EU:n LIFE-ohjelma – rahoitusta ympäristö- ja ilmastohankkeisiin

EU:n LIFE-ohjelma on ainoa yksinomaan ympäristölle, luonnonsuojeluun ja ilmastotoimiin kohdistuva EU-rahoitus. Ympäristöministeriö on ohjelman kansallinen yhteyspiste (National Contact Point). LIFE-ohjelman (2014-2020) budjetti on noin 3,4 miljardia euroa.

Huom! LIFE-ohjelma 2021-2027 on valmisteilla ja ajankohtaista tietoa LIFE-ohjelmasta ja vuoden 2021 –hauista löytää Euroopan komission uusilta LIFE-nettisivuilta, linkki alla. Päivitämme ympäristöministeriön LIFE-nettisivut vastaamaan uutta ohjelmaa, kunhan tieto on saatavissa.

LIFE-ohjelma jakaantuu kahteen alaohjelmaan:

1) Ympäristö, josta rahoitetaan luonnon monimuotoisuuden suojelua, ympäristönsuojelua ja resurssitehokkuutta sekä ympäristöhallintoa ja -tietoa edistäviä hankkeita.

2) Ilmastotoimet, josta rahoitetaan ilmastonmuutoksen hillitsemistä, ilmastonmuutokseen sopeutumista sekä ilmastohallintoa ja –tietoa edistäviä hankkeita.

Euroopan komission rahoitusosuus LIFE-hankkeissa on 55-75% hankkeen koko budjetissa riippuen hanketyypistä ja alaohjelmasta. LIFE-ohjelman juridinen perusta on EU:n LIFE-asetuksessa (1293/2013).

Mihin rahoitusta voi hakea?

LIFE-ympäristöhankkeiden aiheita voivat olla vesi ja meriympäristö, jätteet, resurssitehokkuus, ympäristö ja terveys, ilmanlaatu tai päästöt. LIFE-luontohankkeiden tulee keskittyä EU:n luonto- ja lintudirektiivin täytäntöönpanoa edistäviin toimiin ja luonnon monimuotoisuushankkeiden EU:n biodiversiteettistrategian täytäntöönpanoon tähtääviin toimiin. LIFE-ympäristö- ja luontohankkeiden tarkemmat teemakohtaiset painopisteet löytyvät LIFE-ohjelman monivuotisesta työohjelmasta 2018-2020.

Ilmastonmuutoksen hillitsemishankkeiden aiheita voivat olla esimerkiksi uudistuvat energianlähteet, energiatehokkuus, maankäyttö ja hiilinielut, päästökauppajärjestelmää tehostavat toimet, kasvihuonekaasupäästöjä vähentävät toimet tai niitä koskeva seuranta ja raportointi. Ilmastonmuutokseen sopeutumishankkeet taas voivat keskittyä esimerkiksi kaupunkialueiden sopeutumiseen, infrastruktuurin sietokykyyn, tulvien ja rannikkoalueiden hallintaan tai maatalous-, metsätalous- ja matkailualojen sopeutumiseen. Monivuotisesta työohjelmasta löytyy tarkempaa tietoa myös ilmastonmuutoshankkeiden mahdollisista teemoista.

Perinteiset LIFE-hankkeet keskittyvät yllä mainittuihin aiheisiin liittyvien ratkaisujen pilotointiin, demonstrointiin, parhaisiin käytäntöihin tai viestintään. Perinteiset LIFE-hankkeet valmistellaan hakijavetoisesti. Ympäristöministeriö järjestää vuosittain LIFE-infoseminaarin, jossa jaetaan tietoa perinteisten LIFE-hankkeiden hausta.

