Kulttuuriympäristöt

Kulttuuriympäristö on kulttuurin vaiheita sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta ilmentävä ympäristö.

Kulttuuriympäristöjä syntyy ja ne muotoutuvat ihmisen toiminnan seurauksena. Niihin voidaan lukea kuuluvaksi rakennettujen kulttuuriympäristöjen lisäksi esimerkiksi kiinteät muinaisjäännökset, muut eri-ikäiset arkeologiset kohteet, kulttuurimaisemat ja perinnebiotoopit.

Kulttuuriympäristöön liittyy myös ihmisen suhde ympäristöönsä ennen ja nyt, sille annetut merkitykset ja tulkinnat sekä sen erilaiset nimeämiset.

Kulttuuriympäristöä ovat siis

  • rakennukset, rakennetut alueet, pihat, puistot, liikenneväylät ja rakenteet
  • maisemat, joissa näkyy ihmisen toiminnan vaikutus
  • maisemassa, maaperässä tai veden alla säilyneet ihmisten tekemät muinaiset rakenteet ja muodostelmat

Kulttuuriympäristöstrategia 2014–2020

Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen valtakunnallisesta kulttuuriympäristöstrategiasta 20.3.2014. Strategia syntyi laajan yhteistyön tuloksena ympäristöministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla. Strategian vision mukaan kulttuuriympäristö on hyvinvoinnin ja elinvoiman lähde.

Kulttuuriympäristötrategian tavoitteena on, että ihmiset arvostavat lähiympäristöään ja toimivat aktiivisesti sen hyväksi. Hyvin hoidettu ja elinvoimainen kulttuuriympäristö lisää ihmisten hyvinvointia. Sillä on tärkeä merkitys elinkeinojen kehittämisessä ja viihtyisän asuinympäristön luomisessa.

Toimeenpanosuunnitelma

Ympäristöministeriön johtama työryhmä laati yhteistyössä alan toimijoiden kanssa strategiaa konkretisoivan toimeenpanosuunnitelman. Suunnitelma sisältää 54 toteuttamisehdotusta, joista suurin osa on julkishallinnon vastuulla. Lisäksi tarvitaan muiden organisaatioiden ja yksittäisten ihmisten toimia paremman kulttuuriympäristön tekemiseksi.

Kulttuuriympäristösitoumus

Ympäristöministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön tekemässä kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksessa lupaudutaan toteuttamaan kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanosuunnitelmaa. 

Toimeenpanon eteneminen

Ympäristöministeriö on teettänyt strategian toimeenpanoon liittyen useita selvityksiä ja raportteja. Selvitykset ja raportit löytyvät Kulttuuriympäristöstrategian tuloksia -alasivulta.

Toimeenpanoa edistää ja seuraa opetus- ja kulttuuriministeriön ja ympäristöministeriön asettama koordinaatioryhmä 24.5.2016–31.12.2020. Koordinaatioryhmän toimintakertomus vuodelta 2018 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2019 sekä muut asiakirjat ovat nähtävillä valtioneuvoston hankerekisterissä.

Lisätietoja

Tuija Mikkonen, ympäristöneuvos 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Lähiympäristö ja asuminen 0295250184  


Hanna ( YM ) Hämäläinen, Suunnittelija 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Lähiympäristö ja asuminen 0295250095  


Päivi Salonen, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330281  


Mirva Mattila, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330269