Hakukuulutus: avustukset julkiselle sektorille puun käyttöä rakentamisessa edistäviin hankkeisiin

Tausta

Ympäristöministeriön Puurakentamisen ohjelma (2016–2022) on valtioneuvoston yhteinen, ympäristöministeriön hallinnoima ohjelma, jonka tavoitteena on lisätä puun käyttöä niin kaupunkien rakentamisessa, julkisessa rakentamisessa kuin suurissa puurakenteissakin. Ohjelma pyrkii samalla monipuolistamaan puun käyttöä ja lisäämään sen jalostusarvoa. Puun käyttö julkisessa rakentamisessa on lähtenyt viime vuosina vahvaan kasvuun, erityisesti opetus- ja hoitoalan rakennusluokissa. Kunnissa puurakentaminen onkin tunnistettu yhtenä tärkeänä keinona päästä asetettuihin hiilineutraaliustavoitteisiin.

Avustuksen kohteena oleva toiminta

Ympäristöministeriön avustus kohdistuu julkisen sektorin puun käytön edistämishankkeisiin. Avustuksella tuetaan kuntien puurakentamisen nopeaa kehitystä ja lisätään valmiuksia varsinaisten
puurakennushankkeiden toteutukseen. Hankkeet voivat tuottaa uutta tietoa, palveluja, ratkaisuja, toiminta- ja/tai yhteistyömalleja. Haussa menestyäkseen hankkeen tulee tavoitella pysyviä muutoksia kuntien toiminnassa liittyen puun käytön edistämiseen ja hankkeella tulee olla potentiaalia laajempaan vaikuttavuuteen tai systeemiseen muutokseen.

Hankkeen kehittämisen kohde voi esimerkiksi olla:

  • puurakentamisen strategian laatiminen ja/tai sen toimeenpano
  • puurakentamisen kaavoitus, lupaprosessit, rakennusvalvonta, sekä niihin liittyvät selvitykset
  • puurakentamisen osaamisen kehittäminen organisaatiossa, kuten hankinnat, vähähiilinen rakentaminen ja ympäristöasiat
  • puun käyttöä rakentamisessa tukevat suunnittelukilpailut
  • julkishallinnon, rakennusalan sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteistyö tunnistaen paikalliset haasteet ja mahdollisuudet puun käytön lisäämiseksi
  • kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön kehittäminen puun käytön lisäämiseksi
  • muu kuntien puun käyttöä rakentamisessa edistävä hanke tai sen valmistelu

Ympäristöministeriön osuus hankkeen avustuskelpoisista kustannuksista voi olla korkeintaan 70 %. Avustuksia jaetaan tässä haussa yhteensä enintään 300 000 euroa.

Avustus myönnetään valtionavustuslain (688/2001) 5 §:n mukaisena eritysavustuksena sisällöltään ja tarkoitukseltaan rajattuun hankkeeseen. Avustusta myönnetään vain hankkeisiin, jotka täyttävät
valtionavustuslain 7 §:ssä määritellyt yleiset edellytykset valtionavustuksen myöntämiselle.

Hankkeeseen ei voi sisältyä taloudellista toimintaa. Taloudellisella toiminnalla tarkoitetaan kaikkea sellaista toimintaa, jossa on kyse tavaroiden tai palvelujen tarjoamisesta markkinoilla. Merkitystä ei esimerkiksi ole sillä, missä oikeudellisessa muodossa toimintaa harjoitetaan tai onko toiminnalla
tarkoitus tuottaa voittoa.

Rakennus-, infrastruktuuri- tai laiteinvestoinnit eivät ole avustuskelpoisia kustannuksia. 

Hankkeeseen voi sisältyä alihankintaa, mutta kustannukset eivät voi muodostua yksinomaan
alihankinnoista vaan hakijan on osallistuttava hankkeeseen omalla kustannusosuudella.

Hakija

Hakijana voi olla kunta, kuntayhtymä, seutukunta, maakunta, maakunnan liitto, kunnan omistama
liikelaitos tai näiden johtama konsortio. Hakijan on oltava oikeushenkilö. Jos kyseessä on konsortio, hankkeella on oltava päähakija, jolle ympäristöministeriö kohdistaa avustuspäätöksen. Päähakija vastaa hankkeesta kaikkien konsortion osapuolten puolesta ja huolehtii siitä, että konsortio on sopinut hankkeen toteuttamisesta keskenään riittävällä tavalla. Hakemuksessa tulee eritellä, minkä osan hankkeesta kukin osapuoli toteuttaa.

Avustuksen hakeminen

Julkisen puurakentamisen avustushausta julkaistaan kolme hakukierrosta. Kolmannen ja viimeisen hakukierroksen hakuaika on 22.2.2021 - 12.4.2021 klo 16:00.

Ensimmäisen hakukierroksen hakemusten tulee olla perillä ympäristöministeriön kirjaamossa 12.4.2021 klo 16.00 mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ja liitteitä ei huomioida. Avustusta voi hakea ainoastaan sähköisellä hakulomakkeella, josta hakemus ohjautuu suoraan ympäristöministeriön kirjaamoon.

Hakijan oma rahoitusosuus voidaan toteuttaa myös omana työnä. Tällöin toteuttajan tulee selvästi
pystyä osoittamaan raportoinnissaan, että työtunnit on käytetty haettuun hankkeeseen (esim. tuntikirjanpidolla).