Integroidut Life-hankkeet ovat laajoja, ympäristöministeriön ja hakijan kanssa yhteistyössä valmisteltuja hankkeita, joilla toteutetaan EU:n ympäristö- tai ilmastolainsäädännössä edellytettyjä tai kansallisten viranomaisten valmistelemia ympäristö- tai ilmastoalan suunnitelmia tai strategioita. Integroituihin LIFE-hankkeisiin liittyy LIFE-rahalla toteutettavan ydinhankkeen lisäksi täydentäviä hankkeita, jotka saavat rahoituksensa muista EU-, kansallisista tai yksityisistä rahoituslähteistä. Suomessa on tällä hetkellä käynnissä kolme integroitua LIFE-hanketta: Freshabit LIFE IP, Circwaste ja Canemure.

LIFE-rahoituksen hakeminen

LIFE-rahoitusta voi hakea EU:ssa rekisteröity oikeushenkilö eli esimerkiksi yritykset, tutkimuslaitokset, julkishallinnon organisaatiot ja järjestöt. LIFE-rahoituksen haku tapahtuu kerran vuodessa. Se avautuu huhtikuussa ja sulkeutuu joko kesäkuussa (Ympäristö-alaohjelma) tai syyskuussa (Ilmastotoimet-alaohjelma). Hakemus tehdään englanniksi komission eProposal-palveluun.

Ympäristö-alaohjelman haku on kaksivaiheinen: Ensimmäisessä vaiheessa palautetaan noin 10-sivuinen konseptipaperi, jonka perusteella komissio kutsuu osan hankkeista toiseen hakuvaiheeseen. Toiseen vaiheeseen kutsutut hakijat palauttavat yksityiskohtaisen hankesuunnitelman. Ilmasto-alaohjelman haku on yksivaiheinen ja siinä palautetaan vain yksityiskohtainen hankesuunnitelma. LIFE-hankkeiden hakuprosessi kestää noin yhden vuoden.

LIFE-rahoituksen myöntämisen tärkeä kriteeri on hankkeen EU-lisäarvo, mikä tarkoittaa hankkeen panosta LIFE-asetuksessa ja monivuotisessa työohjelmassa määritettyihin painopisteisiin ja erityistavoitteisiin. Tärkeä valintakriteeri on myös hankkeen tulosten kestävyys eli kyky ylläpitää hankkeen tuloksia pitkällä aikavälillä tulosten jakamisen, toistamisen tai siirtämisen kautta.

Lisää tietoa LIFE-haun aikataulusta löytyy komission LIFE-hakusivuilta. Sivuilta löytyy myös viimeisin hakijan hakemuspaketti, josta löytyvät kunkin alaohjelman haun yksityiskohtaiset tiedot.

Ympäristöministeriön avustus LIFE-hankkeille ja niiden valmisteluun

Ympäristöministeriön avustus LIFE-hankkeiden valmisteluun

Ympäristöministeriö myönsi vuonna 2020 avustusta LIFE-hankkeiden valmisteluun. Valmisteluavustusta myönnettiin 21:lle hankkeelle.

Mahdollisesta avustuksesta vuoden 2021 LIFE-hakemusten valmisteluun tiedotetaan myöhemmin.

Ympäristöministeriön tuki LIFE-hankkeille

Ympäristöministeriö tukee ehdollisin avustuksin tai rahoituspäätöksin (30 000 €, 50 000 €) strategiaansa palvelevia, kilpailukykyisiä LIFE-hankkeita. Integroiduissa LIFE-hankkeissa tämä tuki voi olla jopa 100 000 €. Haku tapahtuu kerran vuodessa keväisin, ennen EU:n LIFE-hakujen sulkeutumista. Vuonna 2020 ehdollista tukea myönnettiin 29:lle LIFE-hankkeelle.

Hakuohjeet vuoden 2021 avustuksiin julkaistaan vuoden 2021 alussa.

Valmistelu- ja osarahoituskierrosten tulokset

Suomen käynnissä olevat LIFE-hankkeet

Lisätietoja

Pekka Harju-Autti, neuvotteleva virkamies 
ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto, Biotalous 0295250339  


Milka Parviainen, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto, Biotalous 0295250037  


Heta-Elena Heiskanen, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto, Ilmasto 0295250380