Luonnonsuojelun lainsäädäntö

Luonnonsuojelulaki ja -asetus

Luonnonsuojelulain tavoitteena on

  • luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen
  • luonnonkauneuden ja maisema-arvojen vaaliminen
  • luonnonvarojen ja luonnonympäristön kestävän käytön tukeminen
  • luonnontuntemuksen ja yleisen luonnonharrastuksen lisääminen
  • luonnontutkimuksen edistäminen.

Luonnonsuojelulakia sovelletaan luonnon- ja maisemansuojeluun ja maisemanhoitoon. Sen nojalla voidaan muun muassa perustaa luonnonsuojelualueita valtion maille, ja se määrittää näiden alueiden käyttöä. Valtioneuvosto voi täsmentää määräyksiä asetuksilla aluekohtaisesti. Lajien rauhoittamiseen liittyvät luonnonsuojelulain säännökset koskevat myös talouskäytössä olevia alueita. Metsien hoidossa ja käytössä sovelletaan kuitenkin pääosin metsälakia.

Koskiensuojelulaki

Arvokkaimmat kosket on suojeltu vesirakentamiselta koskiensuojelulailla. Lakia täydentävät eräiden vesistöjen erityissuojelua koskevat lait.

Ulkoilulain nojalla on valtioneuvoston päätöksillä perustettu valtion retkeilyalueita. Säädökset kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle.

EU-lainsäädäntö

Keskeisintä luonnonsuojelua koskevaa Euroopan unionin lainsäädäntöä ovat lintudirektiivi (neuvoston direktiivi 79/409/ETY luonnonvaraisten lintujen suojelusta) ja luontodirektiivi (neuvoston direktiivi 92/43/ETY luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta)

Direktiivien sisältö määrittyy tarkemmin usein vasta EU-tuomioistuimen antamien ratkaisujen myötä. Alla olevien linkkien kautta on saatavilla tiivistelmiä näihin direktiiveihin liittyvistä oikeustapauksista.

Muita säädöksiä

Luonnon monimuotoisuutta turvaavat lisäksi muun muassa:

Luontovahinkoihin liittyvä lainsäädäntö

Onnettomuuksien ja muiden pilaantumisvahinkojen ennaltaehkäisyä säädellään ympäristönsuojelulainsäädännön lisäksi merenkulkulainsäädännössä, kemikaalilainsäädännössä ja ydinenergialaissa.

Jokamiehenoikeudet

Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen Suomessa oleskelevan mahdollisuutta liikkua luonnossa siitä riippumatta, kuka omistaa alueen tai on sen haltija. Jokamiehenoikeudet antavat erinomaiset mahdollisuudet oleskella ja virkistäytyä luonnossa.

Lisätietoja

Johanna Korpi, lainsäädäntöjohtaja 
ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto, Luonnon monimuotoisuus 0295250278