Osa hankkeen rahoituksesta voi koostua myös muusta julkisesta tuesta. Valtionavustuslain (688/2001, 6§) mukaan valtionavustus ei kuitenkaan saa yhdessä muiden julkisten tukien kanssa kattaa avustettavasta hankkeesta aiheutuvien kokonaiskustannusten täyttä määrää.

Arviointiperusteet

Arvioinnista vastaa ympäristöministeriön ja mahdollisesti muista asiantuntijoista koostuva riippumaton asiantuntijapaneeli, joka pisteyttää avustushakemukset alla mainittuja kriteereitä käyttäen. Selvästi tässä avustushakuilmoituksessa ilmoitettujen avustusehtojen vastaiset, toteuttamiskelvottomat, taloudellista toimintaa sisältävät tai vaillinaisesti täytetyt avustushakemukset hylätään.

Arviointikriteerit ovat:

  1. Potentiaali: Onnistuessaan hanke edistää merkittävästi puun käyttöä rakentamisessa.
  2. Toteutettavuus: Hanke on mahdollista toteuttaa esitetyn kuvauksen mukaan, kun arvioidaan toimenpiteitä, tuloksia ja käytössä olevia resursseja sekä käytettäviä menetelmiä.
  3. Jatkuvuus: Hankkeella saadaan aikaan alueella pysyvää muutosta, joka edistää puurakentamisen kasvua. Tulosten jatkuvuudesta osoituksena voi olla esimerkiksi kuntien, kuntien välisten tai maakuntien puurakentamista edistävät strategiat ja ohjelmat tai organisaation sisälle muodostetut työryhmät.

Hakemusten käsittely ja päätökset

Avustuksen kohdentaminen hankkeille pyritään tekemään ja viestimään 31.5.2021 mennessä. Tieto avustettavaksi valituista hankkeista lähetetään hakijan hakemuksessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Ympäristöministeriö tekee tämän jälkeen jokaiselle hakijalle kirjallisen valtionavustuspäätöksen, myönteisen tai kielteisen toukokuun loppuun mennessä. Avustettaville hankkeille ympäristöministeriö nimeää hankekohtaisen valvojan.

Ympäristöministeriö voi myöntää avustusta myös haettua vähemmän. Hakemuksia käsiteltäessä ministeriö arvioi hankkeen toimenpiteiden kohdentumista puun käytön edistämiseen rakentamisessa.

Jos avustettavan hankkeen kustannuksiin sisältyy kuluja, joita ei voida osoittaa puun käytön edistämiseen tai ne eivät ole muuten perusteltuja, avustus voi olla haettua pienempi.

Hankkeen toteutus ja maksatus

Hanke voi käynnistyä ja kustannukset ovat avustuskelpoisia vasta kun avustuspäätös on tehty. Hanke tulee toteuttaa 30.6.2022 mennessä.

Muutokset hankkeen toteutuksessa ovat mahdollisia. Muutokset tulee hyväksyttää kirjallisesti rahoittajalla.

Avustuksen saaja sitoutuu raportoimaan hankkeen toteutumisesta, antamaan selvityksen valtionavustuksen käyttämisestä ja julkaisemaan tulokset hankkeen päätyttyä. Loppuraportti toimitetaan ministeriölle viimeistään 2 kk hankkeen päättymisen jälkeen.

Avustus maksetaan toteutuneita kuluja vastaan. Avustuskelpoisia kustannuksia ovat hakulomakkeessa ilmoitetut kustannukset siltä osin, kuin ne vastaavat tässä hakuilmoituksessa ja hakulomakkeessa ilmoitettuja rajauksia.

Avustusmenettelyyn sovelletaan liitteenä olevia ympäristöministeriön erityisavustuksia koskevia ehtoja ja rajoituksia ja avustusten tarkemmat ehdot sisältyvät avustuspäätöksiin.

Hankkeille tarjottava tuki

Rahallisen avustuksen lisäksi Puurakentamisen ohjelma tarjoaa valittaville hankkeille keskinäisiä verkottumistilaisuuksia, toteutuksen ja vaikuttavuuden sparrausta sekä näkyvyyttä ohjelman viestintäkanavissa. Ohjelma panostaa myös tulosten ja hyvien toimintatapojen jakamiseen, jotta kaikki kunnat voisivat hyötyä niistä.

Hankkeiden vaikuttavuuden sekä hanketoimijoiden keskinäisen ja rahoittajan välisen yhteistyön edistämiseksi ympäristöministeriö voi perustaa siitä hyötyville hankkeille tuki- ja seurantaryhmän, jossa hyödynnetään tiedeyhteisön asiantuntemusta. Ympäristöministeriö hankkii tiedeyhteisön asiantuntemuksen, jota tullaan hyödyntämää tuki- ja seurantaryhmän työskentelyssä. Edellytämme rahoitettavia hankkeita osallistumaan tuki- ja seurantaryhmän toimintaan, jos sellainen perustetaan.

Hakulomake

Avustuksen ehdot

Hakumenettelyyn sovellettava lainsäädäntö

Lisätietoja

Jemina Suikki, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Alueidenkäyttö 0295250345