Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn esitetään YVA-direktiivin vaatimia muutoksia

Ympäristöministeriö
8.4.2021 13.25
Uutinen

Valtioneuvosto hyväksyi tänään hallituksen esityksen, jolla muutettaisiin ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua lakia (YVA-laki), maa-aineslakia, ympäristönsuojelulakia ja eräiden ympäristöllisten menettelyjen yhteensovittamisesta annettua lakia. Muutoksilla pannaan täytäntöön YVA-direktiivin vaatimukset.

Esitetyt muutokset ovat pääosin seurausta Euroopan komission Suomea vastaan käynnistämästä rikkomusmenettelystä, joka koskee tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arviointia koskevan direktiivin (YVA-direktiivi) täytäntöönpanoa. Lisäksi esitetään joitain muutoksia perustuen YVA-lain soveltamiskäytännössä huomattuihin selkeytystarpeisiin.

Muutokset olisivat pääasiassa teknisiä tai niillä vahvistettaisiin nykyisiä YVA-menettelyn käytäntöjä. Kansainvälisissä YVA-menettelyissä, jotka koskevat valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia, asiakirjoja pitäisi jatkossa toimittaa käännettynä nykyistä laajemmin arviointimenettelyyn osallistuvaan toiseen valtioon. Maa-aineslakiin, ympäristönsuojelulakiin ja eräiden ympäristöllisten menettelyjen yhteensovittamisesta annettuun lakiin esitetään YVA-lain kansainvälistä menettelyä koskevat viittaussäännökset.

Hallituksen esityksellä tehtäisiin lisäksi yleisestä tietosuoja-asetuksesta aiheutuvia muutoksia maa-aineslain tietojärjestelmää koskeviin säännöksiin.  

Esityksen (hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta) mukaiset muutokset tulisivat voimaan 1.10.2021.

Lisätietoja:

Hallitussihteeri Piia Kähkölä, p. 029 525 0254, [email protected]