Vesien- ja merensuojelun lainsäädäntö


Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämistä koskevat vuonna 2004 annettu laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä sekä asetukset vesienhoidon järjestämisestä, merenhoidon järjestämisestä ja vesienhoitoalueista. Säädökset ovat osa vesipolitiikan puitedirektiivin ja meristrategiadirektiivin kansallista täytäntöönpanoa.

Pohjavesien suojelu

Pohjavesien suojelu perustuu ympäristönsuojelulain 17 §:n pohjaveden pilaamiskieltoon. Pohjavesien pilaamiskielto koskee kaikkia pohjavesiä. Taustalla on muun muassa ennaltaehkäisyperiaate. 

Pohjavesialueen määrittäminen ja luokitus sekä suojelusuunnitelma

Pohjavesialueen määrittämisestä ja luokituksesta sekä suojelusuunnitelmasta säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 2 a luvussa (muutos 1263/2014). Sääntely on osa vesipuitedirektiivin (60/2000/EY) kansallista täytäntöönpanoa.

Pilaantumisen ehkäiseminen ja vesirakentaminen

Vesien pilaantumisen ehkäisemisestä säädetään vuonna 2014 voimaan tulleessa ympäristönsuojelulaissa.

Vesiympäristölle vaarallisten tai haitallisten aineiden päästöistä ja huuhtoutumista säädetään valtioneuvoston asetuksella, jonka tarkoituksena on suojella pintavesiä ja parantaa niiden laatua.

Oikeusministeriön hallinnonalan vesilakia sovelletaan vesirakentamiseen.

Jätevesien käsittely

Valtioneuvoston asetusta yhdyskuntajätevesistä sovelletaan ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa edellyttävään yhdyskuntajätevesien käsittelyyn ja johtamiseen. Asetus perustuu yhdyskuntajätevesidirektiiviin.

Talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla säädetään ympäristönsuojelulain 16 luvussa (muutos 19/2017) ja 238 §:ssä. Tarkentavia säännöksiä sisältyy talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla annettuun valtioneuvoston asetukseen.

Vesihuollon järjestämisestä ja liittymisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen viemäriverkkoon säädetään maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan vesihuoltolaissa.

Maatalouden päästöt vesiin

Typpilannoitukseen sovelletaan eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta annettua valtioneuvoston asetusta. Tämä ns. nitraattiasetus on annettu EU:n nitraattidirektiivin perusteella ja sillä ohjataan sekä lannan että orgaanisten lannoitevalmisteiden käyttöä ja varastointia. Asetus velvoittaa kaikkia maa- ja puutarhatalouden harjoittajia ja se on voimassa kaikkialla Manner-Suomessa. Sääntelyn tavoitteena on ehkäistä ja vähentää lannan ja lannoitevalmisteiden ympäristöön aiheuttamia päästöjä. Ravinteiden käyttöä ohjataan kasvien kasvukaudelle ja lannoitteiden varastointia asianmukaisiin varastoihin.

Oheisessa dokumentissa on asetuksen toimeenpanoon liittyviä kysymyksiä ja vastauksia. Asetuksen soveltamisesta voi kysyä lisätietoja myös oman kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Muita säädöksiä

Merenkulun ympäristösuojelusta säädetään liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan merenkulun ympäristösuojelulaissa ja -asetuksessa.