Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Tutkijat arvioivat luonnonsuojelulain muutosehdotusten vaikutuksia

Ympäristöministeriö
8.4.2021 8.25
Uutinen

Osana luonnonsuojelulain uudistuksen valmistelua laaja-alainen tutkijaryhmä arvioi suunniteltujen uudistusten vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen, yhteiskuntaan, talouteen ja ilmastoon.

Luonnonsuojelulain uudistus on ollut käynnissä vuoden 2020 alusta. Projektiryhmän valmistelema hallituksen esitys uudeksi luonnonsuojelulaiksi on edennyt loppuvaiheeseen, ja esitysluonnos on tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle vielä ennen kesää.

Uudistuksen vaikutusten arvioimiseksi ympäristöministeriö on tehnyt uudenlaista tutkija-yhteistyötä tiedeneuvontahanke SOFIn kanssa. Joukko eri tieteenalojen tutkijoita arvioi uudistuksen muutosehdotuksia yhdeksän keskeisen kokonaisuuden osalta. Lisäksi arvioitiin koko uudistuksen ilmastovaikutuksia sekä ehdotusten suhdetta perusoikeuksiin. Tutkijaryhmän arvioitavana olleet ehdotukset olivat vielä osin keskeneräisiä. Arvioinnin tulokset on koottu yhteenvetoon.

Uudistuksessa ehdotetaan pykälämuutoksia laji- ja luontotyyppisuojelun vahvistamiseksi, kehitetään luonnonsuojelusuunnittelua, luonnonsuojelun seurantaa ja osallistumista, edistetään ilmastonmuutoksen huomioon ottamista sekä parannetaan luontotietojen hallintaa. Lisäksi laissa säädettäisiin ekologisesta kompensaatiosta eräissä luonnonsuojelun poikkeamistilanteissa, ja ajantasaistettaisiin muun muassa viranomaisten tehtäviä.

Tutkijat arvioivat, että ehdotusten merkittävimpiä myönteisiä vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen on etenkin luonnonsuojelusuunnittelun vahvistamisella ja kehittämisellä, luontotyyppien suojelun parantamisella sekä luontotiedon järjestelmien kehittämisellä.

Merkittävimpiä pitkän aikavälin myönteisiä talousvaikutuksia arvioidaan aiheutuvan esimerkiksi ehdotettavasta avustuksesta luonnon monimuotoisuuden suojeluun, luontotiedon järjestelmien kehittämisestä sekä valmisteilla olevasta ekologisesta kompensaatiosta. Lyhyellä aikavälillä nämä muutokset tosin saattavat aiheuttavaa valmisteluun ja toimeenpanoon liittyviä kustannuksia eri toimijoille. Lain muutosehdotukset edellyttävät kokonaisuutena julkistaloudellisia panostuksia, jotta tavoitellut hyödyt saavutetaan.

Tutkijat myös arvioivat, että ehdotetut muutokset vaikuttavat myönteisesti kansalaisten hyvinvointiin. Samoin niillä on myönteisiä vaikutuksia esimerkiksi kansalaisten perusoikeuksiin, tietotasoon ja osallistumiseen sekä pääosin saamelaiskulttuurin suojaan.

Tutkijoiden mukaan muun muassa luonnonsuojelusuunnittelulla, luontotyyppisuojelun kehittämisellä ja luonnonsuojeluavustusten kohdentamisella voidaan edistää ilmastonmuutokseen sopeutumista. Lisäksi luontotiedon järjestelmien kehittämisellä voi olla myönteisiä vaikutuksia sekä ilmastonmuutoksen hillintään että siihen sopeutumiseen. Lain uudistuksista ei arvioida aiheutuvan merkittäviä kielteisiä ilmastovaikutuksia, mutta uudistukset korostavat tarvetta tarkastella erityisesti hillintätoimien mahdollisia vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen.

Tieteellisessä tukiryhmässä laaja-alainen tutkijoiden joukko

Luonnonsuojelulain valmistelun ja vaikutusten arvioinnin tietopohjan vahvistamiseksi perustettiin tieteellinen tukiryhmä keväällä 2020. Tuolloin ryhmä pohti alustavien muutosehdotusten vaikutuksia. Ryhmä jatkoi laajemmalla kokoonpanolla työskentelyään helmi-maaliskuussa 2021 täsmällisemmän vaikutusten arvioinnin parissa. Pohjamateriaalina työlle toimivat lakiluonnos ja virkatyönä tehdyt alustavat vaikutusten arvioinnit.

Tutkijaryhmään kuuluivat:

  • tutkimuspäällikkö Janne Artell (ympäristöekonomia, Luke)
  • tutkimusprofessori Juha Hiedanpää (luonnonvarapolitiikka, Luke)
  • professori, ilmastonmuutoksen strategisen ohjelman johtaja Mikael Hildén (SYKE)
  • professori Kai Kokko (ympäristöoikeus, Helsingin yliopisto)
  • professori Jari Kouki (metsäekologia, Itä-Suomen yliopisto)
  • yliopistonlehtori Anna-Kaisa Kosenius (ympäristö- ja luonnonvarataloustiede, Helsingin yliopisto)
  • yliopistotutkija Heini Kujala (biodiversiteetti-informatiikan yksikkö, LUOMUS, Helsingin yliopisto)
  • yliopistonlehtori Nina V. Nygren (ympäristöpolitiikka, Tampereen yliopisto)
  • ryhmäpäällikkö Riikka Paloniemi (ympäristöpolitiikkakeskus, SYKE)
  • professori Anne Tolvanen (metsien monikäyttö ja ekologia, Luke).

Tutkijayhteistyön tulokset ovat merkittävä osa luonnonsuojelulain uudistuksen vaikutusten arviointia. Lisäksi erillisellä selvityksellä arvioidaan muun muassa luontotyyppisuojelun tehostamisen taloudellisia vaikutuksia.

Vaikka tutkijayhteistyön tulokset ja muut selvitykset tuottavat tärkeää aineistoa arvioinnin tueksi, lopullinen hallituksen esitykseen sisältyvä vaikutusten arviointi tehdään virkatyönä, muutosehdotusten vaikutuksia kokonaisvaltaisesti arvioiden.

Lisätietoja:

lainsäädäntöneuvos Johanna Korpi, ympäristöministeriö, p. 029 5250 278, [email protected]