavan hankkeen kustannuksiin sisältyy muuhun toimintaan kohdentuvia kuluja, avustus voi olla haettua pienempi.

Hankkeen toteutus ja maksatus

Hanke voi käynnistyä ja kustannukset ovat avustuskelpoisia vasta kun avustuspäätös on tehty. Hanke tulee toteuttaa vuoden 2022 loppuun mennessä. Muutokset hankkeen toteutuksessa ovat mahdollisia. Muutokset tulee hyväksyttää kirjallisesti rahoittajalla.  Avustuksen saaja sitoutuu raportoimaan hankkeen toteutumisesta, antamaan selvityksen valtionavustuksen käyttämisestä ja julkaisemaan tulokset hankkeen päätyttyä. Loppuraportti toimitetaan ministeriölle viimeistään 2 kk hankkeen päättymisen jälkeen. Avustus maksetaan toteutuneita kuluja vastaan. Avustuskelpoisia kustannuksia ovat hakulomakkeessa ilmoitetut kustannukset siltä osin, kuin ne vastaavat tässä hakuilmoituksessa ja hakulomakkeessa ilmoitettuja rajauksia.

Hankkeille tarjottava tuki

Rahallisen avustuksen lisäksi Puurakentamisen ohjelma tarjoaa valittaville hankkeille keskinäisiä verkottumistilaisuuksia, toteutuksen ja vaikuttavuuden sparrausta sekä näkyvyyttä ohjelman viestintäkanavissa. Ohjelma panostaa myös tulosten ja hyvien toimintatapojen jakamiseen, jotta kaikki toimijat voisivat hyötyä niistä.

Avustuksen ehdot

Hankkeessa toteutettavat oppi- ja muut materiaalit on saatettava avoimesti kaikkien hyödynnettäväksi esimerkiksi hyödyntäen avointa lisensointia. Hankkeessa mahdollisesti toteutettavat oppimateriaalit on saatettava avoimella lisenssillä oppimisen ja opetuksen hyödynnettäväksi kehitteillä oleva kansallisen avoimet oppimateriaalit -palvelun kautta (www.aoe.fi) . Palvelussa oppimateriaalit tulee lisensoida valitulla CC-lisenssillä.

Avustusmenettelyyn sovelletaan liitteenä olevia ympäristöministeriön erityisavustuksia koskevia ehtoja ja rajoituksia ja avustusten tarkemmat ehdot sisältyvät avustuspäätöksiin.

Ympäristöministeriön erityisavustuksen ehdot ja rajoitukset:

Hakumenettelyyn sovellettava lainsäädäntö

Lisätietoja:

Petri Heino, ohjelmapäällikkö, [email protected], puh. +358 295 250 203